Weather Location Codes/IDs for Papua New Guinea

Below are the weather location codes for Papua New Guinea as used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and many more.

PPXX0001
Kerema
PPXX0002
Kikori
PPXX0003
Morobe
PPXX0004
Port Moresby
PPXX0005
Samarai
PPXX0006
Aimei
PPXX0007
Angoram
PPXX0008
Apiope
PPXX0009
Apuapu
PPXX0010
Auri
PPXX0011
Babai
PPXX0012
Baimuru
PPXX0013
Barakau
PPXX0014
Barara
PPXX0015
Baro
PPXX0016
Barosira
PPXX0017
Belepa
PPXX0018
Bima
PPXX0019
Binibinihali
PPXX0020
Bisiatabu Mission
PPXX0021
Bobadu
PPXX0022
Boiken
PPXX0023
Boinamu
PPXX0024
Boke
PPXX0025
Boregaina
PPXX0026
Botar
PPXX0027
Buakup
PPXX0028
Buiambum
PPXX0029
Buin
PPXX0030
Buke
PPXX0031
Bulolo
PPXX0032
Bumbum
PPXX0033
Bunama Mission
PPXX0034
Bundun
PPXX0035
But
PPXX0036
Chimbuluk
PPXX0037
Chivasing
PPXX0038
Dagoda
PPXX0039
Dagua
PPXX0040
Dambi
PPXX0041
Darapap
PPXX0042
Daumagini School
PPXX0043
Deboin Mission
PPXX0044
Dengalu
PPXX0045
Drehet
PPXX0046
Gabagaba
PPXX0047
Gabmatzung
PPXX0048
Gaduda
PPXX0049
Gain
PPXX0050
Gaire No 1
PPXX0051
Garaina
PPXX0052
Garuahi
PPXX0053
Gerepo
PPXX0054
Gibu
PPXX0055
Gili Gili Corrective Institution
PPXX0056
Giwaretore
PPXX0057
Goari
PPXX0058
Gobukomana School
PPXX0059
Goivari
PPXX0060
Gorgiok
PPXX0061
Guruf
PPXX0062
Hahai
PPXX0063
Haiara
PPXX0064
Hehego Mission
PPXX0065
Ihu
PPXX0066
Imane
PPXX0067
Inika
PPXX0068
Ioma
PPXX0069
Ipigo
PPXX0070
Japaraka 3
PPXX0071
Kaiam
PPXX0072
Kaiapit
PPXX0073
Kamanburuka Mission
PPXX0074
Kamangaui
PPXX0075
Kambaramba
PPXX0076
Kanduanam Number 1
PPXX0077
Kapuri
PPXX0078
Karauwi
PPXX0079
Kasanombe
PPXX0080
Katumani Hamlet
PPXX0081
Kaup
PPXX0082
Kea Kea
PPXX0084
Keremahaua
PPXX0086
Kilakilana School
PPXX0087
Kilave
PPXX0088
Kitomave
PPXX0089
Kobia
PPXX0090
Kopi
PPXX0091
Koravaki
PPXX0092
Kosimbi Mission
PPXX0093
Koumaio
PPXX0094
Kubung
PPXX0095
Kukipi
PPXX0096
Kumbiwingei
PPXX0097
Kundima
PPXX0098
Kunjingini
PPXX0099
Kuputaivi
PPXX0100
Kusing
PPXX0101
Kwale School
PPXX0102
Kwaliangwa
PPXX0103
Kwikila
PPXX0104
Kworo
PPXX0105
Labahan
PPXX0106
Lawes College
PPXX0107
Lea-Lea
PPXX0108
Lenkau
PPXX0109
Likum
PPXX0110
Lombrum
PPXX0111
Malangata
PPXX0112
Mambe
PPXX0113
Mambel
PPXX0114
Manau
PPXX0115
Manga
PPXX0116
Manugoro
PPXX0117
Mapos No.1
PPXX0118
Maprik
PPXX0119
Marea
PPXX0120
Mari
PPXX0121
Marienberg Mission
PPXX0122
Mendam
PPXX0123
Menwan Menwan
PPXX0124
Misiki
PPXX0125
Mokera
PPXX0126
Moravamu
PPXX0128
Moru
PPXX0129
Mumeng
PPXX0130
Musu
PPXX0131
Mutsing
PPXX0132
Myola
PPXX0133
Nadzab
PPXX0134
Nagam River Mission
PPXX0135
Naniwe
PPXX0136
Nawantmara
PPXX0137
Nazareth Mission
PPXX0138
Negebare
PPXX0139
Nagosap
PPXX0140
Nongawa
PPXX0141
Obo Mission
PPXX0142
Old Iari
PPXX0143
Omati
PPXX0144
Ovahuhu
PPXX0145
Paligele
PPXX0146
Pari School
PPXX0147
Patu Mission
PPXX0148
Penchal
PPXX0149
Peringa
PPXX0150
Porebada
PPXX0152
Punga
PPXX0153
Putei Mission
PPXX0154
Labuka
PPXX0155
Salimbua
PPXX0156
Samap
PPXX0158
Sapmanga
PPXX0159
Sara
PPXX0160
Sassoia
PPXX0161
Sawan
PPXX0162
Sedema
PPXX0163
Selalou
PPXX0164
Senunu
PPXX0165
Siboma
PPXX0166
Sirasira
PPXX0167
Solang
PPXX0168
Sopese
PPXX0169
Sukurum
PPXX0170
Tabogo
PPXX0171
Tanubada
PPXX0172
Tegerauna Mission
PPXX0173
Teptep
PPXX0174
Terapo Mission
PPXX0175
Terebu Mission
PPXX0176
Tetehui
PPXX0177
Timini
PPXX0178
To Okena
PPXX0179
Toanumbu
PPXX0180
Tong
PPXX0181
Topura
PPXX0182
Torembi
PPXX0183
Tovai
PPXX0184
Tring
PPXX0185
Tsile Tsile
PPXX0186
Tupuseleia
PPXX0187
Turingi
PPXX0188
Uamai Number 1
PPXX0189
Ulap Mission
PPXX0190
Urimo Mission
PPXX0191
Urint
PPXX0192
Veimauri Childrens Mission
PPXX0193
Veiru
PPXX0194
Veraibari
PPXX0195
Waga Waga
PPXX0196
Waira
PPXX0197
Walihiga Asasapas
PPXX0198
Wampit
PPXX0199
Wandomi
PPXX0200
Waraga
PPXX0201
Waskurin
PPXX0202
Wauwoga
PPXX0203
Witupe 2
PPXX0204
Wowo
PPXX0205
Wowobo
PPXX0206
Wutung
PPXX0207
Yagayua
PPXX0208
Yangoru
PPXX0209
Zumin
PPXX0210
Adumo
PPXX0211
Agaigau
PPXX0212
Agandagu
PPXX0213
Agilimka
PPXX0214
Aiwaku
PPXX0215
Amiagour
PPXX0216
Andenggaumo
PPXX0217
Andimorana
PPXX0218
Andinggaumo
PPXX0219
Anunggabam
PPXX0220
Aran
PPXX0221
Are
PPXX0222
Aremaku
PPXX0223
Arunggam
PPXX0224
Aura
PPXX0225
Auragu
PPXX0226
Aure
PPXX0227
Auwihu
PPXX0228
Awakane
PPXX0229
Awiko
PPXX0230
Bagamp
PPXX0231
Baglgauma
PPXX0232
Bagng'gaumo
PPXX0233
Bakaman
PPXX0234
Bakane
PPXX0235
Bakobi
PPXX0236
Baldirau
PPXX0237
Balgau
PPXX0238
Balgauma
PPXX0239
Bamin
PPXX0240
Bamun
PPXX0241
Bandi
PPXX0242
Baniku
PPXX0243
Banima
PPXX0244
Barekane
PPXX0245
Barengigl
PPXX0246
Bauku
PPXX0247
Bemal
PPXX0248
Benggandi
PPXX0249
Biadekane
PPXX0250
Biakane
PPXX0251
Bianggau
PPXX0252
Biengagaro
PPXX0253
Bikanggau
PPXX0254
Bindekane
PPXX0255
Bire
PPXX0256
Biruku
PPXX0257
Boibienggauwa
PPXX0258
Boiku
PPXX0259
Bolgau'um
PPXX0260
Bonggogu
PPXX0261
Bongugl
PPXX0262
Bore
PPXX0263
Borikiba
PPXX0264
Bundo
PPXX0265
Buri
PPXX0266
Burume
PPXX0267
Chuave
PPXX0268
Damadumane
PPXX0269
Damagauma
PPXX0270
Dambakane
PPXX0271
Danal
PPXX0272
Dangakane
PPXX0273
Daura
PPXX0274
Dege
PPXX0275
Denggagu-Gunggugme
PPXX0276
Dereperengwa
PPXX0277
Deri
PPXX0278
Digakani
PPXX0279
Dinggigu
PPXX0280
Dinogo
PPXX0281
Dinogobie
PPXX0282
Dirima
PPXX0283
Dogbun
PPXX0284
Dogumbagu
PPXX0285
Dombia
PPXX0286
Domkane
PPXX0287
Dorime
PPXX0288
Duanggauwom
PPXX0289
Dumakane
PPXX0290
Dunggaulum
PPXX0291
Dungge
PPXX0292
Dunumbiangguna
PPXX0293
Dyane
PPXX0294
Elamkane
PPXX0295
Elmagle
PPXX0296
Elukane
PPXX0297
Emigi
PPXX0298
Emimi
PPXX0299
Endewinggauma
PPXX0300
Endugakane
PPXX0301
Endugwakane
PPXX0302
Erakana
PPXX0303
Erepone
PPXX0304
Erimaienggaglma
PPXX0305
Eruma
PPXX0306
Faiya
PPXX0307
Fore
PPXX0308
Fulele
PPXX0309
Gamkane
PPXX0310
Ganbagu
PPXX0311
Gandiglnem
PPXX0312
Gandin
PPXX0313
Ganima'ia
PPXX0314
Garinggagu
PPXX0315
Gauiaku
PPXX0316
Gelbikaumo
PPXX0317
Gembogl
PPXX0318
Gena
PPXX0319
Genabona
PPXX0320
Genakane
PPXX0321
Genaku
PPXX0322
Gendagu
PPXX0323
Gendua
PPXX0324
Gere
PPXX0325
Gereglkane
PPXX0326
Gerimani
PPXX0327
Giglkane
PPXX0328
Gilmaibianggau
PPXX0329
Gingaulum
PPXX0330
Girimai
PPXX0331
Girio
PPXX0332
Giuge
PPXX0333
Giunakane
PPXX0334
Gogime
PPXX0335
Gogkane
PPXX0336
Gogo
PPXX0337
Gogumkanum
PPXX0338
Gogumkanun
PPXX0339
Goi
PPXX0340
Goiom
PPXX0341
Gokane
PPXX0342
Gokogu
PPXX0343
Golumkane
PPXX0344
Goma
PPXX0345
Gomgale
PPXX0346
Gondomokane
PPXX0347
Gorangauma
PPXX0348
Goro
PPXX0349
Gorokabugam
PPXX0350
Gorokuran
PPXX0351
Goromaugo
PPXX0352
Guidariba
PPXX0353
Gumaiuane
PPXX0354
Gumine
PPXX0355
Gun
PPXX0356
Gunakane
PPXX0357
Gunuamarime
PPXX0358
Gurema
PPXX0359
Gurual
PPXX0360
Gwagu
PPXX0361
Gwoiegauma
PPXX0362
H'walia
PPXX0363
Haia
PPXX0364
Haupagauwam
PPXX0365
Heroana
PPXX0366
Heroane
PPXX0367
Hoiaiyo
PPXX0368
Iandine
PPXX0369
Iani
PPXX0370
Ilai-Unage
PPXX0371
Ilapaura
PPXX0372
Inarunggunavi
PPXX0373
Inaukane
PPXX0374
Indugwagane
PPXX0375
Ioburegaun
PPXX0376
Ionuwai
PPXX0377
Kabanil
PPXX0378
Kabari
PPXX0379
Kabutine
PPXX0380
Kagaku
PPXX0381
Kagu
PPXX0382
Kaifo
PPXX0383
Kainggunua
PPXX0384
Kalagu-Kagagu
PPXX0385
Kalagu-Munumbugu
PPXX0386
Kalagukane
PPXX0387
Kalingu
PPXX0388
Kaloweri
PPXX0389
Kalumbianggo
PPXX0390
Kama
PPXX0391
Kamagakane
PPXX0392
Kamagaulum
PPXX0393
Kamaigu
PPXX0394
Kamakane
PPXX0395
Kamaku
PPXX0396
Kamalakane
PPXX0397
Kambiangge
PPXX0398
Kanggri
PPXX0399
Kangguma
PPXX0400
Karigogup
PPXX0401
Karimui
PPXX0402
Kariwiri
PPXX0403
Kaualagu
PPXX0404
Kaubabiangauma
PPXX0405
Kauganggiku
PPXX0406
Kaupa
PPXX0407
Kaupabienggaua
PPXX0408
Kauruku
PPXX0409
Kawangglauma
PPXX0410
Kebaiela
PPXX0411
Kebaimeri
PPXX0412
Kebakabi
PPXX0413
Kebamiankani
PPXX0414
Keglsugl
PPXX0415
Kenangi
PPXX0416
Keneri
PPXX0417
Kenggaku-Inaukane
PPXX0418
Kenggaku-Kuruku
PPXX0419
Kenggaku-Wuramagakane
PPXX0420
Keougu
PPXX0421
Kerangge
PPXX0422
Kerikane
PPXX0423
Kerilku
PPXX0424
Kerowagi
PPXX0425
Kerranggi
PPXX0426
Kerum
PPXX0427
Keteraufa
PPXX0428
Kewa'inde
PPXX0429
Kewamugl
PPXX0430
Kewandegukane
PPXX0431
Kiagigauwom
PPXX0432
Kibi
PPXX0433
Kibogu
PPXX0434
Kigin
PPXX0435
Kilaikane
PPXX0436
Kilau
PPXX0437
Kiminggenagau
PPXX0438
Kimoe
PPXX0439
Kindinggauma
PPXX0440
Kiragu
PPXX0441
Kiraigu
PPXX0442
Kiraiku
PPXX0443
Kirima
PPXX0444
Kirino
PPXX0445
Kiwakane
PPXX0446
Koban
PPXX0447
Kobokane
PPXX0448
Kobula
PPXX0449
Koge
PPXX0450
Kogup
PPXX0451
Koi
PPXX0452
Koibori
PPXX0453
Koinggam
PPXX0454
Koiomkane
PPXX0455
Kokane
PPXX0456
Komagam
PPXX0457
Komagau'um
PPXX0458
Komainde
PPXX0459
Kombaku
PPXX0460
Kombuglkane
PPXX0461
Kombuglpugl
PPXX0462
Kombukane
PPXX0463
Komingaglma
PPXX0464
Kominiparai
PPXX0465
Komon
PPXX0466
Komonokane
PPXX0467
Komonum
PPXX0468
Komun
PPXX0469
Komungam
PPXX0470
Komunggam
PPXX0471
Komunkane
PPXX0472
Konakane
PPXX0473
Kondagaku
PPXX0474
Kondagu
PPXX0475
Kondaku
PPXX0476
Kondiu
PPXX0477
Kondugu
PPXX0478
Koniware
PPXX0479
Konupala
PPXX0480
Koraku
PPXX0481
Korenggore
PPXX0482
Korigu
PPXX0483
Korikup
PPXX0484
Korobabag
PPXX0485
Korobugap
PPXX0486
Korokoa
PPXX0487
Koruku
PPXX0488
Korul
PPXX0489
Koruwagu
PPXX0490
Kosinabagu
PPXX0491
Kou
PPXX0492
Kua
PPXX0493
Kuamegu
PPXX0494
Kuande
PPXX0495
Kugagu
PPXX0496
Kugaku
PPXX0497
Kugame
PPXX0498
Kugl
PPXX0499
Kuiawa
PPXX0500
Kulekane
PPXX0501
Kumai
PPXX0502
Kuman
PPXX0503
Kumani
PPXX0504
Kumankaiye
PPXX0505
Kumbaro
PPXX0506
Kumbianggau
PPXX0507
Kumbinggaumo
PPXX0508
Kumgawa
PPXX0509
Kumo
PPXX0510
Kumogere
PPXX0511
Kumon
PPXX0512
Kumotemi
PPXX0513
Kumuno
PPXX0514
Kunabau
PPXX0515
Kunaigu-Gugunbokane
PPXX0516
Kunaigu-Maguagukane
PPXX0517
Kunaunagaumo
PPXX0518
Kunaunaku
PPXX0519
Kundiawa
PPXX0520
Kunggamakane
PPXX0521
Kuno
PPXX0522
Kup
PPXX0523
Kura
PPXX0524
Kuraguri
PPXX0525
Kuri
PPXX0526
Kurigaglma
PPXX0527
Kuriri
PPXX0528
Kurubandi
PPXX0529
Kuruku
PPXX0530
Kurumugl
PPXX0531
Kurumuna
PPXX0532
Kurupoikanum
PPXX0533
Kuruwagu
PPXX0534
Kutne
PPXX0535
Kwikane
PPXX0536
Kwima
PPXX0537
Kwinegu
PPXX0538
Kwoikane
PPXX0539
Lambau
PPXX0540
Lauli
PPXX0541
Leiya
PPXX0542
Lentevegu
PPXX0543
Mai
PPXX0544
Maimagu
PPXX0545
Maimanggauma
PPXX0546
Maina
PPXX0547
Mainakoru
PPXX0548
Maiya
PPXX0549
Makawi
PPXX0550
Maneku
PPXX0551
Mangkibi
PPXX0552
Marepa
PPXX0553
Marimbi
PPXX0554
Marime
PPXX0555
Marimegu
PPXX0556
Marume
PPXX0557
Masul
PPXX0558
Mende
PPXX0559
Miankane
PPXX0560
Milanbaule
PPXX0561
Milima
PPXX0562
Mingende
PPXX0563
Minoi
PPXX0564
Mintima
PPXX0565
Miulebundu
PPXX0566
Miulemunum
PPXX0567
Mo
PPXX0568
Mobuma
PPXX0569
Modnem
PPXX0570
Mogomane
PPXX0571
Moiwo
PPXX0572
Moiyo
PPXX0573
Mokonegau'um
PPXX0574
Momonkari
PPXX0575
Mondomil
PPXX0576
Morisime
PPXX0577
Mornmaul
PPXX0578
Moromambuno
PPXX0579
Moronggauma
PPXX0580
Movi
PPXX0581
Mugali
PPXX0582
Muraku
PPXX0583
Muribai
PPXX0584
Naio
PPXX0585
Naiyo
PPXX0586
Naka
PPXX0587
Nami
PPXX0588
Naru
PPXX0589
Nauru-Nigpai
PPXX0590
Naurunggauma
PPXX0591
Nebi
PPXX0592
Nebigu
PPXX0593
Nematenye
PPXX0594
Nengge
PPXX0595
Neraganaku
PPXX0596
Neranggo
PPXX0597
Ni
PPXX0598
Nilbure
PPXX0599
Nimabuku
PPXX0600
Nimalele
PPXX0601
Nime
PPXX0602
Nindage
PPXX0603
Nindagekane
PPXX0604
Ninwabamorai
PPXX0605
Nitumbenum
PPXX0606
Noi
PPXX0607
Nomane
PPXX0608
Nondiri
PPXX0609
Nondugl
PPXX0610
Nondugu
PPXX0611
Nore
PPXX0612
Norifogu
PPXX0613
Norio
PPXX0614
Norome
PPXX0615
Nouku
PPXX0616
Nuilgauma
PPXX0617
Nul
PPXX0618
Nulkiagi
PPXX0619
Numaikane
PPXX0620
Numanena
PPXX0621
Nunkama
PPXX0622
Nunu-Gumbuglkane
PPXX0623
Nunu-Pagaukane
PPXX0624
Ogondiye
PPXX0625
Oinama
PPXX0626
Oltokane
PPXX0627
Oludabei
PPXX0628
Omdara
PPXX0629
Omkalai
PPXX0630
Omungalu
PPXX0631
Onggugoku
PPXX0632
Ongonma
PPXX0633
Onima
PPXX0634
Pagaukane
PPXX0635
Pari
PPXX0636
Pawakanum
PPXX0637
Peiti
PPXX0638
Pendaku
PPXX0639
Pinggagne
PPXX0641
Pirewamil
PPXX0642
Pirikiau
PPXX0643
Po
PPXX0644
Poiku
PPXX0645
Pompameri
PPXX0646
Puigi
PPXX0647
Pumapo
PPXX0648
Punggama
PPXX0649
Rafa
PPXX0650
Rumbiufa
PPXX0651
Rumufa
PPXX0652
Sagio
PPXX0653
Sambukane
PPXX0654
Sauri
PPXX0655
Siba
PPXX0656
Sibagaulum
PPXX0657
Sibaku
PPXX0658
Sigauga
PPXX0659
Sikukani
PPXX0660
Silbianggau
PPXX0661
Simegu
PPXX0662
Sinasina
PPXX0663
Sine
PPXX0664
Sinuma
PPXX0665
Sirikoki
PPXX0666
Sobagil
PPXX0667
Soliabedo
PPXX0668
Somai
PPXX0669
Suagu
PPXX0670
Suamuglmangge
PPXX0671
Sungguakane
PPXX0672
Tabiekaupa
PPXX0673
Tagalaga
PPXX0674
Tagup
PPXX0675
Taikane
PPXX0676
Tambandikani
PPXX0677
Tanggeku
PPXX0678
Tanggiku
PPXX0679
Tari
PPXX0680
Tauniaku
PPXX0681
Tegakane
PPXX0682
Teminggu
PPXX0683
Tinegirai
PPXX0684
Tivi
PPXX0685
Tobiengau'um
PPXX0686
Toglkane
PPXX0687
Togo
PPXX0689
Tonagu
PPXX0690
Toromambuna
PPXX0691
Tsil
PPXX0692
Tsimgil
PPXX0693
Turaao
PPXX0694
Uganagu
PPXX0695
Ulakane
PPXX0696
Uramagakane
PPXX0697
Wabiari
PPXX0698
Wai
PPXX0699
Waibilge
PPXX0700
Waifo
PPXX0701
Waiyaga
PPXX0702
Waiyekane
PPXX0703
Walegau
PPXX0704
Wame
PPXX0705
Wantige-Bomkanim
PPXX0706
Wantige-Wopana
PPXX0707
Wapuku
PPXX0708
Waugakane
PPXX0709
Wi'id
PPXX0710
Wiliku
PPXX0711
Wogaikane
PPXX0712
Womatne
PPXX0713
Womkama
PPXX0714
Wopana
PPXX0715
Wuramagakane
PPXX0716
Yaglkomun
PPXX0717
Yakamuno
PPXX0718
Yakomune
PPXX0719
Yaku
PPXX0720
Yale
PPXX0721
Yamegau'um
PPXX0722
Yaumunibi
PPXX0723
Yaun
PPXX0724
Yauwiyo
PPXX0725
Yawai
PPXX0726
Yiminar
PPXX0727
Yingumkane
PPXX0728
Yoba
PPXX0729
Yobamonia
PPXX0730
Yoburugauan
PPXX0731
Yogomulkane
PPXX0732
Yombagau'um
PPXX0733
Yomgamakane
PPXX0734
Yorugu
PPXX0735
You
PPXX0736
Yungago
PPXX0737
Yurau
PPXX0738
Abaro
PPXX0739
Abau
PPXX0740
Aduai
PPXX0741
Agevairu
PPXX0742
Agitana
PPXX0743
Aipeana
PPXX0744
Airiauka
PPXX0745
Aivebadina
PPXX0746
Akuku
PPXX0747
Ala-Ala
PPXX0748
Alebagiu
PPXX0749
Alepa
PPXX0750
Alewai
PPXX0751
Alomarupu
PPXX0752
Amaraika
PPXX0753
Amau
PPXX0754
Ameika
PPXX0755
Amena
PPXX0756
Amenu
PPXX0757
Amoamo
PPXX0758
Amuraika
PPXX0759
Anamaro
PPXX0760
Angaifu
PPXX0761
Aniado
PPXX0762
Apaeva
PPXX0763
Apanaipi
PPXX0764
Aporota
PPXX0765
Arau
PPXX0766
Aremaka
PPXX0767
Ariome
PPXX0768
Arione
PPXX0769
Aroa
PPXX0770
Aroana
PPXX0771
Aroma
PPXX0772
Aromaitsi
PPXX0773
Aropokina
PPXX0774
Arua'idu
PPXX0775
Aulu'u
PPXX0776
Auwaiabaiwa
PPXX0777
Avabadina
PPXX0778
Avaira-Waima
PPXX0779
Aveni
PPXX0780
Aveta
PPXX0781
Aveve
PPXX0782
Aviara-Oreke
PPXX0783
Awaluta
PPXX0784
Bababagu
PPXX0785
Babaga
PPXX0786
Babagarubu
PPXX0787
Babanongo
PPXX0788
Babiko
PPXX0789
Badaika
PPXX0790
Badubadu
PPXX0791
Bagibobi
PPXX0792
Bagubara
PPXX0793
Baidani
PPXX0794
Baiobo
PPXX0795
Bakoiudu
PPXX0796
Bam
PPXX0797
Barataka
PPXX0798
Baratun
PPXX0799
Baroevi
PPXX0800
Bebeo
PPXX0801
Beeagawaga
PPXX0802
Beipa
PPXX0803
Belavista
PPXX0804
Beravesa
PPXX0805
Bereina
PPXX0806
Berere
PPXX0807
Bidonagobu
PPXX0808
Bigairuka
PPXX0809
Bilaga
PPXX0810
Biniga
PPXX0811
Binigigoro
PPXX0812
Bioto
PPXX0813
Bisianumu
PPXX0814
Bisianumu Station
PPXX0815
Bobogoro
PPXX0816
Boda
PPXX0817
Bodinumu
PPXX0818
Bodoka
PPXX0819
Boera
PPXX0820
Bogaramaka
PPXX0821
Boine
PPXX0822
Boku
PPXX0823
Bokukomana
PPXX0824
Bokuku
PPXX0825
Bolakomana
PPXX0826
Bome
PPXX0827
Bomegoro
PPXX0828
Bomguina
PPXX0829
Bomua
PPXX0830
Bonanamo
PPXX0831
Borakagere
PPXX0832
Borakapu
PPXX0833
Bore
PPXX0834
Boreberi
PPXX0835
Borebo
PPXX0836
Bori Bori
PPXX0837
Boridi
PPXX0839
Bulidobu
PPXX0840
Bulidobura
PPXX0841
Bulldoburu
PPXX0842
Burevi
PPXX0843
Buri
PPXX0844
Buru
PPXX0845
Busalamaga
PPXX0846
Catalina
PPXX0847
Dabunari
PPXX0848
Daburaik
PPXX0849
Dabutu
PPXX0850
Dagobo
PPXX0851
Dakevakomana
PPXX0852
Damanum
PPXX0853
Danapai
PPXX0854
Darava
PPXX0855
Daroakomana
PPXX0856
Deba
PPXX0857
Debadegoro
PPXX0858
Degama
PPXX0859
Delena
PPXX0860
Derebai
PPXX0861
Didiga
PPXX0862
Digurenda
PPXX0863
Dioro
PPXX0864
Dirigolo
PPXX0865
Dirikomana
PPXX0866
Dirinomu
PPXX0867
Diumana
PPXX0868
Dom
PPXX0869
Doma
PPXX0870
Domara
PPXX0871
Donea
PPXX0872
Douramoku
PPXX0873
Dubanatoboa
PPXX0874
Eboa
PPXX0875
Edebu
PPXX0876
Edu
PPXX0877
Efaika
PPXX0878
Egalauna
PPXX0879
Eho
PPXX0880
Eiau
PPXX0881
Eifa
PPXX0882
Ekoukane
PPXX0883
Elava
PPXX0884
Elebe
PPXX0885
Enende
PPXX0886
Engefa
PPXX0887
Enivilogo
PPXX0888
Epa
PPXX0889
Ere-Ere
PPXX0890
Erumelavava
PPXX0891
Eunuoro
PPXX0892
Everupu
PPXX0893
Evese
PPXX0894
Ewanagia
PPXX0895
Fakonama
PPXX0896
Fanuma
PPXX0897
Favane
PPXX0898
Fodu
PPXX0899
Fofo Fofo
PPXX0900
Foro
PPXX0901
Fulimuti
PPXX0902
Furimutu
PPXX0903
Gabagata
PPXX0904
Gabone
PPXX0905
Gaburu
PPXX0906
Gagave
PPXX0907
Gaigoro
PPXX0908
Gaile
PPXX0909
Gaivakala
PPXX0910
Gamila
PPXX0911
Gamoga
PPXX0912
Ganai
PPXX0913
Gane
PPXX0914
Ganiawai
PPXX0915
Garamokogena
PPXX0916
Garima
PPXX0917
Garipa
PPXX0918
Gaunomu
PPXX0919
Gavagora
PPXX0920
Gavuone
PPXX0921
Gea
PPXX0922
Gea Gea
PPXX0923
Gegofi
PPXX0924
Gemo
PPXX0925
Genera
PPXX0926
Geregagea
PPXX0927
Geresi
PPXX0928
Geveragoro
PPXX0929
Gidobada
PPXX0930
Ginanala
PPXX0931
Ginigolo
PPXX0932
Girabu
PPXX0933
Girebi
PPXX0934
Givena
PPXX0935
Goada
PPXX0936
Gobuia
PPXX0937
Godi
PPXX0938
Goilala
PPXX0939
Golo
PPXX0940
Gomeda
PPXX0941
Gomina
PPXX0942
Gomore
PPXX0943
Gorogoruna
PPXX0944
Gorohu
PPXX0945
Gorua
PPXX0946
Gosisi
PPXX0947
Goulupu
PPXX0948
Gouwo
PPXX0949
Guari
PPXX0950
Guburu
PPXX0951
Gunaia
PPXX0952
Gunim
PPXX0953
Gunugau
PPXX0954
Gurumunumu
PPXX0955
Gutoiz
PPXX0956
Hailogo
PPXX0957
Hauramiri
PPXX0958
Hedoa
PPXX0959
Hereparu
PPXX0960
Himai-Ai
PPXX0961
Hisiu
PPXX0962
Hoianurenda
PPXX0963
Homenomu
PPXX0964
Horigi
PPXX0965
Hula
PPXX0966
Ianu
PPXX0967
Iarbedu
PPXX0968
Iare
PPXX0969
Iarumenomu
PPXX0970
Iaudobu
PPXX0971
Iaura
PPXX0972
Iawarere
PPXX0973
Iawon
PPXX0974
Ibaradoku
PPXX0975
Idula
PPXX0976
Ifobe
PPXX0977
Igid
PPXX0978
Igomuti
PPXX0979
Igonamo
PPXX0980
Iguai
PPXX0981
Igud
PPXX0982
Ilai
PPXX0983
Ilal
PPXX0984
Ilimorupu
PPXX0985
Imairu
PPXX0986
Imidiru
PPXX0987
Imila
PPXX0988
Imounga
PPXX0989
Imuagoro
PPXX0990
Inaorena
PPXX0991
Inaukina
PPXX0992
Inawabui
PPXX0993
Inawae
PPXX0994
Inawaia
PPXX0995
Inawauni
PPXX0996
Inawi
PPXX0997
Ineina
PPXX0998
Ioi
PPXX0999
Ioiok
PPXX1000
Iongai
PPXX1001
Iopara
PPXX1002
Ioromakomana
PPXX1003
Iovei
PPXX1004
Irobo
PPXX1005
Iroronomu
PPXX1006
Iruone
PPXX1007
Irupara
PPXX1008
Ita
PPXX1009
Ivara
PPXX1010
Ivirupu
PPXX1011
Jake
PPXX1012
Jamalavava
PPXX1013
Jao
PPXX1014
Javier
PPXX1015
Jesubaibua
PPXX1016
Kagi
PPXX1017
Kago
PPXX1018
Kaiau
PPXX1019
Kaieri
PPXX1020
Kailakunumu
PPXX1021
Kailape
PPXX1022
Kairuku
PPXX1023
Kaiteba
PPXX1024
Kakeipo
PPXX1025
Kakoro
PPXX1026
Kalapa
PPXX1027
Kalo
PPXX1028
Kamali
PPXX1029
Kambisi
PPXX1030
Kapari
PPXX1031
Kaparoko
PPXX1032
Kapemoku
PPXX1033
Kapogere
PPXX1034
Karaikomana
PPXX1035
Karaiworo
PPXX1036
Karau
PPXX1037
Karauto
PPXX1038
Karekodobu
PPXX1039
Karema
PPXX1040
Karuama
PPXX1041
Kase
PPXX1042
Katapa
PPXX1043
Katiapa
PPXX1044
Keabada
PPXX1045
Keagolo
PPXX1046
Keakalo
PPXX1047
Kebei
PPXX1048
Keke
PPXX1049
Kelekapana
PPXX1050
Kelerakwa
PPXX1051
Kemabolo
PPXX1052
Kemaea
PPXX1053
Kemakomana
PPXX1054
Kerame
PPXX1055
Kerau
PPXX1056
Kerea
PPXX1057
Kerepuna
PPXX1058
Keria
PPXX1059
Keveamakana
PPXX1060
Keveona
PPXX1061
Kido
PPXX1062
Kikori
PPXX1063
Kileipi
PPXX1064
Kiletu
PPXX1065
Killavava
PPXX1066
Kiolivi
PPXX1067
Kiriai
PPXX1068
Kiririba
PPXX1069
Kiru
PPXX1070
Kivori Poe
PPXX1071
Kivori-Kui
PPXX1072
Kobaroka
PPXX1073
Koderika
PPXX1074
Kodige
PPXX1075
Kodogera
PPXX1076
Kofa
PPXX1077
Kogo
PPXX1078
Koiana
PPXX1079
Koifa
PPXX1080
Koipuku
PPXX1081
Kokiakomana
PPXX1082
Kokoda
PPXX1083
Kokorogoro
PPXX1084
Konako
PPXX1085
Kone
PPXX1086
Kopenilavava
PPXX1087
Kopuana
PPXX1088
Kopurilavava
PPXX1089
Kore
PPXX1090
Koro-Aiara
PPXX1091
Koru
PPXX1092
Koru-Oru
PPXX1093
Koruakomana
PPXX1094
Kosipe
PPXX1095
Kuda
PPXX1096
Kukuli
PPXX1097
Kulele
PPXX1098
Kunima
PPXX1099
Kupiano
PPXX1100
Kupova
PPXX1101
Kurama
PPXX1102
Kutumarava
PPXX1103
Kwaibo
PPXX1104
Kwalimurubu
PPXX1105
Kwapeupa
PPXX1106
Kwikila Village
PPXX1107
Labu
PPXX1108
Laitate
PPXX1109
Lalaura
PPXX1110
Lalofa
PPXX1111
Laloki
PPXX1112
Laluoro
PPXX1113
Lamanaipa
PPXX1114
Lamina
PPXX1115
Lamoro
PPXX1116
Lapeka
PPXX1117
Laramaita
PPXX1118
Laril
PPXX1119
Laua
PPXX1120
Laugaita
PPXX1121
Launumu
PPXX1122
Lautakomana
PPXX1123
Lavavai
PPXX1124
Lebagolo
PPXX1125
Li'iba
PPXX1126
Libunakomana
PPXX1127
Lobudon
PPXX1128
Lonidairi
PPXX1129
Lotuava
PPXX1130
Madabaira
PPXX1131
Madilogo
PPXX1132
Maera
PPXX1133
Maeva
PPXX1134
Magamagi
PPXX1135
Magarida
PPXX1136
Magaubo
PPXX1137
Magori
PPXX1138
Maiana
PPXX1139
Maiberi
PPXX1140
Mailu
PPXX1141
Maimai
PPXX1142
Maini
PPXX1143
Maipa
PPXX1144
Maipika
PPXX1145
Makirupu
PPXX1146
Malava
PPXX1147
Mamai
PPXX1148
Mamalo
PPXX1149
Manari
PPXX1150
Manatagoro
PPXX1151
Manu Manu
PPXX1152
Manumu
PPXX1153
Manurinumu
PPXX1154
Mararoum
PPXX1155
Marunomu
PPXX1156
Masarida
PPXX1157
Masumadobu
PPXX1158
Matairuka
PPXX1159
Matsialavava
PPXX1160
Matsika
PPXX1161
Maua
PPXX1162
Maubadi
PPXX1163
Mava
PPXX1164
Mave
PPXX1165
McDonalds Corner
PPXX1166
Medeme
PPXX1167
Meirobu
PPXX1168
Memekakomana
PPXX1169
Merani
PPXX1170
Meriani
PPXX1171
Miku
PPXX1172
Mili
PPXX1173
Mimia
PPXX1174
Minaru
PPXX1175
Misiraka
PPXX1176
Moduala
PPXX1177
Mondo
PPXX1178
Moreguipa
PPXX1179
Mororo
PPXX1180
Motumotu
PPXX1181
Mou
PPXX1182
Muiamagoro
PPXX1183
Muianomu
PPXX1184
Mukunaroka
PPXX1185
Mumuiru
PPXX1186
Nabai
PPXX1187
Nafenanomu
PPXX1188
Nagoatabaka
PPXX1189
Nairilavava
PPXX1190
Nama
PPXX1191
Nana
PPXX1192
Naoro
PPXX1193
Narokeli
PPXX1194
Nemonomu
PPXX1195
Nenenakomena
PPXX1196
Nepesi
PPXX1197
New Maria
PPXX1198
Nikura
PPXX1199
Nionopu
PPXX1200
Niuiruka
PPXX1201
Nogomaka
PPXX1202
Nora
PPXX1203
Nuivi
PPXX1204
Nunumai-Bilaga
PPXX1205
Obaha
PPXX1206
Obakigolo
PPXX1207
Obaoba
PPXX1208
Obu
PPXX1209
Odi-Abu
PPXX1210
Ogotana
PPXX1211
Oibada
PPXX1212
Oidobu
PPXX1213
Okaukana
PPXX1214
Old Berebei
PPXX1215
Old Maria
PPXX1216
Old Okavai
PPXX1217
Olea
PPXX1218
Olivi
PPXX1219
Omafe
PPXX1220
Omanagoro
PPXX1221
Ombo
PPXX1222
Omo
PPXX1223
Omoritulavava
PPXX1224
Omu
PPXX1225
One One
PPXX1226
Onemagoro
PPXX1227
Onete
PPXX1228
Ononge
PPXX1229
Orai'ia
PPXX1230
Oraoro
PPXX1231
Oriopetana
PPXX1232
Oro
PPXX1233
Oroi
PPXX1234
Owens Corner
PPXX1235
Paitagoro
PPXX1236
Papa
PPXX1237
Paramana
PPXX1238
Paua
PPXX1239
Pediri
PPXX1240
Pelagai
PPXX1241
Perere
PPXX1242
Pinu
PPXX1243
Pinupaka
PPXX1244
Piunga
PPXX1245
Pobiaka
PPXX1246
Poi
PPXX1247
Poiet
PPXX1248
Poligoro
PPXX1249
Pomutu
PPXX1250
Ponialavava
PPXX1251
Popo
PPXX1252
Poruara
PPXX1253
Potuna
PPXX1254
Poukama
PPXX1255
Pugra
PPXX1256
Rapa
PPXX1257
Rarai
PPXX1258
Rerena
PPXX1259
Rigo
PPXX1260
Riverview
PPXX1261
Riwalirubu
PPXX1262
Rohido
PPXX1263
Roku
PPXX1264
Roro Aiara Waima
PPXX1265
Ruatoka
PPXX1266
Ruruai
PPXX1267
Sabetara
PPXX1268
Sabuia
PPXX1269
Sabusa
PPXX1270
Sapphire
PPXX1271
Saroa
PPXX1272
Saroakei
PPXX1273
Saunom
PPXX1274
Seba
PPXX1275
Segili
PPXX1276
Selai
PPXX1277
Seme
PPXX1278
Senemaka
PPXX1279
Si'ini
PPXX1280
Sigufe
PPXX1281
Singgo
PPXX1282
Sisiarenda
PPXX1283
Sisigolo
PPXX1284
Sivil
PPXX1285
Sivitatana
PPXX1286
Sogeri
PPXX1287
Songgaku
PPXX1288
Suasi
PPXX1289
Subitana Plantation
PPXX1290
Sumbi
PPXX1291
Tabiribo
PPXX1292
Tabu
PPXX1293
Tabuakomana
PPXX1294
Tabunoma
PPXX1295
Tafade
PPXX1296
Tagana
PPXX1297
Taikogena
PPXX1298
Taitukomana
PPXX1299
Tanipai
PPXX1300
Tanobada
PPXX1301
Tapini
PPXX1302
Tarai
PPXX1303
Tareko
PPXX1304
Tata
PPXX1305
Tauaman
PPXX1306
Tauko
PPXX1307
Taukomana
PPXX1308
Tauruba
PPXX1309
Tavai
PPXX1310
Tavevi
PPXX1311
Taviva
PPXX1312
Tawuni
PPXX1313
Teteina
PPXX1314
Toanpi
PPXX1315
Tobaroka
PPXX1316
Tokyo
PPXX1317
Tololo-Fogenai
PPXX1318
Tomorovanua
PPXX1319
Tonamena
PPXX1320
Tori
PPXX1321
Tororo
PPXX1322
Torura
PPXX1323
Tou Tou
PPXX1324
Tsiria
PPXX1325
Tuamai
PPXX1326
Tubu
PPXX1327
Turutup
PPXX1328
Tutakomana
PPXX1329
U-Ume
PPXX1330
Ubegara
PPXX1331
Uberegoro
PPXX1332
Uberi
PPXX1333
Ubuna
PPXX1334
Uinisi
PPXX1335
Ulum
PPXX1336
Unevi
PPXX1337
Uni
PPXX1338
Unialavava
PPXX1339
Unuagoro
PPXX1340
Ununom
PPXX1341
Urun
PPXX1342
Uwaia
PPXX1343
Vaivai
PPXX1344
Vanuamai
PPXX1345
Vanuavamona
PPXX1346
Varakanomu
PPXX1347
Vasagabila
PPXX1348
Veia
PPXX1349
Veikabu
PPXX1350
Veiura
PPXX1351
Velavelai
PPXX1352
Veldi
PPXX1353
Venuai
PPXX1354
Vera Vera
PPXX1355
Veriveri
PPXX1356
Veru
PPXX1357
Vesilogo
PPXX1358
Vilirupu
PPXX1359
Vinigibara
PPXX1360
Viriolo
PPXX1361
Visi
PPXX1362
Vorakogena
PPXX1363
Voriba
PPXX1364
Waifanomu
PPXX1365
Wailapu
PPXX1366
Wainumu
PPXX1367
Waiori
PPXX1368
Wairadobu
PPXX1369
Wairavanua
PPXX1370
Walai
PPXX1371
Wanigela
PPXX1372
Wapagai
PPXX1373
Wapote
PPXX1374
Waro
PPXX1375
Waroro
PPXX1376
Warupi
PPXX1377
Wasira
PPXX1378
Wibegoro
PPXX1379
Wienimo
PPXX1380
Wiga
PPXX1381
Woitape
PPXX1382
Wowolo
PPXX1383
Yologe
PPXX1384
Yulai
PPXX1385
Yumu
PPXX1386
Zailapu
PPXX1387
Zhamalalava
PPXX1388
Zhamora
PPXX1389
Aiyulities
PPXX1390
Angar Olye
PPXX1391
Angaruyle
PPXX1392
Angi
PPXX1393
Apateparus
PPXX1394
Arumanda
PPXX1395
Biaka
PPXX1396
Huen
PPXX1397
Iak
PPXX1398
Imankabus
PPXX1399
Iriba
PPXX1400
Iumbi Island
PPXX1401
Kandep
PPXX1402
Kaniana
PPXX1403
Karegari
PPXX1404
Kauri
PPXX1405
Kepilum
PPXX1406
Kiakau
PPXX1407
Kindarib
PPXX1408
Kokas
PPXX1409
Kompiam
PPXX1410
Kuengu
PPXX1411
Kumalip
PPXX1412
Kwia Kia
PPXX1413
Lada
PPXX1414
Laiagam
PPXX1415
Lajeasa
PPXX1416
Lapate
PPXX1417
Leyalam
PPXX1418
Londo
PPXX1419
Londol
PPXX1420
Longap
PPXX1421
Lugalup
PPXX1422
Lumis
PPXX1423
Lyakote
PPXX1424
Mang
PPXX1425
Minjip
PPXX1426
Minyamba
PPXX1427
Murlip
PPXX1428
Neliaku
PPXX1429
Orei
PPXX1430
Par
PPXX1431
Pawari
PPXX1432
Pinapais
PPXX1433
Pores
PPXX1434
Porgera
PPXX1435
Porgorali
PPXX1436
Pumbur
PPXX1437
Rauwanda
PPXX1438
Rege
PPXX1439
Rumbipaga
PPXX1440
Saposa
PPXX1441
Sapudis
PPXX1442
Sigari
PPXX1443
Sirunki
PPXX1444
Tabunaka
PPXX1445
Tagan
PPXX1446
Taipabama
PPXX1447
Telyates
PPXX1448
Tiatesa
PPXX1449
Tibinini
PPXX1450
Tsak
PPXX1451
Tumbep
PPXX1452
Tumundan
PPXX1453
Tupakote
PPXX1454
Tupi Senda
PPXX1455
Wabag
PPXX1456
Walya
PPXX1457
Wamatesa
PPXX1458
Wapenamanda
PPXX1459
Waribim
PPXX1460
Wongum
PPXX1461
Yalis
PPXX1462
Yaposa
PPXX1463
Yaramanda
PPXX1464
Yogo
PPXX1465
Yumbetesa
PPXX1466
Yumbitchi
PPXX1467
Yuripaka
PPXX1468
A'ibu
PPXX1469
A'o
PPXX1470
A'u'uwaiyi
PPXX1471
Ababe
PPXX1472
Abarabofi
PPXX1473
Abiagerima
PPXX1474
Abiera
PPXX1475
Abigusa
PPXX1476
Abinakenu
PPXX1477
Abomotasa
PPXX1478
Abonamo
PPXX1479
Abopisa
PPXX1480
Afamonofi
PPXX1481
Afoia
PPXX1482
Afoiyufa
PPXX1483
Aga
PPXX1484
Agafintegu
PPXX1485
Agiba
PPXX1486
Agibu
PPXX1487
Agomonofi
PPXX1488
Agonimiaba
PPXX1489
Agu
PPXX1490
Agunumura
PPXX1491
Ahea
PPXX1492
Ahukavi
PPXX1493
Aiamontina
PPXX1494
Aiguwa
PPXX1495
Ainagu
PPXX1496
Aivosuana
PPXX1497
Aiyamonte
PPXX1498
Aiyura
PPXX1499
Akameku
PPXX1500
Akari
PPXX1501
Akuna
PPXX1502
Aligaiyufa
PPXX1503
Amaiyufa
PPXX1504
Amamonta
PPXX1505
Amanetu-Mane
PPXX1506
Amayuho
PPXX1507
Ambiliseyufo
PPXX1508
Amenamo
PPXX1509
Amenetu
PPXX1510
Amjenuwa
PPXX1511
Amora
PPXX1512
Amufi
PPXX1513
Amuraisa
PPXX1514
Amuraisa-Toroto
PPXX1515
Amusa
PPXX1516
Amusi
PPXX1517
Amuyei
PPXX1518
Anapayufa
PPXX1519
Andarila
PPXX1520
Andavaiyufa
PPXX1521
Andaviyufa
PPXX1522
Anieru
PPXX1523
Anima
PPXX1524
Aninofi
PPXX1525
Anokafa
PPXX1526
Apinega
PPXX1527
Apumaka
PPXX1528
Araaira
PPXX1529
Aramasu
PPXX1530
Aranantu
PPXX1531
Aratuguyufa
PPXX1532
Areibunkra
PPXX1533
Arikiyufa
PPXX1534
Arinafa
PPXX1535
Arokara
PPXX1536
Arona
PPXX1537
Arora
PPXX1538
Arorata
PPXX1539
Arovaraisa
PPXX1540
Arulai
PPXX1541
Aruway
PPXX1542
Aruwini
PPXX1543
Asaloka
PPXX1544
Asara
PPXX1545
Asariyufa
PPXX1546
Asarozuha
PPXX1547
Asipuia
PPXX1548
Asirangka
PPXX1549
Atakara
PPXX1550
Atiera
PPXX1551
Atsunas
PPXX1552
Augana
PPXX1553
Aumuna
PPXX1554
Auni
PPXX1555
Auyana
PPXX1556
Avanamapase
PPXX1557
Avia
PPXX1558
Avikara
PPXX1559
Awande
PPXX1560
Babari
PPXX1561
Bafa
PPXX1562
Bai'anofi
PPXX1563
Baira
PPXX1564
Bakumpa
PPXX1565
Banaranda
PPXX1566
Baninofi
PPXX1567
Barapa
PPXX1568
Barua Group
PPXX1569
Basangka
PPXX1570
Batinabura
PPXX1571
Batra
PPXX1572
Beha
PPXX1573
Beiyanofi
PPXX1574
Benabena
PPXX1575
Benaga
PPXX1576
Benimeto
PPXX1577
Biapi'arata
PPXX1578
Biapiarata
PPXX1579
Bibe'ori
PPXX1580
Bilimoia
PPXX1581
Bimeri
PPXX1582
Binamarien
PPXX1583
Binaugori
PPXX1584
Bioka
PPXX1585
Biomote
PPXX1586
Bitebe
PPXX1587
Bonei
PPXX1588
Bonta
PPXX1589
Bopa
PPXX1590
Bopinapi
PPXX1591
Bulekia
PPXX1592
Bworokwang
PPXX1593
Chemago
PPXX1594
Cherokoro
PPXX1595
Damapamo
PPXX1596
Digumbara
PPXX1597
Donito
PPXX1598
Drowra
PPXX1599
Duto
PPXX1600
Dzange
PPXX1601
Eboiyo
PPXX1602
Ehi
PPXX1603
Elano
PPXX1604
Eli'ilaba
PPXX1605
Emesa
PPXX1606
Emo
PPXX1607
Ero'ara
PPXX1608
Etaba
PPXX1609
Etabi
PPXX1610
Etesena
PPXX1611
Eteve
PPXX1612
Ezagave
PPXX1613
Fagaminofi
PPXX1614
Faiyu
PPXX1615
Famili
PPXX1616
Famonogu
PPXX1617
Famu
PPXX1618
Famunde-Afomani
PPXX1619
Fanaiyufa
PPXX1620
Fimane
PPXX1621
Fimoa
PPXX1622
Finintegu
PPXX1623
Firigano
PPXX1624
Firmotavi
PPXX1625
Fo
PPXX1626
Fo'uru
PPXX1627
Fogimove
PPXX1628
Fokoi
PPXX1629
Fondiwei
PPXX1630
Foraga
PPXX1631
Fore
PPXX1632
Foyufa
PPXX1633
Fugasagumo
PPXX1634
Fulsa
PPXX1635
Fusa
PPXX1636
Gafaruga
PPXX1637
Gafo
PPXX1638
Gahuku
PPXX1639
Gamayufa
PPXX1640
Gameyufa
PPXX1641
Garahonota
PPXX1642
Gavaliba
PPXX1643
Geakwab
PPXX1644
Gefeyufo
PPXX1645
Gehamozuha
PPXX1646
Geiegia
PPXX1647
Gemembiyuhei
PPXX1648
Gendega
PPXX1649
Genetisarobe
PPXX1650
Gepahina
PPXX1651
Gerimana
PPXX1652
Gesai
PPXX1653
Gimiseiyufo
PPXX1654
Gimisevi
PPXX1655
Gindiniwaifo
PPXX1656
Ginibi
PPXX1657
Girekori
PPXX1658
Gitunuha
PPXX1659
Gobara
PPXX1660
Gofonga
PPXX1661
Gohenayuno
PPXX1662
Gohikave
PPXX1663
Gohoyfa
PPXX1664
Gomeguve
PPXX1665
Gonabudo
PPXX1666
Gonopiyufa
PPXX1667
Goragwanga
PPXX1668
Gorarove
PPXX1669
Goroka
PPXX1670
Gotegemazuha
PPXX1671
Gotobe
PPXX1672
Gotomi
PPXX1673
Gun'yahange
PPXX1674
Gurohoiyufa
PPXX1675
Guruka
PPXX1676
Gusa
PPXX1677
Guselevi
PPXX1678
Guseri
PPXX1679
Guwasa
PPXX1680
Gwalyu
PPXX1681
Hababa
PPXX1682
Habagabena
PPXX1683
Habagabeta
PPXX1684
Habagatena
PPXX1685
Habaru
PPXX1686
Habelbibeia
PPXX1687
Habi
PPXX1688
Habi'ina
PPXX1689
Habiga'guruka
PPXX1690
Haga
PPXX1691
Hagana
PPXX1692
Hagaulo
PPXX1693
Hagero
PPXX1694
Hairo
PPXX1695
Haiyaru
PPXX1696
Hakwoi
PPXX1697
Hamu
PPXX1698
Hanaiyufa
PPXX1699
Haretu
PPXX1700
Haununamu
PPXX1701
Hegelo
PPXX1702
Hegeteru
PPXX1703
Hegeturu
PPXX1704
Henegaru
PPXX1705
Henganofi
PPXX1706
Henggifano
PPXX1707
Hengkai
PPXX1708
Hepavina
PPXX1709
Herabi
PPXX1710
Hibo
PPXX1711
Higataru
PPXX1712
Higibabi
PPXX1713
Hildawralya
PPXX1714
Himarata
PPXX1715
Himitove
PPXX1716
Himpo
PPXX1717
Hintagarufi
PPXX1718
Ho'aberu
PPXX1719
Hofakafenofi
PPXX1720
Hoforona
PPXX1721
Hogabi
PPXX1722
Hogateru
PPXX1723
Hogoteru
PPXX1724
Homayai
PPXX1725
Homuri
PPXX1726
Hupagabeya
PPXX1727
Huwa
PPXX1728
Iabwiari
PPXX1729
Iahotegabi
PPXX1730
Ibari
PPXX1731
Ibinibi
PPXX1732
Ibusa
PPXX1733
Ifei'ompa
PPXX1734
Iganofi
PPXX1735
Igisowe
PPXX1736
Igopiji
PPXX1737
Ikana
PPXX1738
Ilafaiyufa
PPXX1739
Ilafo
PPXX1740
Ilesa
PPXX1741
Imarri
PPXX1742
Imeme
PPXX1743
Imtamatasa
PPXX1744
Inabaie
PPXX1745
Inadahai'abi
PPXX1746
Indarakwangari
PPXX1747
Indere'e
PPXX1748
Inibi
PPXX1749
Inigi
PPXX1750
Ise
PPXX1751
Isontenu
PPXX1752
Iuwane
PPXX1753
Iva
PPXX1754
Ivagu
PPXX1755
Ivani
PPXX1756
Iwa
PPXX1757
Jamuruk
PPXX1758
Joari
PPXX1759
Kabamwuk
PPXX1760
Kabiyu
PPXX1761
Kabona
PPXX1762
Kafe
PPXX1763
Kafegoruga
PPXX1764
Kafetegu
PPXX1765
Kafetugu
PPXX1766
Kafiagane
PPXX1767
Kafonaga
PPXX1768
Kaga
PPXX1769
Kagu
PPXX1770
Kaigulan
PPXX1771
Kaiheto
PPXX1772
Kainantu
PPXX1773
Kaininantu
PPXX1774
Kaiyabi
PPXX1775
Kaiyufa
PPXX1776
Kakopi
PPXX1777
Kaliei
PPXX1778
Kalu
PPXX1779
Kamanakera
PPXX1780
Kamariumba
PPXX1781
Kamatai
PPXX1782
Kamati
PPXX1783
Kambaira
PPXX1784
Kambasakuyufa
PPXX1785
Kambienggwi
PPXX1786
Kami
PPXX1787
Kamira
PPXX1788
Kamus
PPXX1789
Kanigitaga
PPXX1790
Kantagu
PPXX1791
Kanumpanaga
PPXX1792
Kapogu
PPXX1793
Kapugumarigi
PPXX1794
Karahasafa
PPXX1795
Karamanofi
PPXX1796
Kasana
PPXX1797
Kasarai
PPXX1798
Kasogu
PPXX1799
Kasokasa
PPXX1800
Kasoru
PPXX1801
Kassam
PPXX1802
Kataramupinti
PPXX1803
Katigi
PPXX1804
Kauaina
PPXX1805
Kaulo
PPXX1806
Kaurona
PPXX1807
Kaveve
PPXX1808
Keiakasa
PPXX1809
Keiakaso
PPXX1810
Keifile
PPXX1811
Keiya
PPXX1812
Keka
PPXX1813
Kema
PPXX1814
Kemasi
PPXX1815
Kemilga
PPXX1816
Kemina
PPXX1817
Kemiu
PPXX1818
Kemiuyagusa
PPXX1819
Kenemba
PPXX1820
Kenemote
PPXX1821
Kepafinaga
PPXX1822
Kerebabi
PPXX1823
Keregera
PPXX1824
Kesawaka
PPXX1825
Ketabi
PPXX1826
Ketarobo
PPXX1827
Keti
PPXX1828
Keyonosa
PPXX1829
Kiari
PPXX1830
Kibi
PPXX1831
Kigupa
PPXX1832
Kimigomo
PPXX1833
Kindeimorofa
PPXX1834
Kinkio
PPXX1835
Kiosa
PPXX1836
Kirarigu
PPXX1837
Kiriginabi
PPXX1838
Kise
PPXX1839
Kisi
PPXX1840
Kiwuruga
PPXX1841
Kiyo
PPXX1842
Kobalaiva
PPXX1843
Kobobwa
PPXX1844
Kofena
PPXX1845
Kofomuga
PPXX1846
Kofunorobi
PPXX1847
Koibi
PPXX1848
Koinei
PPXX1849
Koinjinaba
PPXX1850
Koisipa
PPXX1851
Kokalugureinaga
PPXX1852
Kokinaga
PPXX1853
Koko
PPXX1854
Kolimiogo
PPXX1855
Komaiba
PPXX1856
Komboro
PPXX1857
Komoina
PPXX1858
Komu
PPXX1859
Konimeigulavoko
PPXX1860
Konimeigulele
PPXX1861
Konkonbira
PPXX1862
Konoboyufa
PPXX1863
Konogonggiva
PPXX1864
Kopafu
PPXX1865
Kora
PPXX1866
Kora Liborei
PPXX1867
Korafalavoko
PPXX1868
Korafinabi
PPXX1869
Korangka
PPXX1870
Koreipa
PPXX1871
Koritafa
PPXX1872
Koro
PPXX1873
Korova
PPXX1874
Koruvanio
PPXX1875
Kosairo
PPXX1876
Kositaru
PPXX1877
Krututa
PPXX1878
Kuamu
PPXX1879
Kufiagane
PPXX1880
Kugeto
PPXX1881
Kui
PPXX1882
Kula-Kula
PPXX1883
Kumari
PPXX1884
Kumbulatnama
PPXX1885
Kume
PPXX1886
Kumiava
PPXX1887
Kumo
PPXX1888
Kunugu
PPXX1889
Kuranumbuara
PPXX1890
Kuru
PPXX1891
Kusi
PPXX1892
Kuyahapa
PPXX1893
Kwangiriumuba
PPXX1894
Kwongi
PPXX1895
Labugino
PPXX1896
Lagomisi
PPXX1897
Lakomiufa
PPXX1898
Lampo
PPXX1899
Laye
PPXX1900
Liborei
PPXX1901
Lihona
PPXX1902
Liloka
PPXX1903
Lioni
PPXX1904
Litipinaga
PPXX1905
Lolu
PPXX1906
Lonboasa
PPXX1907
Lonofoguwei
PPXX1908
Losave
PPXX1909
Lowai
PPXX1910
Lufa
PPXX1911
Lufikave
PPXX1912
Lumufalele
PPXX1913
Lunungu
PPXX1914
Lupabe
PPXX1915
Magahiyufa
PPXX1916
Magamizuha
PPXX1917
Mage
PPXX1918
Mahdemu
PPXX1919
Maigwanga
PPXX1920
Maimafu
PPXX1921
Maiva
PPXX1922
Maiyeve
PPXX1923
Makia
PPXX1924
Makianofi
PPXX1925
Mala
PPXX1926
Malaria Group
PPXX1927
Mamerain
PPXX1928
Mandefehufo
PPXX1929
Mane
PPXX1930
Mani
PPXX1931
Mani-Hurai
PPXX1932
Manunguruk
PPXX1933
Marawaka
PPXX1934
Marawaka Group
PPXX1935
Marawassa
PPXX1936
Masumabe
PPXX1937
Matahausa
PPXX1938
Matausa
PPXX1939
Megenagu
PPXX1940
Megusanofi
PPXX1941
Megusayafa
PPXX1942
Mei'auna
PPXX1943
Meiauna
PPXX1944
Meihenavi
PPXX1945
Mengino
PPXX1946
Menilo
PPXX1947
Merosuwana
PPXX1948
Mesiyufa
PPXX1949
Mi
PPXX1950
Miarasa
PPXX1951
Minina
PPXX1952
Mino
PPXX1953
Miori
PPXX1954
Miri
PPXX1955
Miruma
PPXX1956
Misapi
PPXX1957
Mobei
PPXX1958
Mobi
PPXX1959
Mogobena
PPXX1960
Mohoweto
PPXX1961
Moke
PPXX1962
Mombago
PPXX1963
Momento
PPXX1964
Mondo
PPXX1965
Monogiyufa
PPXX1966
Motokara
PPXX1967
Motuo
PPXX1968
Movei
PPXX1969
Mugaiamuti
PPXX1970
Mulefagu
PPXX1971
Mulumia
PPXX1972
Nagamitobo
PPXX1973
Nagamize
PPXX1974
Nagiali
PPXX1975
Naiyufa
PPXX1976
Nakamito
PPXX1977
Namabanund
PPXX1978
Namalumotena
PPXX1979
Namamoke
PPXX1980
Namau
PPXX1981
Namaviali
PPXX1982
Nambaiyufa
PPXX1983
Nambamuna
PPXX1984
Name
PPXX1985
Namimoaba
PPXX1986
Namongka
PPXX1987
Namta
PPXX1988
Namto
PPXX1989
Namura
PPXX1990
Nanggona
PPXX1991
Nanjaka
PPXX1992
Napaing
PPXX1993
Napaiyufa
PPXX1994
Napamagowa
PPXX1995
Narekwambi
PPXX1996
Narenkafenofi
PPXX1997
Nasabe
PPXX1998
Nasinanka
PPXX1999
Nauga
PPXX2000
Nebari
PPXX2001
Negibi
PPXX2002
Negire
PPXX2003
Nemimoaba
PPXX2004
Nenkefaro
PPXX2005
Neriba
PPXX2006
Nimalavoko
PPXX2007
Nioukave
PPXX2008
Niri
PPXX2009
Nivi
PPXX2010
Nonovei
PPXX2011
Norei'aranda
PPXX2012
Noreikora
PPXX2013
Norugabu
PPXX2014
Novereisa
PPXX2015
Numaronaga
PPXX2016
Numbaira
PPXX2017
Numiagufa
PPXX2018
Numufafove
PPXX2019
Numuga
PPXX2020
Numuganofi
PPXX2021
Numurina
PPXX2022
Nupa
PPXX2023
Nupaha
PPXX2024
Nupaiyufa
PPXX2025
Nupamana
PPXX2026
Obura
PPXX2027
Ofoyufa
PPXX2028
Ofumpina
PPXX2029
Ogamuna
PPXX2030
Ogu
PPXX2031
Ogupone
PPXX2032
Ogurataba
PPXX2033
Oiafaiyufa
PPXX2034
Oimeri
PPXX2035
Okapa
PPXX2036
Okentenu
PPXX2037
Olialavigu
PPXX2038
Oligukaufo
PPXX2039
Oma-Kasoru
PPXX2040
Omaura
PPXX2041
Omborda
PPXX2042
Omema
PPXX2043
Onaningka
PPXX2044
Ondauna
PPXX2045
Ongge
PPXX2046
Onobuyufo
PPXX2047
Ontabura
PPXX2048
Onteru
PPXX2049
Opinga
PPXX2050
Opoiyanti
PPXX2051
Orai
PPXX2052
Oranatu
PPXX2053
Oraratu
PPXX2054
Oraratu-Mane
PPXX2055
Oraura
PPXX2056
Orege
PPXX2057
Oregei
PPXX2058
Orie
PPXX2059
Oriorita
PPXX2060
Orivegu
PPXX2061
Orobinati
PPXX2062
Orona
PPXX2063
Orsanamagunka
PPXX2064
Osaroa
PPXX2065
Osena
PPXX2066
Otara
PPXX2067
Otomonorobe
PPXX2068
Owenia
PPXX2069
Paigatasa
PPXX2070
Paiti
PPXX2071
Pandagimo
PPXX2072
Patpero
PPXX2073
Pinata
PPXX2074
Pinji
PPXX2075
Pinjop
PPXX2076
Ponampa
PPXX2077
Pundibasa
PPXX2078
Purosa-Takai
PPXX2079
Pusarasa
PPXX2080
Rabana
PPXX2081
Rakomiyufa
PPXX2082
Raneve
PPXX2083
Ranofi
PPXX2084
Rapaupa
PPXX2085
Rapiakavena
PPXX2086
Rare-Amusa
PPXX2087
Raro
PPXX2088
Rarotu
PPXX2089
Razako
PPXX2090
Rintebe
PPXX2091
Runakuma
PPXX2092
Sabiri
PPXX2093
Sabiya
PPXX2094
Safaiyufa
PPXX2095
Saimba
PPXX2096
Sainapa
PPXX2097
Samagoni
PPXX2098
Samoyufe
PPXX2099
Sampu
PPXX2100
Sara
PPXX2101
Sasaura
PPXX2102
Segeya
PPXX2103
Sehazuha
PPXX2104
Seigu
PPXX2105
Senafanigagu
PPXX2106
Sidam
PPXX2107
Sigeiya
PPXX2108
Sigomi
PPXX2109
Silupa
PPXX2110
Simbari Group
PPXX2111
Sindeni
PPXX2112
Sipumamu
PPXX2113
Sogayufa
PPXX2114
Sogomizuha
PPXX2115
Sonofi
PPXX2116
Sua
PPXX2117
Suwaira
PPXX2118
Ta'owanisalu
PPXX2119
Tabanofi
PPXX2120
Tabiu
PPXX2121
Tafeto
PPXX2122
Tagai'i
PPXX2123
Taianga
PPXX2124
Tainoraba
PPXX2125
Takari
PPXX2126
Tamogavisa
PPXX2127
Tangkuo
PPXX2128
Tapo
PPXX2129
Tarabo
PPXX2130
Taro-Aibu
PPXX2131
Taru
PPXX2132
Tauna
PPXX2133
Tawaina
PPXX2134
Tcheregare
PPXX2135
Tchetchai
PPXX2136
Tibunofi
PPXX2137
Tinofi
PPXX2138
Tintegave
PPXX2139
Tirai
PPXX2140
Tiranofi
PPXX2141
To'okena
PPXX2142
Tombena
PPXX2143
Tombendaka
PPXX2144
Tontaina
PPXX2145
Torgkera
PPXX2146
Tu
PPXX2147
Tuempingka
PPXX2148
Tuna'a
PPXX2149
Tunakau
PPXX2150
Tunuku
PPXX2151
Turabura
PPXX2152
Tusinofi
PPXX2153
Tuta
PPXX2154
Uai
PPXX2155
Uavina
PPXX2156
Ubagubi
PPXX2157
Ueigwurei
PPXX2158
Ufagunofi
PPXX2159
Ufeto
PPXX2160
Umasa
PPXX2161
Uminufintenu
PPXX2162
Unantu
PPXX2163
Unege
PPXX2164
Upegu
PPXX2165
Urafa
PPXX2166
Urai
PPXX2167
Uraimo
PPXX2169
Urefeyufo
PPXX2170
Urumba
PPXX2171
Usaongka
PPXX2172
Uteia
PPXX2173
Utunu
PPXX2174
Uvai
PPXX2175
Uwami
PPXX2176
Uwasa
PPXX2177
Waipina
PPXX2178
Waisa
PPXX2179
Waisera
PPXX2180
Waisime
PPXX2181
Waiyanavi
PPXX2182
Wambienggwi
PPXX2183
Wande
PPXX2184
Wandeki
PPXX2185
Wandrif
PPXX2186
Waneipa
PPXX2187
Wanendera
PPXX2188
Wanikanto
PPXX2189
Wanimagu
PPXX2190
Wanitabi
PPXX2191
Wanta
PPXX2192
Wanumbaralome
PPXX2193
Wasimegu
PPXX2194
Watabung
PPXX2195
Watarigu
PPXX2196
Wauko
PPXX2197
Wawegu
PPXX2198
Weya
PPXX2199
Whialinkwa
PPXX2200
Wofofa
PPXX2201
Wogi
PPXX2202
Woibo
PPXX2203
Wolandainye
PPXX2204
Wonenara
PPXX2205
Wonoboyufa
PPXX2206
Wopeoa
PPXX2207
Ya'arai
PPXX2208
Yababi
PPXX2209
Yafanagomo
PPXX2210
Yagana
PPXX2211
Yagareba
PPXX2212
Yagariagagusa
PPXX2213
Yagasa
PPXX2214
Yago
PPXX2215
Yagusa
PPXX2216
Yambimbo
PPXX2217
Yame
PPXX2218
Yamuru
PPXX2219
Yanabisa
PPXX2220
Yanemegori
PPXX2221
Yangi
PPXX2222
Yanofi
PPXX2223
Yanota
PPXX2224
Yaraga
PPXX2225
Yarieka
PPXX2226
Yaulo
PPXX2227
Yauma
PPXX2228
Yauna
PPXX2229
Yauye
PPXX2230
Yaviyufa
PPXX2231
Yawenal
PPXX2232
Yewai
PPXX2233
Yikurangaru
PPXX2234
Yogiyohi
PPXX2235
Yogobe
PPXX2236
Yombatai
PPXX2237
Yompika
PPXX2238
Yonufu
PPXX2239
Yova
PPXX2240
Yoya
PPXX2241
Yugugutu
PPXX2242
Yulinofi
PPXX2243
Yumi
PPXX2244
Yungu
PPXX2245
Zagomzuhu
PPXX2246
Zaraguna
PPXX2247
Ailo
PPXX2248
Ainbul
PPXX2249
Akul
PPXX2250
Alkasam
PPXX2251
Alor
PPXX2252
Amio
PPXX2253
Arumbum
PPXX2254
Atu
PPXX2255
Au'una
PPXX2256
Awungi
PPXX2257
Baai
PPXX2258
Bagatavi
PPXX2259
Bainings
PPXX2260
Bairiman
PPXX2261
Bakirua
PPXX2262
Balada
PPXX2263
Balanataman
PPXX2264
Barawon
PPXX2265
Bilur
PPXX2266
Bindapuna
PPXX2267
Bira
PPXX2268
Birar
PPXX2269
Bitagalip
PPXX2270
Bitalobo
PPXX2271
Bitapukpuk
PPXX2272
Bitarebarebe
PPXX2273
Bokongtata
PPXX2274
Bovalpun
PPXX2275
Buka
PPXX2276
Bulayang
PPXX2277
Burowei
PPXX2278
Butlivuan
PPXX2279
Dadul
PPXX2280
Davaon
PPXX2281
Davaun
PPXX2282
Driwata
PPXX2283
East Baien
PPXX2284
Galovit
PPXX2285
Galowe
PPXX2286
Ganai
PPXX2287
Ganna
PPXX2288
Gar
PPXX2289
Gaulim
PPXX2290
Gidalu
PPXX2291
Gnalala
PPXX2292
Goni
PPXX2293
Guma
PPXX2294
Gunanba
PPXX2295
Gunanur
PPXX2296
Haulo
PPXX2297
Hoiya
PPXX2298
Ialakua
PPXX2299
Iawakaka
PPXX2300
Ikongo Spring
PPXX2301
Ili
PPXX2302
Inahele
PPXX2303
Inlimut
PPXX2304
Irena
PPXX2305
Ivere
PPXX2306
Iwai
PPXX2307
Kababiai
PPXX2308
Kabagap
PPXX2309
Kabaira
PPXX2310
Kabakabiui
PPXX2311
Kabakada
PPXX2312
Kabakaul
PPXX2313
Kabanga
PPXX2314
Kabapuko
PPXX2315
Kabiatarai
PPXX2316
Kabilomu
PPXX2317
Kaiko
PPXX2318
Kailoma
PPXX2319
Kainagunan
PPXX2320
Kaiton
PPXX2321
Kaitoto
PPXX2322
Kalampun
PPXX2323
Kalip
PPXX2324
Kamakamar
PPXX2325
Kamanakam
PPXX2326
Kamatami
PPXX2327
Kamavalo
PPXX2328
Kangilona
PPXX2329
Kanunu
PPXX2330
Karavi
PPXX2331
Karavia
PPXX2332
Karo
PPXX2333
Karong
PPXX2334
Karu
PPXX2335
Katakatai
PPXX2336
Kaubademki
PPXX2337
Kaubi
PPXX2338
Kaukum
PPXX2339
Kauwa
PPXX2340
Kavali
PPXX2341
Kavu
PPXX2342
Kembul
PPXX2343
Kenminings
PPXX2344
Keravat
PPXX2345
Kerawara
PPXX2346
Kibil
PPXX2347
Kiep
PPXX2348
Kikitambu
PPXX2349
Kilalum
PPXX2350
Kinsena
PPXX2351
Kipa
PPXX2352
Kirikire
PPXX2353
Kokopo
PPXX2354
Kola
PPXX2355
Kongi
PPXX2356
Kora
PPXX2357
Korai
PPXX2358
Koratul
PPXX2359
Korere
PPXX2360
Korpun
PPXX2361
Kukulu
PPXX2362
Kulil
PPXX2363
Kulon
PPXX2364
Kumaina
PPXX2365
Kumlakor
PPXX2366
Kunakunai
PPXX2367
Kupgen
PPXX2368
Kupindal
PPXX2369
Kuraip
PPXX2370
Kurakakaul
PPXX2371
Kwai
PPXX2372
Laboa
PPXX2373
Lakiri
PPXX2374
Lalikar
PPXX2375
Lamerain
PPXX2376
Lamerien
PPXX2377
Lassul
PPXX2378
Lat
PPXX2379
Latlat
PPXX2380
Lau
PPXX2381
Laun
PPXX2382
Lausis
PPXX2383
Lavugi
PPXX2384
Leli
PPXX2385
Lemingi
PPXX2386
Liguan
PPXX2387
Livuan
PPXX2388
Loan
PPXX2389
Lomeletepena
PPXX2390
Londip
PPXX2391
Long
PPXX2392
Lopun
PPXX2393
Lugei
PPXX2394
Lungalunga
PPXX2395
Maihuna
PPXX2396
Mailivuan
PPXX2397
Maito
PPXX2398
Makmak
PPXX2399
Makurapau
PPXX2400
Malabunga
PPXX2401
Malaguna
PPXX2402
Malakuna
PPXX2403
Malakur
PPXX2404
Malasait
PPXX2405
Malmal
PPXX2406
Malmalu
PPXX2407
Malmaluan
PPXX2408
Mamusi
PPXX2409
Mandria
PPXX2410
Manginuna
PPXX2411
Manten
PPXX2412
Mapuna
PPXX2413
Mara
PPXX2414
Maragsaik
PPXX2415
Marambu
PPXX2416
Maranagi
PPXX2417
Marawa
PPXX2418
Marawop
PPXX2419
Maren
PPXX2420
Marmar
PPXX2421
Marunga
PPXX2422
Maskikilir
PPXX2423
Maso
PPXX2424
Massua
PPXX2425
Matalau
PPXX2426
Matanakunai
PPXX2427
Matawan
PPXX2428
Matong
PPXX2429
Mau'una
PPXX2430
Meingi
PPXX2431
Meis
PPXX2432
Meleton
PPXX2433
Menebonbon
PPXX2434
Meninga
PPXX2435
Merai
PPXX2436
Mili
PPXX2437
Milim
PPXX2438
Mioko
PPXX2439
Moloi
PPXX2440
Mondrabet
PPXX2441
Mongu
PPXX2442
Monuvi
PPXX2443
Moralona
PPXX2444
Morena
PPXX2445
Mu
PPXX2446
Mualim
PPXX2447
Muela
PPXX2448
Mukul
PPXX2449
Muranpuna
PPXX2450
Nabata
PPXX2451
Nabil
PPXX2452
Nabual
PPXX2453
Nagaila
PPXX2454
Nambaul
PPXX2455
Nambling
PPXX2456
Nangananga
PPXX2457
Nangas
PPXX2458
Nanuk
PPXX2459
Narakoi
PPXX2460
Natava
PPXX2461
Naviu
PPXX2462
Navuneram
PPXX2463
Ngatur
PPXX2464
Ngunaguna
PPXX2465
Nguvalian
PPXX2466
Nodup
PPXX2467
Nonga
PPXX2468
Nouro
PPXX2469
Nuiuve
PPXX2470
Okimpuna
PPXX2471
Olaipun
PPXX2472
Ololo
PPXX2473
Ora
PPXX2474
Pakia
PPXX2475
Paliavalu
PPXX2476
Palipal
PPXX2477
Palpal
PPXX2478
Parakaman
PPXX2479
Parol
PPXX2480
Pature
PPXX2481
Pelin
PPXX2482
Pendi
PPXX2483
Peping
PPXX2484
Pikapuna
PPXX2485
Pilapila
PPXX2486
Pilimatana
PPXX2487
Piovi
PPXX2488
Piratop
PPXX2489
Pita
PPXX2490
Piuka
PPXX2491
Poiniara
PPXX2492
Poio
PPXX2493
Poipun
PPXX2494
Pokapuna
PPXX2495
Poman
PPXX2496
Pomansilipun
PPXX2497
Pomei
PPXX2498
Pomio
PPXX2499
Pora
PPXX2500
Porlo
PPXX2501
Puapal
PPXX2502
Pulepuna
PPXX2503
Pulpul
PPXX2504
Pulpulo
PPXX2505
Punarupka
PPXX2506
Punum
PPXX2507
Putanagororoi
PPXX2508
Rabagi
PPXX2509
Rabaul
PPXX2510
Rabuana
PPXX2511
Rabumbum
PPXX2512
Raburbur
PPXX2513
Raburua
PPXX2514
Rainau
PPXX2515
Rakanda
PPXX2516
Rakandakanda
PPXX2517
Rakival
PPXX2518
Rakunai
PPXX2519
Rakunat
PPXX2520
Ralalar
PPXX2521
Ralman
PPXX2522
Raluana
PPXX2523
Ralubang
PPXX2524
Ram
PPXX2525
Ramale
PPXX2526
Ramalmal
PPXX2527
Ramasaka
PPXX2528
Rambabat
PPXX2529
Rangulit
PPXX2530
Ranguna
PPXX2531
Rapolo
PPXX2532
Rasimen
PPXX2533
Ratagitagi
PPXX2534
Ratavul
PPXX2535
Ratongor
PPXX2536
Ratung
PPXX2537
Raulili
PPXX2538
Raunsepna
PPXX2539
Rautawat
PPXX2540
Reimber
PPXX2541
Reiven
PPXX2542
Rhunagi
PPXX2543
Riet
PPXX2544
Rowan
PPXX2545
Ruahana
PPXX2546
Sahalil
PPXX2547
Sali
PPXX2548
Sampantabil
PPXX2549
Sampun
PPXX2550
Sangamali
PPXX2551
Sanipuna
PPXX2552
Senel
PPXX2553
Serenguna
PPXX2554
Setwi
PPXX2555
Simbum
PPXX2556
Simi
PPXX2557
Siwanpuna
PPXX2558
Tabuna
PPXX2559
Tagili
PPXX2560
Tagul
PPXX2561
Taintop
PPXX2562
Takairam
PPXX2563
Takakel
PPXX2564
Takis
PPXX2565
Takubar
PPXX2566
Tal
PPXX2567
Talakua
PPXX2568
Talalo
PPXX2569
Taliligap
PPXX2570
Talwat
PPXX2571
Tamanairik
PPXX2572
Tanaka
PPXX2573
Taranata
PPXX2574
Taranga
PPXX2575
Tatoko
PPXX2576
Tatongal
PPXX2577
Taulil
PPXX2578
Tavalo
PPXX2579
Tavana
PPXX2580
Tavuiliu
PPXX2581
Tawui
PPXX2582
Timono
PPXX2583
Tinganalom
PPXX2584
Tingenavadu
PPXX2585
Toboina
PPXX2586
Togoro
PPXX2587
Tokai
PPXX2588
Tokua
PPXX2589
Toma
PPXX2590
Toriu
PPXX2591
Totongpal
PPXX2592
Totovel
PPXX2593
Tovakundum
PPXX2594
Tumula
PPXX2595
Ukumaina
PPXX2596
Ulagio
PPXX2597
Ulagunan
PPXX2598
Ulaulatava
PPXX2599
Ulaveo
PPXX2600
Ulutu
PPXX2601
Umoa
PPXX2602
Urai
PPXX2603
Urakuk
PPXX2604
Urakukur
PPXX2605
Urou
PPXX2606
Uvol
PPXX2607
Valaur
PPXX2608
Varzin
PPXX2609
Virien
PPXX2610
Viveren
PPXX2611
Volavolo
PPXX2612
Vunabalbal
PPXX2613
Vunabaur
PPXX2614
Vunabuk
PPXX2615
Vunadavai
PPXX2616
Vunadidir
PPXX2617
Vunagalip
PPXX2618
Vunagogo
PPXX2619
Vunairoto
PPXX2620
Vunaiting
PPXX2621
Vunakabi
PPXX2622
Vunakalkalulu
PPXX2623
Vunakapeake
PPXX2624
Vunalaiting
PPXX2625
Vunalaka
PPXX2626
Vunalir
PPXX2627
Vunamami
PPXX2628
Vunamarita
PPXX2629
Vunamurmur
PPXX2630
Vunapaka
PPXX2631
Vunapalandig
PPXX2632
Vunapope
PPXX2633
Vunatagia
PPXX2634
Vunatalia
PPXX2635
Vunatokukup
PPXX2636
Vunavavar
PPXX2637
Waipo
PPXX2638
Waira
PPXX2639
Walwalian
PPXX2640
Warangoi
PPXX2641
Watara
PPXX2642
Watwat
PPXX2643
Wawas
PPXX2644
Welu
PPXX2645
West Baien
PPXX2646
Wilainbemki
PPXX2647
Winagut
PPXX2648
Woipuna
PPXX2649
Worali
PPXX2650
Wowonga
PPXX2651
Wusing
PPXX2652
Yalom
PPXX2653
Yamalong
PPXX2654
Abegu
PPXX2655
Ablatak
PPXX2656
Abrame
PPXX2657
Adjora
PPXX2658
Agingun
PPXX2659
Agrant
PPXX2660
Agrumara
PPXX2661
Ahiglium
PPXX2662
Aibom
PPXX2663
Aibrum
PPXX2664
Akaian
PPXX2665
Akuran
PPXX2666
Alakai
PPXX2667
Albulum
PPXX2668
Alisu
PPXX2669
Alumi
PPXX2670
Aluwingei
PPXX2671
Aman
PPXX2672
Amasei
PPXX2673
Ambambindo
PPXX2674
Ambasoli
PPXX2675
Amboin
PPXX2676
Ambonwari
PPXX2677
Ambukanja
PPXX2678
Ambuken
PPXX2679
Ambukwon
PPXX2680
Ambunti
PPXX2681
Ami
PPXX2682
Amongabi
PPXX2683
Anang
PPXX2684
Andafugan
PPXX2685
Andarandagum
PPXX2686
Andua
PPXX2687
Andumout
PPXX2688
Anganamei
PPXX2689
Angang
PPXX2690
Angisi
PPXX2691
Angoram Village
PPXX2692
Angriman
PPXX2693
Anjo
PPXX2694
Apambi
PPXX2695
Apangai
PPXX2696
Aperinga
PPXX2697
Apos
PPXX2698
Arai
PPXX2699
Araining
PPXX2700
Aramundi
PPXX2701
Aramut
PPXX2702
Arango
PPXX2703
Arangunam
PPXX2704
Ariapan
PPXX2705
Arisili
PPXX2706
Arohemi
PPXX2707
Asanakor
PPXX2708
Asangamui
PPXX2709
Asiling
PPXX2710
Atabu
PPXX2711
Aunyelim
PPXX2712
Auom
PPXX2713
Aupik
PPXX2714
Aurimbit
PPXX2715
Autogi
PPXX2716
Auwi
PPXX2717
Auwin
PPXX2718
Avangumba
PPXX2719
Avatip
PPXX2720
Avieme
PPXX2721
Babunga
PPXX2722
Badby
PPXX2723
Bagaram
PPXX2724
Baglam
PPXX2725
Bainyik
PPXX2726
Bainyik Villages
PPXX2727
Balam Villages
PPXX2728
Balampta
PPXX2729
Balangabadanga
PPXX2730
Balif
PPXX2731
Balik
PPXX2732
Balmo
PPXX2733
Balmo Villages
PPXX2734
Balogwil
PPXX2735
Balopwini
PPXX2736
Bam
PPXX2737
Bana
PPXX2738
Banak Villages
PPXX2739
Bandonge
PPXX2740
Bangapela
PPXX2741
Banglego
PPXX2742
Bangwis
PPXX2743
Banwingei
PPXX2744
Bapandu
PPXX2745
Baranga
PPXX2746
Bararat
PPXX2747
Baripen
PPXX2748
Baripidjin
PPXX2749
Baru
PPXX2750
Basuwi
PPXX2751
Belagel
PPXX2752
Bembainyeng
PPXX2753
Ben
PPXX2754
Bengaragum
PPXX2755
Bengil
PPXX2756
Bensim
PPXX2757
Bepandu
PPXX2758
Biaga
PPXX2759
Biananambu
PPXX2760
Bien
PPXX2761
Bingo
PPXX2762
Bisorio
PPXX2763
Bitara
PPXX2764
Biwat
PPXX2765
Bobaten
PPXX2766
Bobmagum
PPXX2767
Bobten
PPXX2768
Bogameta Villages
PPXX2769
Boig
PPXX2770
Bombita
PPXX2771
Bonahoi
PPXX2772
Bonahoitum
PPXX2773
Bonam
PPXX2774
Bongimasi
PPXX2775
Bongiora
PPXX2776
Bongoi
PPXX2777
Bongos
PPXX2778
Boram
PPXX2779
Bou
PPXX2780
Bowami Mission
PPXX2781
Bramik
PPXX2782
Branda
PPXX2783
Brandi
PPXX2784
Brauniak
PPXX2785
Brugnowi
PPXX2786
Bubuamo
PPXX2787
Bugamute
PPXX2788
Bugarum
PPXX2789
Bugiaui
PPXX2790
Bugitu
PPXX2791
Bukienduan
PPXX2792
Bukinaru
PPXX2793
Bulamita
PPXX2794
Bun
PPXX2795
Bunam
PPXX2796
Bungain
PPXX2797
Bungaripma
PPXX2798
Burui Villages
PPXX2799
Burumai
PPXX2800
Buten
PPXX2801
Butika
PPXX2802
Chambri Mission
PPXX2803
Changri Settlement
PPXX2804
Changriman
PPXX2805
Changriwa
PPXX2806
Charapa
PPXX2807
Chauche
PPXX2808
Chaulagunem
PPXX2809
Chehovia
PPXX2810
Chenapian
PPXX2811
Cheragum
PPXX2812
Cherpmel
PPXX2813
Chigiangu
PPXX2814
Chiginambu
PPXX2815
Chimberonga
PPXX2816
Chimbian
PPXX2817
Chimbut
PPXX2818
Chuimondo
PPXX2819
Chuinambu
PPXX2820
Chuinimbu
PPXX2821
Dabero
PPXX2822
Dagawat
PPXX2823
Dahabiga Villages
PPXX2824
Dahungai
PPXX2825
Dail
PPXX2826
Daina
PPXX2827
Dakar
PPXX2828
Danyig
PPXX2829
Dierange
PPXX2830
Dimiri
PPXX2831
Dowaning
PPXX2832
Dreikikir
PPXX2833
Dunigi
PPXX2834
Duwar
PPXX2835
Dwelamba
PPXX2836
Emul
PPXX2837
Endawa
PPXX2838
Eram
PPXX2839
Erenog
PPXX2840
Fumatambu
PPXX2841
Fundugwa
PPXX2842
Gadio
PPXX2843
Gahom
PPXX2844
Gaikarobi
PPXX2845
Gangamba
PPXX2846
Gatnigum
PPXX2847
Gavien
PPXX2848
Gealwi
PPXX2849
Gigantok
PPXX2850
Goenge
PPXX2851
Gringrin Villages
PPXX2852
Gulakim
PPXX2853
Gumanjui
PPXX2854
Gwaia
PPXX2855
Gweligum
PPXX2856
Gwinyingi
PPXX2857
Gwoingwoin
PPXX2858
Gwoiraru
PPXX2859
Habiraka
PPXX2860
Hagvalif
PPXX2861
Hamberauri
PPXX2862
Hambini
PPXX2863
Handara
PPXX2864
Handaragum
PPXX2865
Hanyerara
PPXX2866
Hapange
PPXX2867
Hapmagum Villages
PPXX2868
Haregin
PPXX2869
Haringer
PPXX2870
Haripmor
PPXX2871
Haruwa
PPXX2872
Haumbugwe Villages
PPXX2873
Hereng
PPXX2874
Herenge
PPXX2875
Higiabin
PPXX2876
Himburu
PPXX2877
Hucheil
PPXX2878
Iemombui
PPXX2879
Ilahita Villages
PPXX2880
Ilahop
PPXX2881
Ilifalim
PPXX2882
Ililip
PPXX2883
Ilipaiem
PPXX2884
Imanmeri
PPXX2885
Imbia
PPXX2886
Imboin
PPXX2887
Imbuando
PPXX2888
Inagombi
PPXX2889
Inakor
PPXX2890
Inaro
PPXX2891
Indabu
PPXX2892
Indibi
PPXX2893
Indingai
PPXX2894
Ingambas
PPXX2895
Iniai
PPXX2896
Iniok
PPXX2897
Isogum
PPXX2898
Ivum Villages
PPXX2899
Iwau
PPXX2900
Jama
PPXX2901
Jambitanga
PPXX2902
Jame
PPXX2903
Jangimut
PPXX2904
Jangit
PPXX2905
Japanaut
PPXX2906
Japandai
PPXX2907
Japuain
PPXX2908
Jegowi
PPXX2909
Jeta
PPXX2910
Jibako
PPXX2911
Jimbakum
PPXX2912
Jipmago
PPXX2913
Kaboibus
PPXX2914
Kabriman
PPXX2915
Kagiru
PPXX2916
Kaiep
PPXX2917
Kaik
PPXX2918
Kaimba
PPXX2919
Kaimbiam
PPXX2920
Kainde
PPXX2921
Kairuru
PPXX2922
Kaiwaria
PPXX2923
Kamanakor Villages
PPXX2924
Kamanjan
PPXX2925
Kamasau
PPXX2926
Kambampi
PPXX2927
Kambelyi
PPXX2928
Kambot
PPXX2929
Kambot Mission
PPXX2930
Kambrindo
PPXX2931
Kambrok
PPXX2932
Kambuku
PPXX2933
Kambuku Village
PPXX2934
Kamge
PPXX2935
Kamindibit
PPXX2936
Kamol
PPXX2937
Kamor
PPXX2938
Kampupu
PPXX2939
Kandai
PPXX2940
Kandangai
PPXX2941
Kandi
PPXX2942
Kandimbro
PPXX2943
Kanganaman
PPXX2944
Kaniangua
PPXX2945
Kaningara
PPXX2946
Kansimei
PPXX2947
Karagora
PPXX2948
Karamagu
PPXX2949
Karapia
PPXX2950
Kararau
PPXX2952
Karawop
PPXX2953
Kari
PPXX2954
Kasim
PPXX2955
Kasiman
PPXX2956
Katamun
PPXX2957
Kaubari
PPXX2958
Kaugiak
PPXX2959
Kauimbei
PPXX2960
Kauk
PPXX2961
Kausimbi
PPXX2962
Kawaka
PPXX2963
Kekten
PPXX2964
Keman
PPXX2965
Kengramei
PPXX2966
Kenyari
PPXX2967
Kevim
PPXX2968
Kiarivu
PPXX2969
Kilimbit
PPXX2970
Kilmanglen
PPXX2971
Kinakaten
PPXX2972
Kinbangwa
PPXX2973
Kine
PPXX2974
Kingaui
PPXX2975
Kiniambu
PPXX2976
Kinimsogy
PPXX2977
Kininimbogu
PPXX2978
Kininyari
PPXX2979
Kirop
PPXX2980
Kis
PPXX2981
Kitchikan
PPXX2982
Koanumbo
PPXX2983
Kobanibu
PPXX2984
Kofi
PPXX2985
Koiken
PPXX2986
Koiwat
PPXX2987
Komasun
PPXX2988
Kombenobo
PPXX2989
Kombianika
PPXX2990
Kombio
PPXX2991
Komsu
PPXX2992
Kona
PPXX2993
Kongrum
PPXX2994
Konmei
PPXX2995
Kopar
PPXX2996
Koragul
PPXX2997
Korogo
PPXX2998
Korogopa
PPXX2999
Koromangi
PPXX3000
Koupem
PPXX3001
Kowiro
PPXX3002
Kraimbit
PPXX3003
Kreer
PPXX3004
Kremending
PPXX3005
Krinjambi
PPXX3006
Krupier
PPXX3007
Kuamala Villages
PPXX3008
Kuatengisi
PPXX3009
Kubalia
PPXX3010
Kubka
PPXX3011
Kubkain
PPXX3012
Kubriwat
PPXX3013
Kukwal
PPXX3014
Kuleligum
PPXX3015
Kulunge
PPXX3016
Kulungu
PPXX3017
Kumbagora
PPXX3018
Kumbuhum
PPXX3019
Kumbum
PPXX3020
Kumburraga
PPXX3021
Kuminim
PPXX3022
Kumudu
PPXX3023
Kumun
PPXX3024
Kunambu
PPXX3025
Kunbagoira
PPXX3026
Kundiman
PPXX3027
Kungriambun
PPXX3028
Kupmabit
PPXX3029
Kuragamon Villages
PPXX3030
Kurem
PPXX3031
Kurungunam
PPXX3032
Kusan
PPXX3033
Kusanabu
PPXX3034
Kusanun
PPXX3035
Kusauga
PPXX3036
Kutigum
PPXX3037
Kuvanmas
PPXX3038
Kuvari
PPXX3039
Kuyor
PPXX3040
Kwabun Villages
PPXX3041
Kwagama
PPXX3042
Kwagwi
PPXX3043
Kwaiakum
PPXX3044
Kwaian
PPXX3045
Kwalegun
PPXX3046
Kwanabandu Villages
PPXX3047
Kwangen
PPXX3048
Kwarengu
PPXX3049
Kwaringia
PPXX3050
Kwatit
PPXX3051
Kwatmagum
PPXX3052
Kwawa
PPXX3053
Kwimba
PPXX3054
Kwoiruo
PPXX3055
Kworabi
PPXX3056
Kwotai
PPXX3057
Kwowi
PPXX3058
Labuain
PPXX3059
Langam
PPXX3060
Laninguap
PPXX3061
Lembun
PPXX3062
Leongai
PPXX3063
Lol
PPXX3064
Lona
PPXX3065
Loneim
PPXX3066
Lowan
PPXX3067
Ludak
PPXX3068
Lugitama
PPXX3069
Lukluk
PPXX3070
Luwaite Villages
PPXX3071
M'bras
PPXX3072
Madungai
PPXX3073
Magapita
PPXX3074
Magidjai
PPXX3075
Magleri
PPXX3076
Magofen
PPXX3077
Magom
PPXX3078
Magungu
PPXX3079
Maiam
PPXX3080
Maimbei
PPXX3081
Maingugu
PPXX3082
Mainjok
PPXX3083
Maio
PPXX3084
Maiwi
PPXX3085
Majom
PPXX3086
Majop Hamlet
PPXX3087
Makambu
PPXX3088
Makaton
PPXX3089
Malapaiem
PPXX3090
Malimbo
PPXX3091
Malingai
PPXX3092
Malipa
PPXX3093
Malipali
PPXX3094
Malu
PPXX3095
Mamaisum
PPXX3096
Mambauro
PPXX3097
Mambuk
PPXX3098
Mamukwa
PPXX3099
Mandi
PPXX3100
Manemong
PPXX3101
Mangabu
PPXX3102
Mangai
PPXX3103
Manganjangut
PPXX3104
Mangarara
PPXX3105
Mangen
PPXX3106
Mangi
PPXX3107
Manginjamgif
PPXX3108
Mangul
PPXX3109
Mangumbu
PPXX3110
Manja
PPXX3111
Manjamai
PPXX3112
Mansep
PPXX3113
Mantukwan
PPXX3114
Manu
PPXX3115
Maperinga
PPXX3116
Mapui
PPXX3117
Maputma
PPXX3118
Marai
PPXX3119
Maramba
PPXX3120
Marambanja
PPXX3121
Maramda
PPXX3122
Marawat
PPXX3123
Marbuk
PPXX3124
Maremuen
PPXX3125
Mari
PPXX3126
Mari Hamlet
PPXX3127
Mariamei
PPXX3128
Marik
PPXX3129
Maringei
PPXX3130
Marinyam
PPXX3131
Marui
PPXX3132
Marva
PPXX3133
Masalaga
PPXX3134
Masame
PPXX3135
Masan
PPXX3136
Masandenai
PPXX3137
Masehi
PPXX3138
Masiagana
PPXX3139
Masuam
PPXX3140
Maunda
PPXX3141
Maure
PPXX3142
Meakambut
PPXX3143
Megis
PPXX3144
Meikerobi
PPXX3145
Meingenda
PPXX3146
Meiwhak
PPXX3147
Melawei
PPXX3148
Mendamen
PPXX3149
Mensit
PPXX3150
Mensuat
PPXX3151
Merar
PPXX3152
Meringe
PPXX3153
Meskia
PPXX3154
Mihet
PPXX3155
Mikau
PPXX3156
Milagi
PPXX3157
Milak
PPXX3158
Mimbiok
PPXX3159
Minamisil
PPXX3160
Mindimbit
PPXX3161
Mindumbo
PPXX3162
Minga
PPXX3163
Minoiu
PPXX3164
Mipil
PPXX3165
Misamgai
PPXX3166
Misim
PPXX3167
Moem
PPXX3168
Mogum
PPXX3169
Moi
PPXX3170
Moim
PPXX3171
Moli
PPXX3172
Molinguai
PPXX3173
Molio
PPXX3174
Momongol
PPXX3175
Mongol
PPXX3176
Mongonimbo
PPXX3177
Monjitok
PPXX3178
Morang
PPXX3179
Mowi
PPXX3180
Muhiwo
PPXX3181
Muhuhum
PPXX3182
Mul
PPXX3183
Mulengai
PPXX3184
Mumeri
PPXX3185
Mumiken
PPXX3186
Mundamba
PPXX3187
Mundjiharanji Villages
PPXX3188
Mundomundo
PPXX3189
Mundungai
PPXX3190
Muniwara
PPXX3191
Munjun
PPXX3192
Muntatungri
PPXX3193
Munyiten
PPXX3194
Mup
PPXX3195
Murrai
PPXX3196
Muruken Villages
PPXX3197
Musangum
PPXX3198
Musemblem
PPXX3199
Musenau
PPXX3200
Musendai
PPXX3201
Musengai
PPXX3202
Musengi
PPXX3203
Musilo
PPXX3204
Musingwa
PPXX3205
Musingwik
PPXX3206
Musuwagun
PPXX3207
Muyem
PPXX3208
Nadveri
PPXX3209
Nageri
PPXX3210
Nagipaeim
PPXX3212
Nagokimbi
PPXX3213
Naikor
PPXX3214
Nainda
PPXX3215
Naiuri
PPXX3216
Nakek
PPXX3217
Nakem
PPXX3218
Nakiri
PPXX3219
Nalindugum
PPXX3220
Namango
PPXX3221
Namangoa
PPXX3222
Namareb
PPXX3223
Nambagoa
PPXX3224
Nambenogwen
PPXX3225
Nambong
PPXX3226
Nanaha
PPXX3227
Nangumaru
PPXX3228
Naramgo
PPXX3229
Nau'ali
PPXX3230
Neimo Villages
PPXX3231
Nelatogu
PPXX3232
Neligum
PPXX3233
Nerigum
PPXX3234
Nialu
PPXX3235
Nien
PPXX3236
Nimbihu
PPXX3237
Nimbogu
PPXX3238
Ninas
PPXX3239
Nindepolye Villages
PPXX3240
Nindiko
PPXX3241
Nionganja
PPXX3242
Numakum
PPXX3243
Numamaka
PPXX3244
Numbatui
PPXX3245
Numburan Villages
PPXX3246
Numiasoli
PPXX3247
Numiegun
PPXX3248
Numiengwai
PPXX3249
Numindagum
PPXX3250
Numindogum
PPXX3251
Numinihi
PPXX3252
Numoirum
PPXX3253
Nungalim
PPXX3254
Nunguaiia
PPXX3255
Nunguma
PPXX3256
Nungwaia
PPXX3257
Nungwaigo
PPXX3258
Nyakandogun
PPXX3259
Nyakombi
PPXX3260
Nyambolei
PPXX3261
Nyaurengai
PPXX3262
Ogomanai
PPXX3263
Old Inaroo
PPXX3264
Old Kamasau
PPXX3265
Ombos
PPXX3266
Opri
PPXX3267
Orabu
PPXX3268
Oremai
PPXX3269
Pa'appuma
PPXX3270
Pachan
PPXX3271
Pagilo
PPXX3272
Pagwi
PPXX3273
Paimaru
PPXX3274
Painu
PPXX3275
Pakei
PPXX3276
Palgere
PPXX3277
Paliama
PPXX3278
Palimbei
PPXX3279
Palpul
PPXX3280
Pamban
PPXX3281
Pambuia
PPXX3282
Pampania
PPXX3283
Panewai
PPXX3284
Pangeimbit
PPXX3285
Pankin
PPXX3286
Papa
PPXX3287
Parambei
PPXX3288
Paringga
PPXX3289
Parom Villages
PPXX3290
Paruwa
PPXX3291
Pataka
PPXX3292
Patanda
PPXX3293
Patigo
PPXX3294
Pausum
PPXX3295
Pelnandu
PPXX3296
Perembil
PPXX3297
Perigo
PPXX3298
Peringoe
PPXX3299
Piambit
PPXX3300
Pinam
PPXX3301
Pinang
PPXX3302
Pindjim
PPXX3303
Pineng
PPXX3304
Pokoran
PPXX3305
Porombi
PPXX3306
Pourami
PPXX3307
Pugunumbo
PPXX3308
Pukago
PPXX3309
Pundugum
PPXX3310
Punyaten
PPXX3311
Purawan
PPXX3312
Pushyten
PPXX3313
Rabiawa
PPXX3314
Rabundogum
PPXX3315
Rainimbo
PPXX3316
Rambumba
PPXX3317
Rangwik
PPXX3318
Raten
PPXX3319
Rindagum
PPXX3320
Rindogim
PPXX3321
Ringin
PPXX3322
Rogushogu
PPXX3323
Rubugum Villages
PPXX3324
Rumlal
PPXX3325
Sabarar
PPXX3326
Sagasi
PPXX3327
Sahali
PPXX3328
Sahik
PPXX3329
Saina
PPXX3330
Sakangel
PPXX3331
Salata
PPXX3332
Samark
PPXX3333
Sambalap
PPXX3334
Samgik
PPXX3335
Samisai
PPXX3336
Samowia
PPXX3337
Sangaien
PPXX3338
Sangriman
PPXX3339
Sapalu
PPXX3340
Saragum
PPXX3341
Saresian
PPXX3342
Sarom
PPXX3343
Sarum
PPXX3344
Sasanambogu
PPXX3345
Saseriman
PPXX3346
Sassuia
PPXX3347
Saui
PPXX3348
Sauki
PPXX3349
Saulik
PPXX3350
Saunambe
PPXX3351
Saunes
PPXX3352
Sausenduan
PPXX3353
Sauwaring
PPXX3354
Selmitu
PPXX3355
Selnau
PPXX3356
Selni
PPXX3357
Senae
PPXX3358
Sengo
PPXX3359
Sengoro
PPXX3360
Sengri
PPXX3361
Seraba
PPXX3362
Seragonde
PPXX3363
Serandu
PPXX3364
Sevenbuk
PPXX3365
Shagur
PPXX3366
Sham
PPXX3367
Shauwer
PPXX3368
Sibabaru
PPXX3369
Sigabika
PPXX3370
Sigan
PPXX3371
Sikaium
PPXX3372
Sil
PPXX3373
Sima Villages
PPXX3374
Simangaui
PPXX3375
Simanoli
PPXX3376
Simbir
PPXX3377
Simblangu
PPXX3378
Simbomie
PPXX3379
Sinangu
PPXX3380
Singarin
PPXX3381
Sio
PPXX3382
Sipisipi
PPXX3383
Sissuis
PPXX3384
Smain
PPXX3385
Small Muschu
PPXX3386
Soaiaf
PPXX3387
Soandogum
PPXX3388
Soarin
PPXX3389
Sogaba
PPXX3391
Sori
PPXX3392
Sotangai
PPXX3393
Sowam Villages
PPXX3394
Stapigum
PPXX3395
Suanam
PPXX3396
Suanumbo
PPXX3397
Suapmeri
PPXX3398
Suaru
PPXX3399
Subanambogu
PPXX3400
Suimbo
PPXX3401
Suk
PPXX3402
Sumariup
PPXX3403
Sumul
PPXX3404
Suondo
PPXX3405
Sup
PPXX3406
Supa
PPXX3407
Supari
PPXX3408
Surai
PPXX3409
Suwambukau
PPXX3410
Swagup
PPXX3411
Takua'agas Villages
PPXX3412
Talangu
PPXX3413
Tambali
PPXX3414
Tambanum
PPXX3415
Tamo
PPXX3416
Tapalai
PPXX3417
Tarakai
PPXX3418
Tarawai
PPXX3419
Taringi
PPXX3420
Tatumba
PPXX3421
Tau
PPXX3422
Tauhimbier
PPXX3423
Tauhundon
PPXX3424
Taul
PPXX3425
Tauri Mission
PPXX3426
Tegoi
PPXX3427
Tendagum
PPXX3428
Terebu
PPXX3429
Timaru
PPXX3430
Timbri
PPXX3431
Timbunangua
PPXX3432
Timbunke
PPXX3433
Timbunmeri
PPXX3434
Timingir
PPXX3435
Tinboli
PPXX3436
Togo
PPXX3437
Tong
PPXX3438
Tongwinjamb
PPXX3439
Tongwintam
PPXX3440
Tovini
PPXX3441
Tu'hahta
PPXX3442
Tugaikim
PPXX3443
Tugaikum
PPXX3444
Tumamba
PPXX3445
Tuman
PPXX3446
Tungambit
PPXX3447
Tungum
PPXX3448
Turing
PPXX3449
Tuwaikim
PPXX3450
Uantauraw
PPXX3451
Ugutagwa
PPXX3452
Ulabui
PPXX3453
Ulial
PPXX3454
Ulunkohoitu
PPXX3455
Ulupu
PPXX3456
Umbera
PPXX3457
Umbrori
PPXX3458
Umunoka
PPXX3459
Unger
PPXX3460
Unulum
PPXX3461
Uragambi
PPXX3462
Uragembi
PPXX3463
Urambanj
PPXX3464
Urip Villages
PPXX3465
Urita
PPXX3466
Utamup
PPXX3467
Uwu
PPXX3468
Vagiput
PPXX3469
Valia-u
PPXX3470
W'haukia
PPXX3471
Wa'ahun
PPXX3472
Wabindugum
PPXX3473
Wabindumga Villages
PPXX3474
Wafyambo
PPXX3475
Wagamut
PPXX3476
Wagu
PPXX3477
Wagupma
PPXX3478
Waibab
PPXX3479
Waigamaga
PPXX3480
Waikim
PPXX3481
Wainjo
PPXX3482
Walandum
PPXX3483
Walangai
PPXX3484
Walia
PPXX3485
Walis
PPXX3486
Walolup
PPXX3487
Wamaina
PPXX3488
Wambe
PPXX3489
Wamoin
PPXX3490
Wamungu
PPXX3491
Wanabrugu
PPXX3492
Wangan
PPXX3493
Wange
PPXX3494
Wangiakum
PPXX3495
Wangin
PPXX3496
Waniap
PPXX3497
Waniko
PPXX3498
Waninkuyaign
PPXX3499
Warag
PPXX3500
Waragom
PPXX3501
Waragumbe
PPXX3502
Waraiman
PPXX3503
Waramuru
PPXX3504
Wararina
PPXX3505
Warasai
PPXX3506
Wareamba
PPXX3507
Wareli Villages
PPXX3508
Warengame
PPXX3509
Wargambu
PPXX3510
Wariman
PPXX3511
Warimbi
PPXX3512
Waringai
PPXX3513
Warlamas
PPXX3514
Waskuk
PPXX3515
Watakatami
PPXX3516
Watakataui
PPXX3517
Watam
PPXX3519
Wauntoki
PPXX3520
Wegior
PPXX3521
Wereman
PPXX3522
Wesor
PPXX3523
Wewak
PPXX3524
Whalen
PPXX3525
Wimogy
PPXX3526
Windjuan
PPXX3527
Wingamon
PPXX3528
Wingei
PPXX3529
Winkubu
PPXX3530
Wiriken
PPXX3531
Witupe Hamlets
PPXX3532
Wogamush
PPXX3533
Wom
PPXX3534
Wombak
PPXX3535
Wombisa
PPXX3536
Wombun
PPXX3537
Wombutok
PPXX3538
Wora
PPXX3539
Wosambu
PPXX3540
Wosera
PPXX3541
Wum
PPXX3542
Yabominu
PPXX3543
Yakabum
PPXX3544
Yakiap
PPXX3545
Yakio
PPXX3546
Yakumbum
PPXX3547
Yalahin
PPXX3548
Yalangel
PPXX3549
Yamandim
PPXX3550
Yamanumbu
PPXX3551
Yamben
PPXX3552
Yambes
PPXX3553
Yambi
PPXX3554
Yambi Yambi
PPXX3555
Yambigo Villages
PPXX3556
Yambon
PPXX3557
Yambumumba
PPXX3558
Yamelikum
PPXX3559
Yamen
PPXX3560
Yamikum
PPXX3561
Yaminbot
PPXX3562
Yamini
PPXX3563
Yamok
PPXX3564
Yamondindei
PPXX3565
Yangasagu
PPXX3566
Yanget
PPXX3567
Yangisagu
PPXX3568
Yaputan
PPXX3569
Yar
PPXX3570
Yaraboim
PPXX3571
Yarapos
PPXX3572
Yari
PPXX3573
Yarmin
PPXX3574
Yarmu
PPXX3575
Yase
PPXX3576
Yasile
PPXX3577
Yasum
PPXX3578
Yasumboret
PPXX3579
Yau'umbak
PPXX3580
Yauatong
PPXX3581
Yauenian
PPXX3582
Yaugiba
PPXX3583
Yaul
PPXX3584
Yaulong
PPXX3585
Yaumbi
PPXX3586
Yaunget
PPXX3587
Yaunimbum
PPXX3588
Yaurang
PPXX3589
Yautu
PPXX3590
Yauwosoru
PPXX3591
Yavik
PPXX3592
Yelogu
PPXX3593
Yenigo
PPXX3594
Yenitabak
PPXX3595
Yensimango
PPXX3596
Yentchan
PPXX3597
Yentchangai
PPXX3598
Yentchanmangua
PPXX3599
Yerikai
PPXX3600
Yermain
PPXX3601
Yesimbit
PPXX3602
Yessan
PPXX3603
Yetnyam
PPXX3604
Yiblis
PPXX3605
Yigei
PPXX3606
Yimas
PPXX3607
Yindigo
PPXX3608
Yindigum
PPXX3609
Yogei
PPXX3610
Yoguna
PPXX3611
Yoibu
PPXX3612
Yosua
PPXX3613
Yueriman
PPXX3614
Yumungu
PPXX3615
Yuo
PPXX3616
Yut Meri
PPXX3617
Yuwun
PPXX3619
Abuipi
PPXX3620
Ahia
PPXX3621
Ai'id'io
PPXX3622
Aibigai
PPXX3623
Aibigi
PPXX3624
Aikavaravi
PPXX3625
Aimahe
PPXX3626
Aiobi
PPXX3627
Aivau
PPXX3628
Aivei
PPXX3629
Akabenga
PPXX3630
Akoma
PPXX3631
Amegeau
PPXX3632
Amipoke
PPXX3633
Andakombe
PPXX3634
Ania
PPXX3635
Apeawa
PPXX3636
Apiapi
PPXX3637
Ara'ava
PPXX3638
Ario
PPXX3639
Aroaro
PPXX3640
Aru
PPXX3641
Aruruhu
PPXX3642
Ata
PPXX3643
Auma
PPXX3644
Aumo
PPXX3645
Aure
PPXX3646
Auwei
PPXX3647
Avioua
PPXX3648
Avovu
PPXX3649
Babaguina
PPXX3650
Bahia
PPXX3651
Baina
PPXX3652
Bairaiu
PPXX3653
Bakoda
PPXX3654
Banaro
PPXX3655
Bara
PPXX3656
Baralmabu
PPXX3657
Baravi
PPXX3658
Barea
PPXX3659
Barisa
PPXX3660
Bariwa
PPXX3661
Bawi
PPXX3662
Beara
PPXX3663
Bekoro
PPXX3664
Berare
PPXX3665
Biatava
PPXX3666
Binouri
PPXX3667
Biria
PPXX3668
Bivaro
PPXX3669
Bora
PPXX3670
Bula-A
PPXX3671
Bulldog
PPXX3672
Buri
PPXX3673
Chama
PPXX3674
Dadebi
PPXX3675
Damaibari
PPXX3676
Dead Chinaman
PPXX3677
Doibo
PPXX3678
Dokuta
PPXX3679
Dopima
PPXX3680
Doriomo
PPXX3681
Dubumba
PPXX3682
Ebala
PPXX3683
Egiro
PPXX3684
Ekeirau
PPXX3685
Elava
PPXX3686
Emewai
PPXX3687
Emu Village
PPXX3688
Epebiamo
PPXX3689
Epegau
PPXX3690
Era Maipua
PPXX3691
Erehe
PPXX3692
Eremare
PPXX3693
Ero
PPXX3694
Errittau
PPXX3695
Evara
PPXX3696
Evore
PPXX3697
Ewa
PPXX3698
Ewai-Udidanga
PPXX3699
Ewinya
PPXX3700
Faia
PPXX3701
Faiga
PPXX3702
Figamgoa
PPXX3703
Gagiea
PPXX3704
Gahi
PPXX3705
Gauri
PPXX3706
Gauro
PPXX3707
Gemantua
PPXX3708
Gibidai
PPXX3709
Gigori
PPXX3710
Gihiteri
PPXX3711
Gipi
PPXX3712
Gobo
PPXX3713
Grimm Point
PPXX3714
Gurimatu
PPXX3715
Haguarota
PPXX3716
Haihuhu
PPXX3717
Haivaro
PPXX3718
Halai
PPXX3719
Hambia
PPXX3720
Hamdahi
PPXX3721
Hamuhamu
PPXX3722
Hapaitamanga
PPXX3723
Hapataewa
PPXX3724
Haragu
PPXX3725
Harevavo
PPXX3726
Harisuku
PPXX3727
Haroro
PPXX3728
Haruape
PPXX3729
Hauai
PPXX3730
Hauakampka
PPXX3731
Haumavu
PPXX3732
Haupoe
PPXX3733
Hauwambanga
PPXX3734
Hawoibobo
PPXX3735
Heatoare
PPXX3736
Heavala
PPXX3737
Heawa
PPXX3738
Hemieta
PPXX3739
Hepa
PPXX3740
Hepe
PPXX3741
Hepea
PPXX3742
Heperi
PPXX3743
Herekera
PPXX3744
Hiloi
PPXX3745
Hindowei
PPXX3746
Hiru
PPXX3747
Hiviku
PPXX3748
Hohoro
PPXX3749
Hoieti
PPXX3750
Homobawi
PPXX3751
Hukularo
PPXX3752
Huri
PPXX3753
Huwawia
PPXX3754
Huwegeti
PPXX3755
Iari
PPXX3756
Iarivill
PPXX3757
Iauibari
PPXX3758
Iba
PPXX3759
Ibaai
PPXX3760
Ibakoda
PPXX3761
Icoe
PPXX3762
Iemepango
PPXX3763
Iharu
PPXX3764
Ikinu
PPXX3765
Ikoheawansun
PPXX3766
Ikueiya
PPXX3767
Ilovapare
PPXX3768
Imera
PPXX3769
Iokea
PPXX3770
Iomai
PPXX3771
Iomba
PPXX3772
Iori
PPXX3773
Iosiko
PPXX3774
Iowa
PPXX3775
Ipiai
PPXX3776
Ipisi
PPXX3777
Irimuku
PPXX3778
Isapeape
PPXX3779
Isiani
PPXX3780
Iuku
PPXX3781
Iumorito
PPXX3782
Ivana
PPXX3783
Ivandu
PPXX3784
Ivira
PPXX3785
Ivorika
PPXX3786
Iwaia
PPXX3787
Iwambe
PPXX3788
Iwapu
PPXX3789
Iwewi
PPXX3790
Kai-Imi
PPXX3791
Kaiaravi
PPXX3792
Kaimari
PPXX3793
Kaimurumako
PPXX3794
Kaingo
PPXX3795
Kaintiba
PPXX3796
Kairava
PPXX3797
Kairimai
PPXX3798
Kairiravi
PPXX3799
Kaisava
PPXX3800
Kaivu
PPXX3801
Kakarravi
PPXX3802
Kakiva
PPXX3803
Kalai
PPXX3804
Kanabea
PPXX3805
Kanakamdi
PPXX3806
Kanukabu
PPXX3807
Kapai
PPXX3808
Kapiri
PPXX3809
Kapuna
PPXX3810
Karaeta
PPXX3811
Karangae
PPXX3812
Kararua
PPXX3813
Karatiowa
PPXX3814
Kariava
PPXX3815
Karimia
PPXX3816
Karokaro
PPXX3817
Katanga
PPXX3818
Kauberau
PPXX3819
Kaukari
PPXX3820
Kauravi
PPXX3821
Kavaleka
PPXX3822
Keauna Hills
PPXX3823
Keka
PPXX3824
Kemei
PPXX3825
Kemerua
PPXX3826
Kerewa
PPXX3827
Kesemubu
PPXX3828
Kesura
PPXX3829
Kevaiwa
PPXX3830
Kibeni
PPXX3831
Kihakihaderi
PPXX3832
Kinipo
PPXX3833
Kinomere
PPXX3834
Kirikavi
PPXX3835
Kisikude
PPXX3836
Kitikaini
PPXX3837
Koaru
PPXX3838
Koboru
PPXX3839
Kogiki
PPXX3840
Koialahu
PPXX3841
Koiara
PPXX3842
Koiravi
PPXX3843
Komai'iu
PPXX3844
Komaio
PPXX3845
Komako
PPXX3846
Kombati
PPXX3847
Kondei'iu
PPXX3848
Koropai'iu
PPXX3849
Kosami
PPXX3850
Kotai
PPXX3851
Kotidanga
PPXX3852
Kotombaiwa
PPXX3853
Kovu
PPXX3854
Kukihe
PPXX3855
Kukora
PPXX3856
Kukuei
PPXX3857
Kurupama
PPXX3858
Kwahae
PPXX3859
Kwaipe'a
PPXX3860
Kwaipea
PPXX3861
Kwaiyu
PPXX3862
Kwambega
PPXX3863
Kwapoule
PPXX3864
Kwatnanje
PPXX3865
Kwoi'imnga
PPXX3866
Lagai
PPXX3867
Lahoposa
PPXX3868
Lalapipi
PPXX3869
Lalau
PPXX3870
Lali
PPXX3871
Lariau
PPXX3872
Lavoku
PPXX3873
Lelefiru
PPXX3874
Leleneck
PPXX3875
Lepokera
PPXX3876
Lese-Avirara
PPXX3877
Lese-Ilava
PPXX3878
Lese-Kavora
PPXX3879
Lese-Oalai
PPXX3880
Little Upoia
PPXX3881
Lohiki
PPXX3882
Lolehairu
PPXX3883
Lou
PPXX3884
Lovela
PPXX3885
Lovera
PPXX3886
Lui
PPXX3887
Luluapo
PPXX3888
M'bewi
PPXX3889
Madikora
PPXX3890
Mageiwa
PPXX3891
Magunewa
PPXX3892
Maiaki
PPXX3893
Maiara
PPXX3894
Maibetali
PPXX3895
Maimari
PPXX3896
Maipenaru
PPXX3897
Maiva
PPXX3898
Malalaua
PPXX3899
Mambainya
PPXX3900
Mamura
PPXX3901
Mapaio
PPXX3902
Mapoi'a
PPXX3903
Mareke
PPXX3904
Marekea
PPXX3905
Mariki
PPXX3906
Maripepea
PPXX3907
Masusu
PPXX3908
Mati
PPXX3909
Maubi
PPXX3910
Me'enaka
PPXX3911
Meagio
PPXX3912
Meagoma
PPXX3913
Meiwari
PPXX3914
Menwan
PPXX3915
Merapo
PPXX3916
Meu
PPXX3917
Miae
PPXX3918
Miaru
PPXX3919
Middletown
PPXX3920
Mikafiru
PPXX3921
Minagoiravi
PPXX3922
Mingia
PPXX3923
Mira
PPXX3924
Mirakera
PPXX3925
Mirapo
PPXX3926
Mirimairau
PPXX3927
Mirivase
PPXX3928
Mo'e
PPXX3929
Moinamu
PPXX3930
Moiwatu
PPXX3931
Moka
PPXX3932
Momua
PPXX3933
Mononi
PPXX3934
Morei
PPXX3935
Moveave
PPXX3936
Mubagoa
PPXX3937
Mumuria
PPXX3938
Muro Mission
PPXX3939
Murua
PPXX3940
Nabia
PPXX3941
Nagora
PPXX3942
Nahoromere
PPXX3943
Nakoro
PPXX3944
Namaituri
PPXX3945
Namohoei
PPXX3946
Nanafia
PPXX3947
Nangonai
PPXX3948
Naro
PPXX3949
Nauma
PPXX3950
Nawagira
PPXX3951
Nelamoi
PPXX3952
Nenamo
PPXX3953
Nenewe
PPXX3954
Nepanepa
PPXX3955
Nomu
PPXX3956
Novihoho
PPXX3957
Novira
PPXX3958
Oboro
PPXX3959
Ogomobu
PPXX3960
Oiapu
PPXX3961
Okavai
PPXX3962
Old Kamau'a
PPXX3963
Olipai
PPXX3964
Omagiowe
PPXX3965
Omaumere
PPXX3966
Omo
PPXX3967
Onoporavi
PPXX3968
Opa
PPXX3969
Opau
PPXX3970
Opuraria
PPXX3971
Orloli
PPXX3972
Orokolo
PPXX3973
Orovoi
PPXX3974
Otami
PPXX3975
Ovavaha
PPXX3976
Owanenga
PPXX3977
Paerupene Village
PPXX3978
Paile
PPXX3979
Paina
PPXX3980
Paingoba
PPXX3981
Paivara
PPXX3982
Pakemuba
PPXX3983
Pakowabu
PPXX3984
Paku
PPXX3985
Palengauwa
PPXX3986
Papikava
PPXX3987
Pataewa
PPXX3988
Pau
PPXX3989
Peawa
PPXX3990
Peawora
PPXX3991
Pekoi
PPXX3992
Pepeha
PPXX3993
Petoi
PPXX3994
Pewabango
PPXX3995
Piwi'anga
PPXX3996
Poiliauidi
PPXX3997
Poiva
PPXX3998
Popo
PPXX3999
Pugauwa
PPXX4000
Pularia
PPXX4001
Putei
PPXX4002
Rauiwawa
PPXX4003
Ravikaupara
PPXX4004
Rodahi
PPXX4005
Romilly
PPXX4006
Romilly Sawmill
PPXX4007
Sam
PPXX4008
Samang-Gwepa
PPXX4009
Samoa
PPXX4010
Sante
PPXX4011
Saragi
PPXX4012
Sari
PPXX4013
Sarota
PPXX4014
Savaiviri
PPXX4015
Sepoi
PPXX4016
Sesaburumu
PPXX4017
Siawiti
PPXX4018
Sibaure
PPXX4019
Sidikilare
PPXX4020
Sikirari
PPXX4021
Sinei
PPXX4022
Siviri
PPXX4023
Songhe
PPXX4024
Sorobo
PPXX4025
Sugawianga
PPXX4026
Sugwa
PPXX4027
Sumakarimu
PPXX4028
Suri
PPXX4029
Suru
PPXX4030
Susiuku
PPXX4031
Susuwora
PPXX4032
Suviri
PPXX4033
Tama
PPXX4034
Tamenaiu
PPXX4035
Tanitoia
PPXX4036
Tapai
PPXX4037
Tapala
PPXX4038
Taripa
PPXX4039
Tatau
PPXX4040
Taunamatua
PPXX4041
Taurama
PPXX4042
Tauri
PPXX4043
Tebera
PPXX4044
Tengama
PPXX4045
Timuku
PPXX4046
Toari
PPXX4047
Tovei
PPXX4048
Towei Village
PPXX4049
Tuatuari
PPXX4050
Tugugi
PPXX4051
Tuwin
PPXX4052
Uaripi
PPXX4053
Uboragi
PPXX4054
Ubuo
PPXX4055
Uisuri
PPXX4056
Ukuamina
PPXX4057
Umasia
PPXX4058
Umdi
PPXX4059
Upoia
PPXX4060
Urika
PPXX4061
Uriri
PPXX4062
Uritai
PPXX4063
Urulau
PPXX4064
Ururumba
PPXX4065
Uyeiwata
PPXX4066
Vailala
PPXX4067
Vailala East
PPXX4068
Vailala Hiloi
PPXX4069
Vailala Kukipi
PPXX4070
Vailala West
PPXX4071
Wageava
PPXX4072
Waitari
PPXX4073
Wambogini
PPXX4074
Wamu
PPXX4075
Wana
PPXX4076
Wande
PPXX4077
Wandi
PPXX4078
Wapini
PPXX4079
Wawbini
PPXX4080
Wekuha
PPXX4081
Wemai'iu
PPXX4082
Weme
PPXX4083
Wempangu
PPXX4084
Winga
PPXX4085
Wingia
PPXX4086
Womakaiwa
PPXX4087
Wonemnyale
PPXX4088
Wouobo
PPXX4089
Yaa-Didimanga
PPXX4090
Yaba
PPXX4091
Yabona
PPXX4092
Yakana
PPXX4093
Yakitanwa
PPXX4094
Yandabome
PPXX4095
Yandati
PPXX4096
Yatwia
PPXX4097
Yawakupi
PPXX4098
Yenawe
PPXX4099
Yeripa
PPXX4100
Ababigab
PPXX4101
Abap
PPXX4102
Abar
PPXX4103
Abegani
PPXX4104
Aber
PPXX4105
Abikal
PPXX4106
Abisan
PPXX4107
Adapa
PPXX4108
Adjum
PPXX4109
Agilimup
PPXX4110
Agunku
PPXX4111
Aguru
PPXX4112
Ahamadi
PPXX4113
Aiambi
PPXX4114
Aiandok
PPXX4115
Aiangat
PPXX4116
Aigut
PPXX4117
Aiha
PPXX4118
Ainan
PPXX4119
Aingdai
PPXX4120
Aiome
PPXX4121
Aiyap
PPXX4122
Aiyau
PPXX4123
Aiyawa
PPXX4124
Ajom
PPXX4125
Akavangu
PPXX4126
Akuarikai
PPXX4127
Alauk
PPXX4128
Alexishafen
PPXX4129
Alibu
PPXX4130
Alivetti
PPXX4131
Amaimon
PPXX4132
Amarsar
PPXX4133
Amasau
PPXX4134
Ambai'ati
PPXX4135
Ambana
PPXX4136
Ambok
PPXX4137
Ambung
PPXX4138
Amele
PPXX4139
Aminten
PPXX4140
Amjaibibu
PPXX4141
Amuk
PPXX4142
Andeamarup
PPXX4143
Angger
PPXX4144
Anhabak
PPXX4145
Anminik
PPXX4146
Annanberg
PPXX4147
Apari
PPXX4148
Apenam
PPXX4149
Aragaingina
PPXX4150
Arar
PPXX4151
Arawan
PPXX4152
Arawum
PPXX4153
Ariangon
PPXX4154
Ariap
PPXX4155
Arimbugor
PPXX4156
Arimori
PPXX4157
Aringen
PPXX4158
Ario
PPXX4159
Arou
PPXX4160
Arung
PPXX4161
Asam
PPXX4162
Asang
PPXX4163
Asapi
PPXX4164
Asas
PPXX4165
Asau
PPXX4166
Asau Camp
PPXX4167
Asikan
PPXX4168
Asui
PPXX4169
Asuramba
PPXX4170
Asuwint
PPXX4171
Atapao
PPXX4172
Atemble
PPXX4173
Atiapi
PPXX4174
Atitau
PPXX4175
Ato
PPXX4176
Atsuvatapi
PPXX4177
Aupia
PPXX4178
Ausaub
PPXX4179
Autabak
PPXX4180
Avei
PPXX4181
Avunkum
PPXX4182
Awam
PPXX4183
Awar
PPXX4184
Awun
PPXX4185
Babangaua
PPXX4186
Badilu
PPXX4187
Bafalu
PPXX4188
Bafor
PPXX4189
Bagalawa
PPXX4190
Bagasin
PPXX4191
Bagen
PPXX4192
Bagildik
PPXX4193
Bagonda
PPXX4194
Bagupi
PPXX4195
Bahor
PPXX4196
Bai
PPXX4197
Baibi
PPXX4198
Baimak
PPXX4199
Baipa
PPXX4200
Baisarik
PPXX4201
Baisop
PPXX4202
Baiteta
PPXX4203
Bak
PPXX4204
Balaia
PPXX4205
Baliau
PPXX4206
Balima
PPXX4207
Bamahal
PPXX4208
Bambu
PPXX4209
Banam
PPXX4210
Banang
PPXX4211
Bandit
PPXX4212
Bang
PPXX4213
Bangame
PPXX4214
Bangasav
PPXX4215
Bangri
PPXX4216
Bank
PPXX4217
Barahaim
PPXX4218
Baranis
PPXX4219
Bargam
PPXX4220
Barik
PPXX4221
Barit
PPXX4222
Baru
PPXX4223
Barum
PPXX4224
Baskan
PPXX4225
Basor
PPXX4226
Bau
PPXX4227
Bauak
PPXX4228
Baubo
PPXX4229
Baui
PPXX4230
Bauk
PPXX4231
Baup
PPXX4232
Beiamp
PPXX4233
Beidup
PPXX4234
Beire
PPXX4235
Bekun
PPXX4236
Bellan
PPXX4237
Bema
PPXX4238
Bemari
PPXX4239
Bembei
PPXX4240
Berin
PPXX4241
Beringei
PPXX4242
Bibi
PPXX4243
Bidua
PPXX4244
Bieng
PPXX4245
Bigei
PPXX4246
Biglmeku
PPXX4247
Bil
PPXX4248
Bil Bil
PPXX4249
Bilau
PPXX4250
Biliau Mission
PPXX4251
Bilong
PPXX4252
Bilril
PPXX4253
Bimat
PPXX4254
Birap
PPXX4255
Biri
PPXX4256
Birimai
PPXX4257
Biu
PPXX4258
Bium
PPXX4259
Bogadjim
PPXX4260
Boganon
PPXX4261
Bogia
PPXX4262
Boimbi
PPXX4263
Bok
PPXX4264
Bokure
PPXX4265
Bom
PPXX4266
Bomasa
PPXX4267
Bonaputa
PPXX4268
Bonga
PPXX4269
Bongu
PPXX4270
Bonkiman
PPXX4271
Bononi
PPXX4272
Borda
PPXX4273
Borkwa
PPXX4274
Boro
PPXX4275
Boroi
PPXX4276
Boroman
PPXX4277
Bosman
PPXX4278
Botbot
PPXX4279
Bototo
PPXX4280
Brag
PPXX4281
Bramfto
PPXX4282
Buaikulu
PPXX4283
Bubno
PPXX4284
Bubum
PPXX4285
Budamu
PPXX4286
Budip
PPXX4287
Budua
PPXX4288
Buduk
PPXX4289
Budum
PPXX4290
Budup
PPXX4291
Buganbang
PPXX4292
Buim
PPXX4293
Bulgebi
PPXX4294
Buliva
PPXX4295
Bumbera
PPXX4296
Bunabun
PPXX4297
Bunapae
PPXX4298
Bundi
PPXX4299
Bundikara
PPXX4300
Bunoguna
PPXX4301
Bunu
PPXX4302
Bunungom
PPXX4303
Burbura
PPXX4304
Buroa
PPXX4305
Buru
PPXX4306
Busaka
PPXX4307
Busip
PPXX4308
Buson
PPXX4309
Butelkud
PPXX4310
Butemu
PPXX4311
Buwarame
PPXX4312
Bwana
PPXX4313
Bwanayab
PPXX4314
Chungrebu
PPXX4315
Dadimfok
PPXX4316
Dadimiak
PPXX4317
Dagoi
PPXX4318
Daidem
PPXX4319
Dakit
PPXX4320
Dalam
PPXX4321
Dalua
PPXX4322
Damanti
PPXX4323
Damoin
PPXX4324
Damur
PPXX4325
Dana
PPXX4326
Danaru
PPXX4327
Dangale
PPXX4328
Dangsai
PPXX4329
Danip
PPXX4330
Daumoina
PPXX4331
Daup
PPXX4332
Dawi
PPXX4333
Deda
PPXX4334
Dein
PPXX4335
Delbangat
PPXX4336
Deltigu
PPXX4337
Did
PPXX4338
Dilan
PPXX4339
Diman
PPXX4340
Dimer
PPXX4341
Dimir
PPXX4342
Dimuk
PPXX4343
Dinam
PPXX4344
Dindinogoi
PPXX4345
Diugumbi
PPXX4346
Djam
PPXX4347
Dogara
PPXX4348
Dogia
PPXX4349
Dogingo
PPXX4350
Dogowan
PPXX4351
Dolonu
PPXX4352
Dongwanam
PPXX4353
Dor
PPXX4354
Dorogodam
PPXX4355
Duapmang
PPXX4356
Dudaie
PPXX4357
Duduela
PPXX4358
Dudula
PPXX4359
Dugumur
PPXX4360
Dumad
PPXX4361
Dumadum
PPXX4362
Dumpu
PPXX4363
Dumun
PPXX4364
Ebenan
PPXX4365
Eberum
PPXX4366
Efu
PPXX4367
Eiru
PPXX4368
Emagari
PPXX4369
Embor
PPXX4370
Emegari
PPXX4371
Emerum
PPXX4372
Enam
PPXX4373
Endaka
PPXX4374
Ensagobu
PPXX4375
Ensaru
PPXX4376
Ereivanun
PPXX4377
Erikos
PPXX4378
Erima
PPXX4379
Evechi
PPXX4380
Eweiwa
PPXX4381
Faigurup
PPXX4382
Faita
PPXX4383
Fore
PPXX4384
Forguan
PPXX4385
Fou
PPXX4386
Fumulu
PPXX4387
Funyende
PPXX4388
Gabumi
PPXX4389
Gabun
PPXX4390
Gabutamon
PPXX4391
Gadubak
PPXX4392
Gal
PPXX4393
Galek
PPXX4394
Gali
PPXX4395
Galisakan
PPXX4396
Gamei
PPXX4397
Gamenkin
PPXX4398
Gamog
PPXX4399
Ganglau
PPXX4400
Garaligut
PPXX4401
Garigut
PPXX4402
Garinam
PPXX4403
Garum
PPXX4404
Garup
PPXX4405
Gasua
PPXX4406
Gasual
PPXX4407
Gaum
PPXX4408
Gaven
PPXX4409
Gegeri
PPXX4410
Genari
PPXX4411
Gial
PPXX4412
Giar
PPXX4413
Gilolo
PPXX4414
Ginam
PPXX4415
Giri
PPXX4416
Giringiri
PPXX4417
Gogonbagu
PPXX4418
Gogou
PPXX4419
Gogoum
PPXX4420
Goilo
PPXX4421
Gokto
PPXX4422
Golmante
PPXX4423
Gomaru
PPXX4424
Gomo
PPXX4425
Gomunu
PPXX4426
Gongeia
PPXX4427
Gonua
PPXX4428
Gorak
PPXX4429
Gorendo
PPXX4430
Grengabu
PPXX4431
Groli
PPXX4432
Gua
PPXX4433
Guasingi
PPXX4434
Gueibi
PPXX4435
Gugubor
PPXX4436
Guhu
PPXX4437
Guhungor
PPXX4438
Guirak
PPXX4439
Gum
PPXX4440
Gumalu
PPXX4441
Guman
PPXX4442
Gumbaion
PPXX4443
Gumbi
PPXX4444
Gumbuiong
PPXX4445
Gumgubai
PPXX4446
Gumus
PPXX4447
Gunts
PPXX4448
Gunu
PPXX4449
Gur
PPXX4450
Guria
PPXX4451
Gurube
PPXX4452
Gurugum
PPXX4453
Gurumbu
PPXX4454
Guruwai
PPXX4455
Guteb
PPXX4456
Guti
PPXX4457
Gwarawon
PPXX4458
Gwaringiri
PPXX4459
Haidurem
PPXX4460
Haimo
PPXX4461
Haiya
PPXX4462
Halopa
PPXX4463
Hapurpi
PPXX4464
Hatzfeldthafen
PPXX4465
Haven
PPXX4466
Hilu
PPXX4467
Hinihon
PPXX4468
Hinongabe
PPXX4469
Hipondik
PPXX4470
Hudini
PPXX4471
Iabaranga
PPXX4472
Iagi
PPXX4473
Iamamuk
PPXX4474
Iangaret
PPXX4475
Ibinoro
PPXX4476
Ibubue
PPXX4477
Igamuk
PPXX4478
Igana
PPXX4479
Igoi
PPXX4480
Igom
PPXX4481
Iguam
PPXX4482
Iku
PPXX4483
Ikundum
PPXX4484
Imbabi
PPXX4485
Imbear
PPXX4486
Inamtop
PPXX4487
Inigam
PPXX4488
Insinsibi
PPXX4489
Iongitabu
PPXX4490
Ipongador
PPXX4491
Irarapi
PPXX4492
Irigrat
PPXX4493
Irivas
PPXX4494
Isariga
PPXX4495
Isarikan
PPXX4496
Isung
PPXX4497
Itapi
PPXX4498
Itaranku
PPXX4499
Itingos
PPXX4500
Itutang
PPXX4501
Ivagripi
PPXX4502
Ivarai
PPXX4503
Jal
PPXX4504
Jamenki
PPXX4505
Jamjam
PPXX4506
Jappa
PPXX4507
Jgapa
PPXX4508
Jibirogo
PPXX4509
Jilim
PPXX4510
Jirikin
PPXX4511
Jitibu
PPXX4512
Jobto
PPXX4513
Jogoi
PPXX4514
Josephstaal
PPXX4515
Kabonas
PPXX4516
Kabuk
PPXX4517
Kaiafit
PPXX4518
Kaibugu
PPXX4519
Kaihovu
PPXX4520
Kakima
PPXX4521
Kalalin
PPXX4522
Kalifilum
PPXX4523
Kaliku
PPXX4524
Kam
PPXX4525
Kama
PPXX4526
Kamambu
PPXX4527
Kamasina
PPXX4528
Kamba
PPXX4529
Kananam
PPXX4530
Kanebak
PPXX4531
Kangarangate
PPXX4532
Kangulat
PPXX4533
Kanunum
PPXX4534
Kapugam
PPXX4535
Kapungapang
PPXX4536
Karakara
PPXX4537
Karamsarik
PPXX4538
Karamukei
PPXX4539
Karap
PPXX4540
Karian
PPXX4541
Karim
PPXX4542
Karisokera
PPXX4543
Karkum
PPXX4544
Kasu
PPXX4545
Katiati
PPXX4546
Katom
PPXX4547
Kau
PPXX4548
Kauk
PPXX4549
Kaukomba
PPXX4550
Kaungava
PPXX4551
Kauris
PPXX4552
Kausi
PPXX4553
Kavailo
PPXX4554
Kavak
PPXX4555
Kaviak
PPXX4556
Kawe
PPXX4557
Kempeni
PPXX4558
Kempenkobia
PPXX4559
Keng
PPXX4560
Kenmungger
PPXX4561
Kepoiak
PPXX4562
Kepsau
PPXX4563
Kesa
PPXX4564
Kesawai
PPXX4565
Kesup
PPXX4566
Ketuba
PPXX4567
Kevasop
PPXX4568
Kiambaui
PPXX4569
Kibandi
PPXX4570
Kiga
PPXX4571
Kikerei
PPXX4572
Kikipei
PPXX4573
Kilden
PPXX4574
Kindarupa
PPXX4575
Kindogokevi
PPXX4576
Kingu
PPXX4577
Kinim
PPXX4578
Kisila
PPXX4579
Koba
PPXX4580
Koben
PPXX4581
Koep
PPXX4582
Koguman
PPXX4583
Koiaku
PPXX4584
Koki-Mobap
PPXX4585
Kokopogasa
PPXX4586
Kokun
PPXX4587
Kokun Camp
PPXX4588
Kolang
PPXX4589
Komaraga
PPXX4590
Kombobari
PPXX4591
Kominimung
PPXX4592
Kominung
PPXX4593
Korak
PPXX4594
Koram
PPXX4595
Korap
PPXX4596
Korbanka
PPXX4597
Korigei
PPXX4598
Korinogobu
PPXX4599
Korogi
PPXX4600
Korona
PPXX4601
Koropa
PPXX4602
Koropak
PPXX4603
Kowat
PPXX4604
Kranket
PPXX4605
Kubam
PPXX4606
Kubuk
PPXX4607
Kuburne
PPXX4608
Kuduk
PPXX4609
Kueigam
PPXX4610
Kul
PPXX4611
Kulel
PPXX4612
Kulilau
PPXX4613
Kulkul
PPXX4614
Kuluguma
PPXX4615
Kumbarami
PPXX4616
Kumbu
PPXX4617
Kumbumba
PPXX4618
Kumbuna
PPXX4619
Kumburunko
PPXX4620
Kumisanger
PPXX4621
Kumorian
PPXX4622
Kunduk
PPXX4623
Kurau
PPXX4624
Kurei
PPXX4625
Kurum
PPXX4626
Kurumdek
PPXX4627
Kurumlang
PPXX4628
Kuyonbon
PPXX4629
Kwanje
PPXX4630
Kwato
PPXX4631
Kwenkiau
PPXX4632
Kwil
PPXX4633
Kwongam
PPXX4634
Kwongo
PPXX4635
Labinsarik
PPXX4636
Lagaha
PPXX4637
Lalok
PPXX4638
Lamtus
PPXX4639
Langlang
PPXX4640
Lapting
PPXX4641
Laptu
PPXX4642
Lapun
PPXX4643
Legani
PPXX4644
Liksal
PPXX4645
Lilau
PPXX4646
Liloi
PPXX4647
Limbiek
PPXX4648
Limbubu
PPXX4649
Litibu
PPXX4650
Longar
PPXX4651
Lowo
PPXX4652
Mabeluku
PPXX4653
Mabet
PPXX4654
Madang
PPXX4655
Magila
PPXX4656
Mahbak
PPXX4657
Maibang
PPXX4658
Mair
PPXX4659
Makaratama
PPXX4660
Makarup Villages
PPXX4661
Malaga
PPXX4662
Malala
PPXX4663
Malalamai
PPXX4664
Malamal
PPXX4665
Malas
PPXX4666
Male
PPXX4667
Malolo
PPXX4668
Mambit
PPXX4669
Mamguk
PPXX4670
Manamang
PPXX4671
Mandugar
PPXX4672
Manep
PPXX4673
Mange
PPXX4674
Mangigim
PPXX4675
Mango Mango
PPXX4676
Mansarik
PPXX4677
Manugwar
PPXX4678
Manugwor
PPXX4679
Mapor
PPXX4680
Marakum
PPXX4681
Maranget
PPXX4682
Marangis
PPXX4683
Mari
PPXX4684
Maritambu
PPXX4685
Maru
PPXX4686
Marum
PPXX4687
Masawara
PPXX4688
Masi
PPXX4689
Matafum
PPXX4690
Mataloi
PPXX4691
Matepi
PPXX4692
Mater
PPXX4693
Matoko
PPXX4694
Matukar
PPXX4695
Mauwere
PPXX4696
Mavundi
PPXX4697
Mawak
PPXX4698
Mawan
PPXX4699
Mebu
PPXX4700
Medibur
PPXX4701
Megiar
PPXX4702
Meginam
PPXX4703
Meibu
PPXX4704
Meiwok
PPXX4705
Mekera
PPXX4706
Melamu
PPXX4707
Meleto
PPXX4708
Mendi
PPXX4709
Meriman
PPXX4710
Merioi
PPXX4711
Mesekor
PPXX4712
Miak
PPXX4713
Midsivindi Mutang
PPXX4714
Mililamuda
PPXX4715
Mindiri
PPXX4716
Mindivi
PPXX4717
Mineen
PPXX4718
Ming Ming
PPXX4719
Minu
PPXX4720
Mior
PPXX4721
Mirap
PPXX4722
Mirhanak
PPXX4723
Mirkuk
PPXX4724
Mis
PPXX4725
Misabura
PPXX4726
Misinki
PPXX4727
Moam
PPXX4728
Moap
PPXX4729
Moban
PPXX4730
Modeas
PPXX4731
Moilsehu
PPXX4732
Mom
PPXX4733
Mombasop
PPXX4734
Monara
PPXX4735
Mondo
PPXX4736
Morasapa
PPXX4737
Moresada
PPXX4738
Morinangi
PPXX4739
Moro
PPXX4740
Moru
PPXX4741
Muadul
PPXX4742
Mugumat
PPXX4743
Mui
PPXX4744
Mukuru
PPXX4745
Muluk
PPXX4746
Mulumiang
PPXX4747
Mundungoi
PPXX4748
Mungari
PPXX4749
Mungo-Naho
PPXX4750
Mungo-Rawa
PPXX4751
Muniana
PPXX4752
Mur
PPXX4753
Murukinam
PPXX4754
Murun
PPXX4755
Murupi
PPXX4756
Musak
PPXX4757
Musivanga
PPXX4758
Mutungu
PPXX4759
Nabringi
PPXX4760
Nagemak
PPXX4761
Nagrubu
PPXX4762
Nake
PPXX4763
Nalisa
PPXX4764
Namaput
PPXX4765
Nambini
PPXX4766
Namnam
PPXX4767
Nampa
PPXX4768
Nandain
PPXX4769
Nangun
PPXX4770
Narawiti
PPXX4771
Narawum
PPXX4772
Narer
PPXX4773
Naupi
PPXX4774
Negidzabai
PPXX4775
Negiri
PPXX4776
Niam
PPXX4777
Nickat
PPXX4778
Niningo
PPXX4779
Nobanob
PPXX4780
Nodabu
PPXX4781
Nokopo
PPXX4782
Nom
PPXX4783
Noomi
PPXX4784
Nubia
PPXX4785
Nugu
PPXX4786
Numari
PPXX4787
Obulu
PPXX4788
Ohu
PPXX4789
Ohuru
PPXX4790
Omkwisi
PPXX4791
Omuru
PPXX4792
Ongo
PPXX4793
Ongoma
PPXX4794
Ongoru
PPXX4795
Openete
PPXX4796
Opi
PPXX4797
Orinma
PPXX4798
Orlsop
PPXX4799
Oro
PPXX4800
Oronga
PPXX4801
Ort
PPXX4802
Otaki
PPXX4803
Ouba
PPXX4804
Oubirap
PPXX4805
Oupan
PPXX4806
Oworu
PPXX4807
Pain
PPXX4808
Panakatan
PPXX4809
Pang Pang
PPXX4810
Panim
PPXX4811
Papul
PPXX4812
Parapasam
PPXX4813
Parawen
PPXX4814
Pariakinam
PPXX4815
Parimo
PPXX4816
Pasikam
PPXX4817
Patilo
PPXX4818
Pella
PPXX4819
Perene
PPXX4820
Pisingam
PPXX4821
Poini
PPXX4822
Porosae
PPXX4823
Potsdam
PPXX4824
Promisi
PPXX4825
Puk
PPXX4826
Pukisak
PPXX4827
Pulabu
PPXX4828
Pungambu
PPXX4829
Purpur
PPXX4830
Quoiga
PPXX4831
Rainbana
PPXX4832
Ramba
PPXX4833
Raraiba
PPXX4834
Rarin
PPXX4835
Rebu
PPXX4836
Reinduk
PPXX4837
Reite
PPXX4838
Rempi
PPXX4839
Reng
PPXX4840
Rerau
PPXX4841
Rimba
PPXX4842
Rimbidor
PPXX4843
Riwo
PPXX4844
Roinji
PPXX4845
Roumirap
PPXX4846
Rugusak
PPXX4847
Rurunat
PPXX4848
Sa
PPXX4849
Sabero
PPXX4850
Sabi
PPXX4851
Sabu
PPXX4852
Sai
PPXX4853
Saidor
PPXX4854
Saipa
PPXX4855
Sakorila
PPXX4856
Sakwari
PPXX4857
Saluku
PPXX4858
Samau
PPXX4859
Sambadam
PPXX4860
Sambakua
PPXX4861
Samberik
PPXX4862
Samiri
PPXX4863
Samosa
PPXX4864
Sana
PPXX4865
Sanawai
PPXX4866
Sanem
PPXX4867
Sanepi
PPXX4869
Sangana
PPXX4870
Sangupin
PPXX4871
Sankian
PPXX4872
Sapara
PPXX4873
Sarakiri
PPXX4874
Sarang
PPXX4875
Saranga
PPXX4876
Saruga
PPXX4877
Sausa
PPXX4878
Sausi
PPXX4879
Sauvoi
PPXX4880
Segi
PPXX4881
Sein
PPXX4882
Sek
PPXX4883
Sekwanam
PPXX4884
Sel
PPXX4885
Selausi
PPXX4886
Semamur
PPXX4887
Sempi
PPXX4888
Senei
PPXX4889
Sepa
PPXX4890
Sepu
PPXX4891
Seran
PPXX4892
Seriang
PPXX4893
Seringo
PPXX4894
Serino
PPXX4895
Seure
PPXX4896
Sevoi
PPXX4897
Sewe
PPXX4899
Sibog
PPXX4900
Sihan
PPXX4901
Sikentika
PPXX4902
Sikor
PPXX4903
Silabob
PPXX4904
Silahala
PPXX4905
Silaling
PPXX4906
Silaul
PPXX4907
Sileibi
PPXX4908
Silopi
PPXX4909
Simbini
PPXX4910
Simbo
PPXX4911
Simididi
PPXX4912
Simuku
PPXX4913
Sinange
PPXX4914
Sindama
PPXX4916
Siniap
PPXX4917
Siranungai
PPXX4918
Sirikin
PPXX4919
Sirin
PPXX4920
Sirinimbu
PPXX4921
Sisagle
PPXX4922
Sisilika
PPXX4923
Sisimangun
PPXX4924
Sisimba
PPXX4925
Sissiak
PPXX4926
Sitaba
PPXX4927
So
PPXX4928
Sogram
PPXX4929
Soli
PPXX4930
Somek
PPXX4931
Sondigi
PPXX4932
Songum
PPXX4933
Sor
PPXX4934
Sorang
PPXX4935
Sua
PPXX4936
Suang
PPXX4937
Suaru
PPXX4938
Subura
PPXX4939
Suit
PPXX4940
Sumasaru
PPXX4941
Sumerang
PPXX4942
Suri
PPXX4943
Suvat
PPXX4944
Tababu
PPXX4945
Tabel
PPXX4946
Talmiro
PPXX4947
Tamagot
PPXX4948
Tana
PPXX4949
Tangu
PPXX4950
Tapen
PPXX4951
Tarangepaga
PPXX4952
Tari
PPXX4953
Tarigapa
PPXX4954
Tarikngan
PPXX4955
Taur
PPXX4956
Tauta
PPXX4957
Tauya
PPXX4958
Tavultae
PPXX4959
Tebinsarik
PPXX4960
Temnu
PPXX4961
Tempmawon
PPXX4962
Teterei
PPXX4963
Tevari
PPXX4964
Tiap
PPXX4965
Tinam
PPXX4966
Tinami
PPXX4967
Tindimu
PPXX4968
Tintiginei
PPXX4969
Tobinam
PPXX4970
Togom
PPXX4971
Tokain
PPXX4972
Tomo
PPXX4973
Tongbur
PPXX4974
Toto
PPXX4975
Totopa
PPXX4976
Tsabi
PPXX4977
Tsowak
PPXX4978
Tsumba
PPXX4979
Tsungup
PPXX4980
Tubup
PPXX4981
Tugatuga
PPXX4982
Tukupuli
PPXX4983
Tumanduapuar
PPXX4984
Tumbu
PPXX4985
Tung
PPXX4986
Turagere
PPXX4987
Turupard
PPXX4988
Turutapa
PPXX4989
Udisis
PPXX4990
Ugap
PPXX4991
Ulia'angupi
PPXX4992
Ulingan
PPXX4993
Ululan
PPXX4994
Umbo
PPXX4995
Umboldi
PPXX4996
Umuim
PPXX4997
Umun
PPXX4998
Urangere
PPXX4999
Urara
PPXX5000
Uria
PPXX5001
Urirai
PPXX5002
Urugan
PPXX5003
Urugen
PPXX5004
Usimbugor
PPXX5005
Usini
PPXX5006
Usino
PPXX5007
Usu
PPXX5008
Utah
PPXX5009
Utjargo
PPXX5010
Utu
PPXX5011
Vavapi
PPXX5012
Vimvitabu
PPXX5013
Wab
PPXX5014
Waba
PPXX5015
Wabba
PPXX5016
Wabu
PPXX5017
Wabusarik
PPXX5018
Wadabo
PPXX5019
Wadaginum
PPXX5020
Wadau
PPXX5021
Wado
PPXX5022
Wagadab
PPXX5023
Waguk
PPXX5024
Wagum
PPXX5025
Waibol
PPXX5026
Waimeriba
PPXX5027
Waipken
PPXX5028
Waiutang
PPXX5029
Wakema
PPXX5030
Wakima
PPXX5031
Wakon
PPXX5032
Walog
PPXX5033
Wamambre
PPXX5034
Wampun
PPXX5035
Wamunti
PPXX5036
Wanam
PPXX5037
Wanaru
PPXX5038
Wandabong
PPXX5039
Wangar
PPXX5040
Wangeto
PPXX5041
Wangor
PPXX5042
Wanif
PPXX5043
Wanuma
PPXX5044
Warai
PPXX5045
Warat
PPXX5046
Warekam
PPXX5047
Waremis
PPXX5048
Warinung
PPXX5049
Warinung Camp
PPXX5050
Waris
PPXX5051
Wasabamal
PPXX5052
Wasamb
PPXX5053
Wasangabang
PPXX5054
Wasiaruk
PPXX5055
Wasikokop
PPXX5056
Watabu
PPXX5057
Watang
PPXX5058
Wau
PPXX5059
Wedaro
PPXX5060
Wehegelo
PPXX5061
Weisa
PPXX5062
Wengabu
PPXX5063
Wenge
PPXX5064
Wiai
PPXX5065
Wilwilan
PPXX5066
Windiluk
PPXX5067
Windluk
PPXX5068
Wobu
PPXX5069
Wokam
PPXX5070
Wundubagu
PPXX5071
Yaben
PPXX5072
Yabet
PPXX5073
Yabie
PPXX5074
Yabob
PPXX5075
Yabuk
PPXX5076
Yagadun
PPXX5077
Yagomi
PPXX5078
Yagumbu
PPXX5079
Yahil
PPXX5080
Yakiba
PPXX5081
Yakuran
PPXX5082
Yalo
PPXX5083
Yamai
PPXX5084
Yambainbai
PPXX5085
Yamu
PPXX5086
Yandera
PPXX5087
Yangulam
PPXX5088
Yanipa
PPXX5089
Yap
PPXX5090
Yara
PPXX5091
Yaula
PPXX5092
Yauniai
PPXX5093
Yaut
PPXX5094
Yawar
PPXX5095
Yedikum
PPXX5096
Yedikum Villages
PPXX5097
Yeimas
PPXX5098
Yelso
PPXX5099
Yoga Yoga
PPXX5100
Yoidik
PPXX5101
Yokopi
PPXX5102
Yomika
PPXX5103
Yonapa
PPXX5104
Yori
PPXX5105
Yorki
PPXX5106
Yorkia
PPXX5107
Yukyuk
PPXX5108
Yungendam
PPXX5109
Zanung
PPXX5110
Zawan
PPXX5111
Zukin
PPXX5112
Abadi
PPXX5113
Abel
PPXX5114
Abuaro
PPXX5115
Abwaia
PPXX5116
Afamatuna
PPXX5117
Agamoia
PPXX5118
Agarauna
PPXX5119
Agi
PPXX5120
Agieina
PPXX5121
Ahioma
PPXX5122
Aiasa
PPXX5123
Aigubu
PPXX5124
Ailulai
PPXX5125
Akimasusukera
PPXX5126
Alhoga
PPXX5127
Alo Aloia
PPXX5128
Aloalo
PPXX5129
Alotau
PPXX5130
Amoiboa
PPXX5131
Aniesi
PPXX5132
Aragipa
PPXX5133
Aritapu
PPXX5134
Asako
PPXX5135
Asatupi
PPXX5136
Asikouei
PPXX5137
Ata Ata
PPXX5139
Auguwana
PPXX5140
Auneri
PPXX5141
Auwali
PPXX5142
Avana
PPXX5143
Awaiama
PPXX5144
Awanato
PPXX5145
Awara
PPXX5146
Awaraguragu
PPXX5147
Awatowatowa
PPXX5148
Awaula
PPXX5149
Babagai
PPXX5150
Badilai
PPXX5151
Baiaule
PPXX5152
Baiawa
PPXX5153
Baibesika
PPXX5154
Bailai
PPXX5155
Bainanoum
PPXX5156
Baio
PPXX5157
Baiwapa
PPXX5158
Baku
PPXX5159
Banapa
PPXX5160
Baniara
PPXX5161
Barabara
PPXX5162
Baraga
PPXX5163
Basima
PPXX5164
Batua
PPXX5165
Beada
PPXX5166
Bebegwi
PPXX5167
Bebem
PPXX5168
Bedauna
PPXX5169
Belesana Slipway
PPXX5170
Bemberi
PPXX5171
Berema
PPXX5172
Betu
PPXX5173
Bewabewa
PPXX5174
Biauwa
PPXX5175
Bibitan
PPXX5176
Bibiwa
PPXX5177
Bidiesi
PPXX5178
Biga Biga
PPXX5179
Biman
PPXX5180
Bimat
PPXX5181
Biniguni
PPXX5182
Binoa
PPXX5183
Birat
PPXX5184
Biwa
PPXX5185
Boagis
PPXX5186
Boboni
PPXX5187
Bodela
PPXX5188
Bogala
PPXX5189
Bogala Baubau
PPXX5190
Bogilabaubua
PPXX5191
Boilavi
PPXX5192
Boitalu
PPXX5193
Boitoi
PPXX5194
Bolubolu
PPXX5195
Bomasea
PPXX5196
Bonagai
PPXX5197
Bonarava
PPXX5198
Bonarua
PPXX5199
Bonenau
PPXX5200
Bonenepi
PPXX5201
Boniao
PPXX5202
Bonivat
PPXX5203
Boroai
PPXX5204
Borovia
PPXX5205
Bosadidi
PPXX5206
Bou
PPXX5207
Bouleia
PPXX5208
Bowabu
PPXX5209
Bowadi
PPXX5210
Buali Waibula
PPXX5211
Buberin
PPXX5212
Bubu
PPXX5213
Bubuleta
PPXX5214
Bubuni
PPXX5215
Buburia
PPXX5216
Budiai
PPXX5217
Bui Bui
PPXX5218
Buka
PPXX5219
Bunama
PPXX5220
Buni-I
PPXX5221
Buobuo
PPXX5222
Bwada Bwada
PPXX5223
Bwagaoia
PPXX5224
Bwasiaia
PPXX5225
Bwasiununa
PPXX5226
Dabali
PPXX5227
Dabi
PPXX5228
Dabora
PPXX5229
Dagadaga
PPXX5230
Daguala
PPXX5231
Dahidahina
PPXX5232
Dahuni
PPXX5233
Daio
PPXX5234
Dakamenai
PPXX5235
Danawan
PPXX5236
Danobu
PPXX5237
Dara
PPXX5238
Darubia
PPXX5239
Daud
PPXX5240
Daudau
PPXX5241
Dawa
PPXX5242
Dawadawa
PPXX5243
Dawangiona
PPXX5244
Debagoma
PPXX5245
Debonefue
PPXX5246
Degola
PPXX5247
Delama
PPXX5248
Delina
PPXX5249
Diborina
PPXX5250
Didi
PPXX5251
Didia
PPXX5252
Digaigaia
PPXX5253
Dikoias
PPXX5254
Dil Dil
PPXX5255
Diodio
PPXX5256
Divari
PPXX5257
Divinai
PPXX5258
Diwara
PPXX5259
Diwawap
PPXX5260
Doba
PPXX5261
Dobu Dobu
PPXX5262
Dobukopu
PPXX5263
Dodo
PPXX5264
Dogura
PPXX5265
Doida
PPXX5266
Dombasaina
PPXX5267
Dominu
PPXX5268
Duade
PPXX5269
Duia
PPXX5270
Duiauna
PPXX5271
Dulia
PPXX5272
Dumoakarifei
PPXX5273
Duru Duru
PPXX5274
Eabeuri
PPXX5275
Earoga
PPXX5276
East Cape
PPXX5277
Eaus
PPXX5278
Ebora
PPXX5279
Eiatoto-Unu
PPXX5280
Elasi
PPXX5281
Esa'ala
PPXX5282
Etau
PPXX5283
Eviauwa
PPXX5284
Ewena
PPXX5285
Fern
PPXX5286
Fologaia
PPXX5287
Gabitaeu
PPXX5288
Gabugabuna
PPXX5289
Gabutaia
PPXX5290
Gabutawa
PPXX5291
Gadaisu
PPXX5292
Gadoa
PPXX5293
Gadogadoa
PPXX5294
Gadovisu
PPXX5295
Gagari
PPXX5296
Gaiewa
PPXX5297
Gaiogaiokawasi
PPXX5298
Gaiwonaki
PPXX5299
Gamadoudou
PPXX5300
Gambumanaweia
PPXX5301
Ganimwala
PPXX5302
Garagaradi
PPXX5303
Garagaras
PPXX5304
Garduowai
PPXX5305
Garuai
PPXX5306
Gatu
PPXX5307
Gaunani
PPXX5308
Gausepa
PPXX5309
Gauwa
PPXX5310
Gavi
PPXX5311
Gegadali
PPXX5312
Gegoasi
PPXX5313
Gehua
PPXX5314
Gelahamutuna
PPXX5315
Gelawadedena
PPXX5316
Geleharia
PPXX5317
Gelemalia
PPXX5318
Gera Gera Sina
PPXX5319
Gerevaudi
PPXX5320
Gibara
PPXX5321
Gigarakwaia
PPXX5322
Gigowa
PPXX5323
Gili Gili
PPXX5324
Gilibwa
PPXX5325
Gimgimta
PPXX5326
Gimina
PPXX5327
Gimogimowo
PPXX5328
Ginada
PPXX5329
Ginaivuna
PPXX5330
Ginewa
PPXX5331
Gisem
PPXX5332
Giwa
PPXX5333
Godumuri
PPXX5334
Gogolabia
PPXX5335
Gogsiba
PPXX5336
Goiantagnum
PPXX5337
Goilanai
PPXX5338
Goilawalika
PPXX5339
Gomagamana
PPXX5340
Gopia
PPXX5341
Gorogorova
PPXX5342
Gotai
PPXX5343
Goteia
PPXX5344
Guasopa
PPXX5345
Guaugurina
PPXX5346
Guga
PPXX5347
Guguepo
PPXX5348
Gugui
PPXX5349
Guleguleu
PPXX5350
Gulewa
PPXX5351
Gumini
PPXX5352
Gunoanai
PPXX5353
Guraima
PPXX5354
Gurawaia
PPXX5355
Gurewa
PPXX5356
Gurney
PPXX5357
Guru
PPXX5358
Guruguruma
PPXX5359
Gwada Gwada
PPXX5360
Gwadagwada
PPXX5361
Gwadede
PPXX5362
Gwagut
PPXX5363
Gwanigwam
PPXX5364
Gwawi
PPXX5365
Gwawili
PPXX5366
Gwenagwenalina
PPXX5367
Gwiraro
PPXX5368
Habani
PPXX5369
Habara
PPXX5370
Haita
PPXX5371
Halahalawuwu
PPXX5372
Hamama
PPXX5373
Hameta
PPXX5374
Hanakajala
PPXX5375
Hatulawalai
PPXX5376
Haumo
PPXX5377
Hawapa
PPXX5378
Hehego
PPXX5379
Hewiia
PPXX5380
Hidawa
PPXX5381
Hiliganai
PPXX5382
Hiligoa
PPXX5383
Hiliki
PPXX5384
Hilimoi
PPXX5385
Hiliwau
PPXX5386
Hilomai
PPXX5387
Hinauta
PPXX5388
Hioge Hioge
PPXX5389
Hioveli Villages
PPXX5390
Hiwchiwe
PPXX5391
Hokalelei
PPXX5392
Honla
PPXX5393
Huhuna
PPXX5394
Iakao
PPXX5395
Iakini
PPXX5396
Ialaka
PPXX5397
Ialohia
PPXX5398
Iamutuna
PPXX5399
Ianianini
PPXX5400
Iapoa
PPXX5401
Iarame
PPXX5402
Iaupolo
PPXX5403
Iaviau
PPXX5404
Ibiduwa
PPXX5405
Ibulai
PPXX5406
Ibwananio
PPXX5407
Igup
PPXX5408
Ikara
PPXX5409
Ilakai
PPXX5410
Iloilo
PPXX5411
Immera
PPXX5412
Imwauna
PPXX5413
Iou
PPXX5414
Ioup
PPXX5415
Ipouli
PPXX5416
Ipsuli
PPXX5417
Ipulai
PPXX5418
Irinauwa
PPXX5419
Isuai
PPXX5420
Isuisu
PPXX5421
Isumdimaiu
PPXX5422
Iwai
PPXX5423
Iwame
PPXX5424
Iwatara
PPXX5425
Jinjo
PPXX5426
Kabari
PPXX5427
Kaduwaga
PPXX5428
Kageta
PPXX5429
Kaibola
PPXX5430
Kainako
PPXX5431
Kakaia
PPXX5432
Kakaweadiaeia
PPXX5433
Kalamadau
PPXX5434
Kalo Kalo
PPXX5435
Kaloi
PPXX5436
Kalu
PPXX5437
Kana Kopa
PPXX5438
Kanani
PPXX5439
Kanatura
PPXX5440
Karagautu
PPXX5441
Karuasi
PPXX5442
Kasabanalua
PPXX5443
Kasikasi
PPXX5444
Kaubwaga
PPXX5445
Kaurai
PPXX5446
Kawalolo
PPXX5447
Kebatura
PPXX5448
Keia
PPXX5449
Keiboda
PPXX5450
Kekelina
PPXX5451
Kekitaka
PPXX5452
Kenolia
PPXX5453
Kerora
PPXX5454
Kerorogea
PPXX5455
Kiago
PPXX5456
Kibou
PPXX5457
Kidala
PPXX5458
Kikibiti
PPXX5459
Kilabau
PPXX5460
Kilamala
PPXX5461
Kilia
PPXX5462
Kilikilana
PPXX5463
Kiriwana
PPXX5464
Kiwarai
PPXX5465
Koiabagiri
PPXX5466
Koiala
PPXX5467
Koianaki
PPXX5468
Koma
PPXX5469
Kondu
PPXX5470
Konemaiava
PPXX5471
Kubi
PPXX5472
Kulumadau
PPXX5473
Kuluvitu
PPXX5474
Kumapau
PPXX5475
Kumikuku
PPXX5476
Kunikunira
PPXX5477
Kunubalia
PPXX5478
Kuraba
PPXX5479
Kurada
PPXX5480
Kuru
PPXX5481
Kutu
PPXX5482
Kwabunaki
PPXX5483
Kwadewalai
PPXX5484
Kwagila
PPXX5485
Kwahaula
PPXX5486
Kwai Motu Motu
PPXX5487
Kwaibwaga
PPXX5488
Kwaio Kwaio
PPXX5489
Kwaioa
PPXX5490
Kwakwala
PPXX5491
Kwalosai
PPXX5492
Kwamererega
PPXX5493
Kwareibo
PPXX5494
Kwatakwatala
PPXX5495
Kwato
PPXX5496
Labelabe
PPXX5497
Labu Labu
PPXX5498
Ladava
PPXX5499
Lagira
PPXX5500
Lahimoina
PPXX5501
Laimodo
PPXX5502
Laiwai-Ia
PPXX5503
Lakobodena
PPXX5504
Lalako
PPXX5505
Lalama
PPXX5506
Lamaga
PPXX5507
Lamhaga
PPXX5508
Lau-Uhina
PPXX5509
Lauwela
PPXX5510
Laviam
PPXX5511
Lavora
PPXX5512
Lawadi
PPXX5513
Leapwaapwa
PPXX5514
Leileiafa
PPXX5515
Leileiape
PPXX5516
Leipla
PPXX5517
Lekwanwamuhuwa
PPXX5518
Lele
PPXX5519
Lelebada
PPXX5520
Lelehoa
PPXX5521
Lelehudi
PPXX5522
Liahane
PPXX5523
Liak
PPXX5524
Liliki
PPXX5525
Liuliu
PPXX5526
Loani
PPXX5527
Loga Loga
PPXX5528
Losuia
PPXX5529
Lumaobu
PPXX5530
Mabuwa
PPXX5531
Madagowa
PPXX5532
Madau
PPXX5533
Madaua
PPXX5534
Magabara
PPXX5535
Magalkalona
PPXX5536
Magesina
PPXX5537
Magiaburu
PPXX5538
Mailoloi
PPXX5539
Mainaua
PPXX5540
Maiwara South
PPXX5541
Makabweabweau
PPXX5542
Mala
PPXX5543
Man
PPXX5544
Manghuna
PPXX5545
Manubada
PPXX5546
Mapamoiwa
PPXX5547
Mapamutuna
PPXX5548
Mapo
PPXX5549
Mapona
PPXX5550
Maragum
PPXX5551
Maraia
PPXX5552
Mataupa
PPXX5553
Mavara Wairana
PPXX5554
Meitapana
PPXX5555
Meiu
PPXX5556
Meiuia
PPXX5557
Menapi
PPXX5558
Miadeba
PPXX5559
Midino
PPXX5560
Mila
PPXX5561
Miramira
PPXX5562
Miwaiaukana
PPXX5563
Modeni
PPXX5564
Modewa
PPXX5565
Mohiwa
PPXX5566
Mokoruwa
PPXX5567
Moligilagi
PPXX5568
Monari
PPXX5569
Monuna
PPXX5570
Moratau
PPXX5571
Mowapa
PPXX5572
Mua
PPXX5573
Mufuiuwabwahibiga
PPXX5574
Mukawa
PPXX5575
Munimun
PPXX5576
Muritawa
PPXX5577
Muruabaga
PPXX5578
Musara
PPXX5579
Mwahui
PPXX5580
Mwananoia
PPXX5581
Mwatebu
PPXX5582
Nabinabu
PPXX5583
Naieta
PPXX5584
Naigauna
PPXX5585
Naikwala
PPXX5586
Nakara
PPXX5587
Nauabu
PPXX5588
Naura
PPXX5589
Nemwa Ili Ili
PPXX5590
Niba
PPXX5591
Niesa
PPXX5592
Nigila
PPXX5593
Niha Niha
PPXX5594
Niubuo
PPXX5595
Nubunubu
PPXX5596
Numanuma
PPXX5597
Numapo
PPXX5598
Numo-Numo
PPXX5599
Oaka
PPXX5600
Obulaku
PPXX5601
Oianenehona
PPXX5602
Oiomamania
PPXX5603
Omoro
PPXX5604
Opanabu
PPXX5605
Ori
PPXX5606
Osikwea
PPXX5607
Pada
PPXX5608
Padowa
PPXX5609
Pakatutura
PPXX5610
Papi
PPXX5611
Patnai
PPXX5612
Patumara
PPXX5613
Pawapawi
PPXX5614
Piana
PPXX5615
Pihigole
PPXX5616
Piori
PPXX5617
Piripiririna
PPXX5618
Podago
PPXX5619
Pogaturan
PPXX5620
Poma Poma
PPXX5621
Poralebalebara
PPXX5622
Pova
PPXX5623
Pwanapwana
PPXX5624
Pwasiai
PPXX5625
Raba Raba
PPXX5626
Rabe
PPXX5627
Radarada
PPXX5628
Radava
PPXX5629
Radike
PPXX5630
Rambuso
PPXX5631
Rane
PPXX5632
Rausewa
PPXX5633
Reburebusiwasiwa
PPXX5634
Romaisu
PPXX5635
Ronana
PPXX5636
Roronokanaki
PPXX5637
Ruaba
PPXX5638
Sabuiona
PPXX5639
Saga'aho
PPXX5640
Sagara
PPXX5641
Salamo
PPXX5642
Salawie
PPXX5643
Samoa
PPXX5644
Sanaroa
PPXX5645
Sauasauaga
PPXX5646
Saukea
PPXX5647
Savaia
PPXX5648
Savalala
PPXX5649
Savana
PPXX5650
Sawatupwa
PPXX5651
Seboy
PPXX5652
Sebutuia
PPXX5653
Sehulea
PPXX5654
Sewai
PPXX5655
Sewataitai
PPXX5656
Siakaka
PPXX5657
Siasiada
PPXX5658
Sibalai
PPXX5659
Sibonai
PPXX5660
Sibweiauho
PPXX5661
Sideia
PPXX5662
Sidudu
PPXX5663
Sigiru
PPXX5664
Silo Silo
PPXX5665
Simagahi
PPXX5666
Sinadidi
PPXX5667
Sinaeada
PPXX5668
Sinaerda
PPXX5669
Sirimo
PPXX5670
Sirisiri
PPXX5671
Somwadina
PPXX5672
Sororo
PPXX5673
Suaeabina
PPXX5674
Suau
PPXX5675
Susukwai-Aleiwa
PPXX5676
Tabuala
PPXX5677
Tabuara
PPXX5678
Taeaknabululu
PPXX5679
Tagula
PPXX5680
Tairere
PPXX5681
Taisea
PPXX5682
Takitaki
PPXX5683
Taladio
PPXX5684
Talaha
PPXX5685
Tameo
PPXX5686
Tanania
PPXX5687
Tanubuibuina
PPXX5688
Tapio
PPXX5689
Tapiosan
PPXX5690
Taramugu
PPXX5691
Tarumpa
PPXX5692
Tatala
PPXX5693
Taubadi
PPXX5694
Taulola
PPXX5695
Taupaiopaic
PPXX5696
Taupi
PPXX5697
Taupota Villages
PPXX5698
Tawatunu
PPXX5699
Tenoklamana
PPXX5700
Tepatutuana
PPXX5701
Tinogo
PPXX5702
Tokinawara
PPXX5703
Tomodebamu
PPXX5704
Topa
PPXX5705
Tototo
PPXX5706
Toulie
PPXX5707
Towine
PPXX5708
Tua
PPXX5709
Tuitulwagia
PPXX5710
Tumatumabi
PPXX5711
Tupwalogi-Ia
PPXX5712
Tutubea
PPXX5713
Tuwala
PPXX5714
Ua
PPXX5715
Ubu
PPXX5716
Ufune
PPXX5717
Uga
PPXX5718
Ukaiokaio
PPXX5719
Ukaka
PPXX5720
Ukwewa
PPXX5721
Ulaolaoia
PPXX5722
Ulo Ulo
PPXX5723
Umoni
PPXX5725
Upa-Upasina
PPXX5726
Vakuta
PPXX5727
Vaneiola
PPXX5728
Vego Vegora
PPXX5729
Veri Veri
PPXX5730
Vetotowatoa
PPXX5731
Vidia
PPXX5732
Vivigani
PPXX5733
Vurawara
PPXX5734
Wabubu
PPXX5735
Wabumaia
PPXX5736
Wabununu
PPXX5737
Wadalei
PPXX5738
Wadauda
PPXX5739
Wadobuna
PPXX5740
Waeme
PPXX5741
Wagahuhu
PPXX5742
Wagal
PPXX5743
Wagarai
PPXX5744
Wagegia
PPXX5745
Wahawaha
PPXX5746
Waiaku
PPXX5747
Waialupwa
PPXX5748
Waiema
PPXX5749
Waigani
PPXX5750
Waikaiuna
PPXX5751
Wairadarima
PPXX5752
Waitaru
PPXX5753
Waiwailana
PPXX5754
Wakekeai
PPXX5755
Wakoiaia
PPXX5756
Wakwapu
PPXX5757
Walalaia
PPXX5758
Walu-Ulu
PPXX5759
Wamawamana
PPXX5760
Wamira
PPXX5761
Wanahaua
PPXX5762
Wanaki
PPXX5763
Wanama
PPXX5764
Wanesanana
PPXX5765
Wapaie
PPXX5766
Wapon
PPXX5767
Wapulamutana
PPXX5768
Waraka
PPXX5769
Warawadidi
PPXX5770
Waru
PPXX5771
Wataluma
PPXX5772
Watubo
PPXX5773
Watunou
PPXX5774
Waui
PPXX5775
Wawamouna
PPXX5776
Weihu
PPXX5777
Wela
PPXX5778
Wetoa
PPXX5779
Wetoeto
PPXX5780
Wiradarina
PPXX5781
Wokaiauta
PPXX5782
Woruka
PPXX5783
Yagi Yagioma
PPXX5784
Yakwia
PPXX5785
Yalaka
PPXX5786
Yalo Yalo
PPXX5787
Afong
PPXX5788
Agaganda
PPXX5789
Ago
PPXX5790
Aimolau
PPXX5791
Ainsi
PPXX5792
Aiogi
PPXX5793
Aiogwei
PPXX5794
Aiuwo
PPXX5795
Aiwamba
PPXX5796
Akandang
PPXX5797
Akwangi
PPXX5798
Akwanje
PPXX5799
Alairo
PPXX5800
Aluki
PPXX5801
Amelingan
PPXX5802
Amien
PPXX5803
Amoa
PPXX5804
Ana
PPXX5805
Anandea
PPXX5806
Anandor
PPXX5807
Andandora
PPXX5808
Andorora
PPXX5809
Angabena
PPXX5810
Angabu
PPXX5811
Angau
PPXX5812
Angeiwunga
PPXX5813
Anggaie
PPXX5814
Angobio
PPXX5815
Angweta
PPXX5816
Aningi
PPXX5817
Antiguran
PPXX5818
Antiragin
PPXX5819
Apalap
PPXX5820
Apo
PPXX5821
Arabuka
PPXX5822
Aregenang
PPXX5823
Arifiran
PPXX5824
Arifogo
PPXX5825
Aringi
PPXX5826
Aringona
PPXX5827
Aro
PPXX5828
Aseki
PPXX5829
Asini
PPXX5830
Asolani
PPXX5831
Atapaura
PPXX5832
Atsuk
PPXX5833
Atwara
PPXX5835
Auno
PPXX5836
Aupwel
PPXX5837
Aven
PPXX5838
Avenggu
PPXX5839
Awadi
PPXX5840
Awaiepa
PPXX5841
Awar
PPXX5842
Awasa-Busama
PPXX5843
Aweaka
PPXX5844
Badibo
PPXX5845
Badzuluo
PPXX5846
Baime
PPXX5847
Bain'nu
PPXX5848
Baiune
PPXX5849
Bakia
PPXX5850
Bakokono
PPXX5851
Bakon
PPXX5852
Balangko
PPXX5853
Balilaua
PPXX5854
Balum
PPXX5855
Bamurufto
PPXX5856
Bangalum Bridge
PPXX5857
Bangdap
PPXX5858
Bantamu
PPXX5859
Bapi
PPXX5860
Barang
PPXX5861
Barim
PPXX5862
Bassis
PPXX5863
Batoro
PPXX5864
Bau
PPXX5865
Beding
PPXX5866
Belambu
PPXX5867
Belombibi
PPXX5868
Beluok
PPXX5869
Beni
PPXX5870
Benula
PPXX5871
Berakwaiyu
PPXX5872
Besibong
PPXX5873
Biaboli
PPXX5874
Biauwa
PPXX5875
Biawaria
PPXX5876
Biaweng
PPXX5877
Bibera
PPXX5878
Bilga
PPXX5879
Bilimang
PPXX5880
Birik
PPXX5881
Biring
PPXX5882
Bitoi
PPXX5883
Biuingen
PPXX5884
Black Cat
PPXX5885
Boana
PPXX5886
Bogabuang
PPXX5887
Bogasu
PPXX5888
Bogeba
PPXX5889
Boisi
PPXX5890
Bokasu
PPXX5891
Bolimang
PPXX5892
Bolingbongen
PPXX5893
Boneia
PPXX5894
Bonga
PPXX5895
Bongganko
PPXX5896
Bonggi
PPXX5897
Bopirumpum
PPXX5898
Boroke
PPXX5899
Bospaira
PPXX5900
Bua
PPXX5901
Buangi
PPXX5902
Buansing
PPXX5903
Buengim
PPXX5904
Bugaim
PPXX5905
Bugang
PPXX5906
Bugwer
PPXX5907
Buharu
PPXX5908
Buiane
PPXX5909
Bukaua
PPXX5910
Bukauasip
PPXX5911
Buki
PPXX5912
Buko
PPXX5913
Bukum
PPXX5914
Bulamanong
PPXX5915
Bulantim
PPXX5916
Bulcara
PPXX5917
Bulu
PPXX5918
Bulwat
PPXX5919
Bumayong
PPXX5920
Bumba
PPXX5921
Bumbu
PPXX5922
Bun
PPXX5923
Bungalamba
PPXX5924
Bupu
PPXX5925
Busama
PPXX5926
Buseng
PPXX5927
Busian
PPXX5928
Busiga
PPXX5929
Buso
PPXX5930
Busung
PPXX5931
Butala
PPXX5932
Butaweng
PPXX5933
Buwai
PPXX5934
Bwakugu
PPXX5935
Bwambi
PPXX5936
Bwasia
PPXX5937
Bwussi
PPXX5938
Dahu
PPXX5939
Daia
PPXX5940
Daku
PPXX5941
Dakum
PPXX5942
Dali
PPXX5943
Dalugilomon
PPXX5944
Damberode
PPXX5945
Danatum
PPXX5946
Daudoro
PPXX5947
Dawong
PPXX5948
Dawot
PPXX5949
Dengando
PPXX5950
Derim
PPXX5951
Derongge
PPXX5952
Digutu
PPXX5953
Doing
PPXX5954
Dokalang
PPXX5955
Dolo
PPXX5956
Domut
PPXX5957
Dona
PPXX5958
Drong
PPXX5959
Dubi
PPXX5960
Dungatung
PPXX5961
Ebabang
PPXX5962
Edie Creek
PPXX5963
Efafan
PPXX5964
Eiba
PPXX5965
Eipa
PPXX5966
Embewanang
PPXX5967
Emengwaning
PPXX5968
Erap
PPXX5969
Erendengan
PPXX5970
Esianda
PPXX5971
Etaitno
PPXX5972
Etep
PPXX5973
Etobanga
PPXX5974
Eware
PPXX5975
Ewok
PPXX5976
Ezanko
PPXX5977
Faseu
PPXX5978
Finschhafen
PPXX5979
Finungwa
PPXX5980
Fior
PPXX5981
Fofragen
PPXX5982
Fondengko
PPXX5983
Gabensis
PPXX5984
Gabsonkek
PPXX5985
Gaieng
PPXX5986
Galawo
PPXX5987
Gamarok
PPXX5988
Ganma
PPXX5989
Gantisap
PPXX5990
Ganzegan
PPXX5991
Garambon
PPXX5992
Garawaria
PPXX5993
Garli
PPXX5994
Garua
PPXX5995
Gasam
PPXX5996
Gatseng
PPXX5997
Gauinlabu
PPXX5998
Gauru
PPXX5999
Gawan
PPXX6000
Gehan
PPXX6001
Gemaheng
PPXX6002
Gena
PPXX6003
Gene
PPXX6004
Geraun
PPXX6005
Gerup
PPXX6006
Gewak
PPXX6007
Gilang
PPXX6008
Gingala
PPXX6009
Gingora
PPXX6010
Gitua
PPXX6011
Gitukia
PPXX6012
Gobadik
PPXX6013
Godowa
PPXX6014
Gofan
PPXX6015
Golangke
PPXX6016
Gom
PPXX6017
Gomando
PPXX6018
Gombwato
PPXX6019
Gomena
PPXX6020
Gomlongon
PPXX6021
Gori
PPXX6022
Gotet
PPXX6023
Gowa
PPXX6024
Guabagusal
PPXX6025
Gubu
PPXX6026
Gugumi
PPXX6027
Gumana
PPXX6028
Gumi
PPXX6029
Gumun
PPXX6030
Gunabosing
PPXX6031
Gunazaking
PPXX6032
Gurukor
PPXX6033
Gurunkor
PPXX6034
Gusak
PPXX6035
Gusap
PPXX6036
Guswei
PPXX6037
Gwado
PPXX6038
Gwaloik
PPXX6039
Gwang
PPXX6040
Gwinlankor
PPXX6041
Hamaronong
PPXX6042
Hamdingnan
PPXX6043
Hamoronong
PPXX6044
Hamuni
PPXX6045
Hapahondong
PPXX6046
Hawata
PPXX6047
Hawaweto
PPXX6048
Hekwangi
PPXX6049
Hem
PPXX6050
Hemang
PPXX6051
Hendeneng
PPXX6052
Hengune
PPXX6053
Hiakwata
PPXX6054
Hiakwoto
PPXX6055
Hikwak
PPXX6056
Himerka
PPXX6057
Hiwabri
PPXX6058
Hompua
PPXX6059
Hongo
PPXX6060
Honpato
PPXX6061
Honziuknan
PPXX6062
Hoperang
PPXX6063
Hota
PPXX6064
Hote
PPXX6065
Huau
PPXX6066
Hubegong
PPXX6067
Hudewa
PPXX6068
Iagobei
PPXX6069
Ibagei
PPXX6070
Iboi
PPXX6071
Igerua
PPXX6072
Ikyaua
PPXX6073
Ilavu
PPXX6074
Iloko
PPXX6075
Imon
PPXX6076
Indagen
PPXX6077
Indum
PPXX6078
Intoap
PPXX6079
Isan
PPXX6080
Isosargan
PPXX6081
Iwatimna
PPXX6082
Jivevaneng
PPXX6083
Kabakini
PPXX6084
Kabong
PPXX6085
Kabum
PPXX6086
Kabwum
PPXX6087
Kainye
PPXX6088
Kaisenik
PPXX6089
Kaisia
PPXX6090
Kakalo
PPXX6091
Kalal
PPXX6092
Kalasu
PPXX6093
Kaletta
PPXX6094
Kamanahai
PPXX6095
Kamari
PPXX6096
Kamaua
PPXX6097
Kamiaturn
PPXX6098
Kamloa
PPXX6099
Kampalap
PPXX6100
Kampepe
PPXX6101
Kangarua
PPXX6102
Kanomi
PPXX6103
Kanzarua
PPXX6104
Kapiso
PPXX6105
Karakwa
PPXX6106
Karangan
PPXX6107
Kasanga
PPXX6108
Kasangari
PPXX6109
Kasin
PPXX6111
Kasuma
PPXX6112
Kataipa
PPXX6113
Katika
PPXX6114
Kaumanga
PPXX6115
Kaunangisi
PPXX6116
Kaungko
PPXX6117
Kaunkiol
PPXX6118
Kaura
PPXX6119
Kaurau
PPXX6120
Kawaren
PPXX6121
Keila
PPXX6122
Keili
PPXX6123
Kekewana
PPXX6124
Kelanoa
PPXX6125
Kelkel
PPXX6126
Kemb
PPXX6127
Kembakn
PPXX6128
Kemburum
PPXX6129
Kesin
PPXX6130
Kiari
PPXX6131
Kieta
PPXX6132
Kinalakna
PPXX6133
Kindupu
PPXX6134
Kingfaringau
PPXX6135
Kip
PPXX6136
Kipu
PPXX6137
Kisengam
PPXX6138
Kisituen
PPXX6139
Kiwsawa
PPXX6140
Kobau
PPXX6141
Kobiak
PPXX6142
Kobio
PPXX6143
Kobo
PPXX6144
Koi Iavi
PPXX6145
Koi Iopo
PPXX6146
Koi'ioro
PPXX6147
Koilil
PPXX6148
Koiyan
PPXX6149
Koki
PPXX6150
Kolem
PPXX6151
Komagowatta
PPXX6152
Komalakatcha
PPXX6153
Komban
PPXX6154
Komiatum
PPXX6155
Komutu
PPXX6156
Kondolop
PPXX6157
Konimbo
PPXX6158
Kopa
PPXX6159
Koparaka
PPXX6160
Kor
PPXX6161
Korbau
PPXX6162
Korenga
PPXX6163
Korepa
PPXX6164
Kornade
PPXX6165
Korteio
PPXX6166
Koru
PPXX6167
Korumba
PPXX6168
Kotkin
PPXX6169
Kudjeru
PPXX6170
Kui
PPXX6171
Kukuya
PPXX6172
Kulami
PPXX6173
Kulavi
PPXX6174
Kumbip
PPXX6175
Kumdarong
PPXX6176
Kumisi
PPXX6177
Kumukio
PPXX6178
Kurin
PPXX6179
Kusi
PPXX6180
Kwadungwi
PPXX6181
Kwagaga
PPXX6182
Kwalansam
PPXX6183
Kwambu
PPXX6184
Kwampiang
PPXX6185
Kwamu
PPXX6186
Kwandagogi
PPXX6187
Kwapsanek
PPXX6188
Kwasang
PPXX6189
Kwasimerga
PPXX6190
Kwatomane
PPXX6191
Kwekwendangu
PPXX6192
Kwembu
PPXX6193
Kwembung
PPXX6194
Kwenliki
PPXX6195
Kwenzenzeng
PPXX6196
Kwietta
PPXX6197
Lababia
PPXX6198
Labisap
PPXX6199
Labu
PPXX6200
Lae
PPXX6201
Lakala
PPXX6202
Lakona
PPXX6203
Lalang
PPXX6205
Langa
PPXX6206
Lanitzera
PPXX6207
Latep
PPXX6208
Laumgei
PPXX6209
Laundi
PPXX6210
Laurepo
PPXX6211
Lebangande
PPXX6212
Lega
PPXX6213
Leklu
PPXX6214
Leko
PPXX6215
Lengbati
PPXX6216
Letty
PPXX6217
Lewamon
PPXX6218
Logui
PPXX6219
Lokanu
PPXX6220
Lomalam
PPXX6221
Longmon
PPXX6222
Lumbaip
PPXX6223
Magazain
PPXX6224
Magedzetzu
PPXX6225
Mai-Ama
PPXX6226
Mainyanda
PPXX6227
Malahang Mission
PPXX6228
Malanpipi
PPXX6229
Malasanga
PPXX6230
Malasiga
PPXX6231
Mama
PPXX6232
Mamaringan
PPXX6233
Mambump
PPXX6234
Mami
PPXX6235
Mangam
PPXX6236
Mange
PPXX6237
Mangga
PPXX6238
Maniag
PPXX6239
Manki
PPXX6240
Mape
PPXX6241
Mapos
PPXX6242
Maran
PPXX6243
Mararamu
PPXX6244
Mararuo
PPXX6246
Marilinan
PPXX6247
Marli
PPXX6248
Masa
PPXX6249
Masangko
PPXX6250
Masele
PPXX6251
Mawaning
PPXX6252
Meiawa
PPXX6253
Mek
PPXX6254
Mekini
PPXX6255
Melandum
PPXX6256
Mengan
PPXX6257
Menya
PPXX6258
Menyamya
PPXX6259
Menyi
PPXX6260
Meri Creek
PPXX6261
Merikeo
PPXX6262
Mimi
PPXX6263
Mindik
PPXX6264
Mismis
PPXX6265
Missim
PPXX6266
Mo
PPXX6267
Moikisung
PPXX6268
Momalili
PPXX6269
Morago
PPXX6270
Moreng
PPXX6271
Motete
PPXX6272
Mouini
PPXX6273
Mula
PPXX6274
Mulau
PPXX6275
Mumengtein
PPXX6276
Mumum
PPXX6277
Mumunggan
PPXX6278
Mundala
PPXX6279
Mungo
PPXX6280
Muniau
PPXX6281
Muniwa
PPXX6282
Munkip
PPXX6283
Munum
PPXX6284
Mup
PPXX6285
Musep
PPXX6286
Musom
PPXX6287
Nabak
PPXX6288
Nako
PPXX6289
Nama
PPXX6290
Nambariwa
PPXX6291
Namie
PPXX6292
Nanda
PPXX6293
Nanduo
PPXX6294
Narawapum
PPXX6295
Nariawang
PPXX6296
Narowaine
PPXX6297
Nasawasiang
PPXX6298
Nasingalatu
PPXX6299
Nauti
PPXX6300
Neiet'nda
PPXX6301
Nemau Hamlet
PPXX6302
Nemnem
PPXX6303
Nengit
PPXX6304
New Yunzain
PPXX6305
Ngaragooma
PPXX6306
Ngasawapum
PPXX6307
Nguzi
PPXX6308
Nima
PPXX6309
Nimbako
PPXX6310
Nineia
PPXX6311
Nomanene
PPXX6312
Nuk Nuk
PPXX6313
Numbut
PPXX6314
Numenga
PPXX6315
Nuzen
PPXX6316
Ogeramnang
PPXX6317
Oiwa
PPXX6318
Old Bangalum
PPXX6319
Old Yunzain
PPXX6320
Oligadu
PPXX6321
Omalai
PPXX6322
Omili
PPXX6323
Omisuan
PPXX6324
Ondatera
PPXX6325
Onga
PPXX6326
Onggake
PPXX6327
Onuk
PPXX6328
Oomsis
PPXX6329
Opai
PPXX6330
Orarako
PPXX6331
Oropot
PPXX6332
Otibanda
PPXX6333
Pafiu
PPXX6334
Pagua
PPXX6335
Paiewa
PPXX6336
Papekani
PPXX6337
Parorora
PPXX6338
Passaia
PPXX6339
Pauamunga
PPXX6340
Paukwanga
PPXX6341
Peila
PPXX6342
Peisu
PPXX6343
Pelenkwa
PPXX6344
Pema
PPXX6345
Pendeng
PPXX6346
Perakles
PPXX6347
Pesen
PPXX6348
Pilimung
PPXX6349
Pinang
PPXX6350
Pindiu
PPXX6351
Pingamunga
PPXX6352
Pobung
PPXX6353
Podzorong
PPXX6354
Poiyu
PPXX6355
Popoi
PPXX6356
Posei
PPXX6357
Puahom Yanga
PPXX6358
Puleng
PPXX6359
Qaga
PPXX6360
Rarabo
PPXX6361
Rebafu
PPXX6362
Ririwo
PPXX6363
Ros Kar
PPXX6364
Rua
PPXX6365
Sadou
PPXX6366
Safifi
PPXX6367
Sagaiyo
PPXX6368
Saiko
PPXX6369
Sakam
PPXX6370
Salamaua
PPXX6371
Salus
PPXX6372
Samantiki
PPXX6373
Samanzing
PPXX6374
Sambangan
PPXX6375
Sambe
PPXX6376
Samberang
PPXX6377
Sambiang
PPXX6378
Sambio
PPXX6379
Sambori
PPXX6380
Sambue
PPXX6381
Samep
PPXX6382
Sananga
PPXX6383
Sanaronong
PPXX6384
Sangan
PPXX6385
Sangas
PPXX6386
Sanon
PPXX6387
Sanzeng
PPXX6388
Sapa
PPXX6389
Sapanda
PPXX6390
Sape
PPXX6391
Satneng
PPXX6392
Satop
PPXX6393
Satpagna
PPXX6394
Satwag
PPXX6395
Saungne
PPXX6396
Saureli
PPXX6397
Scharnhorst
PPXX6398
Selebop
PPXX6399
Selepet
PPXX6400
Selimbeng
PPXX6401
Semgeta
PPXX6402
Serepo
PPXX6403
Shon'hau
PPXX6404
Siaga
PPXX6405
Sialum
PPXX6406
Siang
PPXX6407
Siapan
PPXX6408
Sikam
PPXX6409
Sikikia
PPXX6410
Sikwong
PPXX6411
Sililio
PPXX6412
Silimana
PPXX6413
Simbang
PPXX6414
Simbeng
PPXX6415
Singaua
PPXX6416
Singeiapa
PPXX6417
Singor
PPXX6418
Singorokai
PPXX6419
Sipa
PPXX6420
Sipoma
PPXX6421
Sisi
PPXX6422
Siu
PPXX6423
Sivebo
PPXX6424
Siwea
PPXX6425
Siyugei
PPXX6426
Slate Creek
PPXX6427
Sokaneng
PPXX6428
Sokelen
PPXX6429
Songgin
PPXX6430
Sopa
PPXX6431
Sorong
PPXX6432
Sosoninko
PPXX6433
Soweng
PPXX6434
Suewitne
PPXX6435
Sugan
PPXX6436
Sugu
PPXX6437
Sumu
PPXX6438
Sunde
PPXX6439
Sunshine
PPXX6440
Sutang
PPXX6441
Tahmas
PPXX6442
Taiak
PPXX6443
Takop
PPXX6444
Tali
PPXX6445
Tamigudu
PPXX6446
Tamoi
PPXX6447
Tarawe
PPXX6448
Tareko
PPXX6449
Tau'inni
PPXX6450
Tauknawe
PPXX6451
Tauris
PPXX6452
Tekadu
PPXX6453
Tereran
PPXX6454
Tiferan
PPXX6455
Tigedu
PPXX6456
Tigeri
PPXX6457
Tikeling
PPXX6458
Tiku
PPXX6459
Timanogosa
PPXX6460
Timne
PPXX6461
Timowong
PPXX6462
Tipsit
PPXX6463
Tiren
PPXX6464
Tirimure
PPXX6465
Titauwawi
PPXX6466
Tiwa
PPXX6467
Tobaigo
PPXX6468
Tokanin
PPXX6469
Totomea
PPXX6470
Towat
PPXX6471
Tsinjangogwi
PPXX6472
Tul
PPXX6473
Tumbuna
PPXX6474
Tumnang
PPXX6475
Tumung
PPXX6476
Tunge
PPXX6477
Ubaneng
PPXX6478
Ukilim
PPXX6479
Ulugudu
PPXX6480
Uluor
PPXX6481
Umba
PPXX6482
Umdamna
PPXX6483
Ungesu
PPXX6484
Ununu
PPXX6485
Upat
PPXX6486
Vemop
PPXX6487
Vincketown
PPXX6488
Wabazeira
PPXX6489
Wagan
PPXX6490
Wagang
PPXX6491
Waganluhu
PPXX6492
Wagazaring
PPXX6493
Wago
PPXX6494
Waiganda
PPXX6495
Wain Camp
PPXX6496
Wainsodina
PPXX6497
Waipali
PPXX6498
Walingai
PPXX6499
Wampangan
PPXX6500
Wamuri
PPXX6501
Wanam
PPXX6502
Wandini
PPXX6503
Wandokai
PPXX6504
Wandumi
PPXX6505
Wanimbun
PPXX6506
Wantoat
PPXX6507
Wap
PPXX6508
Wapalala
PPXX6509
Waran
PPXX6510
Wareo
PPXX6511
Wasin
PPXX6512
Wasu
PPXX6513
Wau
PPXX6514
Wauit
PPXX6515
Wavit
PPXX6516
Wekae
PPXX6517
Were Were
PPXX6518
Wetna
PPXX6519
Wideru
PPXX6520
Windowi
PPXX6521
Winima
PPXX6522
Wisi
PPXX6523
Woimbo
PPXX6524
Wompul
PPXX6525
Wongat
PPXX6526
Worin
PPXX6527
Wowas
PPXX6528
Wudjini
PPXX6529
Wudzi
PPXX6530
Wunangapan
PPXX6531
Wununga
PPXX6532
Wuru
PPXX6533
Wuruf
PPXX6534
Wuwu
PPXX6535
Yagepa
PPXX6536
Yagoine
PPXX6537
Yagwoingwe
PPXX6538
Yakot
PPXX6539
Yalu
PPXX6540
Yamanzako
PPXX6541
Yambo
PPXX6542
Yambong
PPXX6543
Yampua
PPXX6544
Yandu
PPXX6545
Yanga
PPXX6546
Yangla
PPXX6547
Yanta
PPXX6548
Yanuf
PPXX6549
Yapang
PPXX6550
Yari
PPXX6551
Yasingli
PPXX6552
Yatsing
PPXX6553
Yauwipu
PPXX6554
Yawan
PPXX6555
Yeggie
PPXX6556
Yeiweni
PPXX6557
Yelaua
PPXX6558
Yemli
PPXX6559
Yinimba
PPXX6560
Yokua
PPXX6561
Yowong
PPXX6562
Yunggu
PPXX6563
Zafilio
PPXX6564
Zagahemi
PPXX6565
Zakubep
PPXX6566
Zalimpa
PPXX6567
Zanggung
PPXX6568
Zankoa
PPXX6569
Zare
PPXX6570
Zenag
PPXX6571
Zengaren
PPXX6572
Zenguru
PPXX6573
Zewitzan
PPXX6574
Zezaging
PPXX6575
Zinaba
PPXX6576
Zingko
PPXX6577
Zitari
PPXX6578
Zongafifi
PPXX6579
Zoroge
PPXX6580
Zunzumua
PPXX6581
Alokuk
PPXX6582
Aran
PPXX6583
Auna Village
PPXX6584
Badlock
PPXX6585
Bubwai
PPXX6586
Bulihan
PPXX6587
Bulihat
PPXX6588
Bunai
PPXX6589
Bundrahei
PPXX6590
Buyang
PPXX6591
Chakol
PPXX6592
Derimbat
PPXX6593
Drano
PPXX6594
Droia
PPXX6595
Dutiu
PPXX6596
Hahei
PPXX6597
Harengan
PPXX6598
Hauwei
PPXX6599
Hus
PPXX6600
Inrim
PPXX6601
Iruru
PPXX6602
Johan
PPXX6603
Kabuli
PPXX6604
Kali
PPXX6605
Kapo
PPXX6606
Karron
PPXX6607
Kawaliap
PPXX6608
Kogo
PPXX6609
Koru
PPXX6610
Koruniat
PPXX6611
Kupano
PPXX6612
Lago
PPXX6613
Lahan
PPXX6614
Lala
PPXX6615
Lauis
PPXX6616
Leihwa
PPXX6617
Lessau
PPXX6618
Levei
PPXX6619
Liap
PPXX6620
Loamat
PPXX6621
Lohan
PPXX6622
Loi
PPXX6623
Loisa
PPXX6624
Lolo
PPXX6625
Londru
PPXX6626
Loniu
PPXX6627
Lorengau
PPXX6628
Lowa
PPXX6629
Lowaia
PPXX6630
Lowakai
PPXX6631
Lundret
PPXX6632
Malabang
PPXX6633
Malei
PPXX6634
Manuai
PPXX6635
Mara Yiri
PPXX6636
Massis
PPXX6637
Masso
PPXX6638
Matahei
PPXX6639
Metawari
PPXX6640
Mok
PPXX6641
Mokara
PPXX6642
Mokerang
PPXX6643
Momote
PPXX6644
Muliro
PPXX6645
Mundiburio
PPXX6646
Mundrau
PPXX6647
Naringel
PPXX6648
Ndrilo
PPXX6649
Ndriol
PPXX6650
Nohang
PPXX6651
Nyada
PPXX6652
Papitalai
PPXX6653
Parioi
PPXX6654
Patusi
PPXX6655
Pau
PPXX6656
Paun
PPXX6657
Pelikawa
PPXX6658
Perelik
PPXX6659
Peri
PPXX6660
Piterait
PPXX6661
Pityilu Bapi
PPXX6662
Poluso
PPXX6663
Ponam
PPXX6664
Ponchal
PPXX6665
Puju
PPXX6666
Pundru
PPXX6667
Rei
PPXX6668
Rossun
PPXX6669
Saha
PPXX6670
Salapi
PPXX6671
Salien
PPXX6672
Sapondralis
PPXX6673
Sirra
PPXX6674
Sonilu
PPXX6675
Sou
PPXX6676
Taui-Undrau
PPXX6677
Tingo
PPXX6678
Torlau
PPXX6679
Waimundra
PPXX6680
Warobi
PPXX6681
Yiringo
PPXX6682
Yiru
PPXX6683
Badili
PPXX6684
Baruni
PPXX6685
Bomana
PPXX6686
Boroko
PPXX6687
Boteka
PPXX6688
Dokura
PPXX6689
Elevala
PPXX6690
Gabutu
PPXX6691
Gerehu
PPXX6692
Gereka
PPXX6693
Gordon
PPXX6694
Gwarumemase
PPXX6695
Haima
PPXX6696
Hanuabada
PPXX6697
Hohola
PPXX6698
Idubada
PPXX6699
Idumava
PPXX6700
Kaevaga
PPXX6701
Kanudi
PPXX6702
Kaugere
PPXX6703
Kila
PPXX6704
Kohu
PPXX6706
Konebada
PPXX6707
Konedobu
PPXX6708
Korobosea
PPXX6709
Matirogo
PPXX6710
Morata
PPXX6711
Murray Barracks
PPXX6712
Napa Napa
PPXX6713
Newtown
PPXX6714
Pari
PPXX6715
Sabama
PPXX6716
Saraga
PPXX6717
Tanabada
PPXX6718
Tatana
PPXX6719
Taurama
PPXX6720
Tiaba
PPXX6721
Tokarara
PPXX6722
Town
PPXX6723
Vaeagai
PPXX6724
Waigani
PPXX6725
Ambaba
PPXX6726
Ambisumne
PPXX6727
Amfa
PPXX6728
Ansawe
PPXX6729
Atlamau
PPXX6730
Atle
PPXX6731
Au
PPXX6732
Avelus
PPXX6733
Bagail
PPXX6734
Bagatere
PPXX6735
Bakago
PPXX6736
Bakan
PPXX6737
Bakop
PPXX6738
Bakum
PPXX6739
Balai
PPXX6740
Balangit
PPXX6741
Balankolon
PPXX6742
Balanwaransau
PPXX6743
Balgai
PPXX6744
Balnik
PPXX6745
Balum
PPXX6746
Balus
PPXX6747
Banakin
PPXX6748
Banam
PPXX6749
Banesa
PPXX6750
Bangatang
PPXX6751
Barau
PPXX6752
Barbarlau
PPXX6753
Basakata
PPXX6754
Baue
PPXX6755
Baungung
PPXX6756
Belfamfal
PPXX6757
Belik
PPXX6758
Beliwaia
PPXX6759
Beriota
PPXX6760
Bil
PPXX6761
Bilami
PPXX6762
Bimun
PPXX6763
Bisapu
PPXX6764
Bo
PPXX6765
Bobsie
PPXX6766
Bogolis
PPXX6767
Boif
PPXX6768
Bol
PPXX6769
Boliu
PPXX6770
Bolpua
PPXX6771
Bom
PPXX6772
Bonua
PPXX6773
Bueri
PPXX6774
Bulu
PPXX6775
Bungbune
PPXX6776
Bura
PPXX6777
Butei
PPXX6778
Buteilung
PPXX6779
Cigaregare
PPXX6780
Dabinot
PPXX6781
Dahana
PPXX6782
Dampit
PPXX6783
Danfu
PPXX6784
Danu
PPXX6785
Daskigi
PPXX6786
Datava
PPXX6787
Dunung
PPXX6788
Eleoa
PPXX6789
Elolian
PPXX6790
Enuk
PPXX6791
Eutao
PPXX6792
Fang
PPXX6793
Fangalawa
PPXX6794
Fangwel
PPXX6795
Farangot
PPXX6796
Fatkarson
PPXX6797
Fatmilak
PPXX6798
Fissoa
PPXX6799
Fonli
PPXX6800
Fulis
PPXX6801
Galusu
PPXX6802
Gargaris
PPXX6803
Gitarut
PPXX6804
Gogo
PPXX6805
Gosmaium
PPXX6806
Gunari
PPXX6807
Hibaling
PPXX6808
Hilalon
PPXX6809
Himau
PPXX6810
Himau'ul
PPXX6811
Hipagat
PPXX6812
Hitung
PPXX6813
Hunabore
PPXX6814
Hunanangeu
PPXX6815
Huniho
PPXX6816
Huris
PPXX6817
Kabakadas
PPXX6818
Kabaman
PPXX6819
Kabin
PPXX6820
Kableman
PPXX6821
Kabunut
PPXX6822
Kadelik
PPXX6823
Kafkaf
PPXX6824
Kait
PPXX6825
Kalagunan
PPXX6826
Kalaveng
PPXX6827
Kalawanamugu
PPXX6828
Kalil
PPXX6829
Kalom
PPXX6830
Kama
PPXX6831
Kambilal
PPXX6832
Kambirara
PPXX6833
Kamiang
PPXX6834
Kanabu
PPXX6835
Kanam
PPXX6836
Kanamarandan
PPXX6837
Kanapit
PPXX6838
Kandan
PPXX6839
Kanongusngus
PPXX6840
Kantebu
PPXX6841
Kapasaliao
PPXX6842
Kapsel
PPXX6843
Kapsipau
PPXX6844
Kapsu
PPXX6845
Karia
PPXX6846
Karu
PPXX6847
Kaselock
PPXX6848
Katalusa
PPXX6849
Katatar
PPXX6850
Katendan
PPXX6851
Katingan
PPXX6852
Kauilikau
PPXX6853
Kaut
PPXX6854
Kavieng
PPXX6855
Kawambu
PPXX6856
Kawulikiau
PPXX6857
Kembeng
PPXX6858
Kiam
PPXX6859
Kiata
PPXX6860
Kimadan
PPXX6861
Kinami
PPXX6862
King
PPXX6863
Kisela
PPXX6864
Kisiu
PPXX6865
Kitkita
PPXX6866
Kiton
PPXX6867
Kobi
PPXX6868
Koko
PPXX6869
Kokola
PPXX6870
Kolonoboi
PPXX6871
Kolube
PPXX6872
Komalabu
PPXX6873
Komalu
PPXX6874
Komat
PPXX6875
Kombon
PPXX6876
Kominasaeo
PPXX6877
Konematalik
PPXX6878
Konmakio
PPXX6879
Konmavul
PPXX6880
Konmiap
PPXX6881
Konobin
PPXX6882
Konogogo
PPXX6883
Konos
PPXX6884
Kontu
PPXX6885
Korumbo
PPXX6886
Kowamarara
PPXX6887
Kudukudu
PPXX6888
Kuelam
PPXX6889
Kulangit
PPXX6890
Kulaunus
PPXX6891
Kulibang
PPXX6892
Kulpetau
PPXX6893
Kulungat
PPXX6894
Kulungei
PPXX6895
Kumgot
PPXX6896
Kumparum
PPXX6897
Kunaiya
PPXX6898
Kung
PPXX6899
Kurkur
PPXX6900
Kurumut
PPXX6901
Labrubut
PPXX6902
Labur
PPXX6903
Laefu
PPXX6904
Lakarol
PPXX6905
Lakurafanga
PPXX6906
Lakuramau
PPXX6907
Lamakanauru
PPXX6908
Lamalaua
PPXX6909
Lamassa
PPXX6910
Lamassa Hamlets
PPXX6911
Lamassong
PPXX6912
Lamboa
PPXX6913
Lambom
PPXX6914
Lambu
PPXX6915
Lambur
PPXX6916
Lambuso
PPXX6917
Lamoran
PPXX6918
Langadis
PPXX6919
Langenia
PPXX6920
Langgamut
PPXX6921
Lapai
PPXX6922
Lariabina
PPXX6923
Larislaba
PPXX6924
Lasigi
PPXX6925
Lasu
PPXX6926
Lataul
PPXX6927
Lauan
PPXX6928
Lauapul
PPXX6929
Lavalai
PPXX6930
Lavasuong
PPXX6931
Lavongai
PPXX6932
Lavongararum
PPXX6933
Lawa
PPXX6934
Leion
PPXX6935
Lemakot
PPXX6936
Lemau
PPXX6937
Lemeris
PPXX6938
Lemkamin
PPXX6939
Lempata
PPXX6940
Lenai
PPXX6941
Lentanfan
PPXX6942
Liandan
PPXX6943
Libba
PPXX6944
Libuko
PPXX6945
Lienbil
PPXX6946
Likas
PPXX6947
Lililigin
PPXX6948
Limbin
PPXX6949
Linmel
PPXX6950
Lisel
PPXX6951
Livinco
PPXX6952
Livitua
PPXX6953
Loawa
PPXX6954
Logagon
PPXX6955
Lokon
PPXX6956
Lokono
PPXX6957
Loliang
PPXX6958
Loloba
PPXX6959
Londolovit
PPXX6960
Lossuk
PPXX6961
Lowat Kang
PPXX6962
Luanke
PPXX6963
Lubun
PPXX6964
Luburua
PPXX6965
Lukus
PPXX6966
Lumburu
PPXX6967
Mabua
PPXX6968
Magam
PPXX6969
Maiom
PPXX6970
Malakata
PPXX6971
Malal
PPXX6972
Malekolon
PPXX6973
Maliom
PPXX6974
Mamion
PPXX6975
Mang-Gawur
PPXX6977
Manirum
PPXX6978
Maragat
PPXX6979
Maragon
PPXX6980
Marai
PPXX6981
Masi
PPXX6982
Matailanga
PPXX6983
Matakan
PPXX6984
Matakaput
PPXX6985
Matakues
PPXX6986
Matamei
PPXX6987
Matandiduk
PPXX6988
Matanfadum
PPXX6989
Mataniu
PPXX6990
Matatai
PPXX6991
Matatukuen
PPXX6992
Matkumlagir
PPXX6993
Matlik
PPXX6994
Medina
PPXX6995
Merabaubau
PPXX6996
Metanangas
PPXX6997
Meteiai
PPXX6998
Metekabil Plantation
PPXX6999
Metekavil
PPXX7000
Metemana
PPXX7001
Metemin
PPXX7002
Metemulai
PPXX7003
Meteran
PPXX7004
Meterankan
PPXX7005
Metesalan
PPXX7006
Metewoi
PPXX7007
Mimias
PPXX7008
Min
PPXX7009
Mongol
PPXX7010
Monun
PPXX7011
Morai
PPXX7012
Morukon
PPXX7013
Mosuang
PPXX7014
Muliama
PPXX7015
Munawai
PPXX7016
Musoi
PPXX7017
Nabumai
PPXX7018
Nagalagatap
PPXX7019
Nai
PPXX7020
Naiama
PPXX7021
Nalabu
PPXX7022
Naliu
PPXX7023
Naliut
PPXX7024
Nalula
PPXX7025
Namarodu
PPXX7026
Namasalang
PPXX7027
Namatanai
PPXX7028
Namesi
PPXX7029
Nananil
PPXX7030
Napantah
PPXX7031
Napekur
PPXX7032
Narimlaua
PPXX7033
Nasko
PPXX7034
Natar
PPXX7035
Natong
PPXX7036
Neikapatuk
PPXX7037
Neikonomon
PPXX7038
Neingang
PPXX7039
Neitab
PPXX7040
Nesgo
PPXX7041
Ngavelus
PPXX7042
Noipuos
PPXX7043
Nokon
PPXX7044
Nongbolo
PPXX7045
Nono
PPXX7046
Nonopai
PPXX7047
Nonowaul
PPXX7048
Nu
PPXX7049
Numbu
PPXX7050
Nusailas
PPXX7051
Nusamani
PPXX7052
Nusantaumatai
PPXX7053
Nusawung
PPXX7054
Nuslik
PPXX7055
Olmalag
PPXX7056
Omo
PPXX7057
Opalla
PPXX7058
Pabliang
PPXX7059
Painamai
PPXX7060
Pakawala
PPXX7061
Pakene
PPXX7062
Pakinsela
PPXX7063
Palabong
PPXX7064
Palawee
PPXX7065
Palie
PPXX7066
Palmu
PPXX7067
Panabuk
PPXX7068
Panafelava
PPXX7069
Panamafei
PPXX7070
Panamanei
PPXX7071
Pananaua
PPXX7072
Panangai
PPXX7073
Panapai
PPXX7074
Panaras
PPXX7075
Panatgin
PPXX7076
Panemeko
PPXX7077
Panewall
PPXX7078
Pangeifua
PPXX7079
Pango
PPXX7080
Pantegom
PPXX7081
Paruai
PPXX7082
Pasan
PPXX7083
Paterina
PPXX7084
Patiagaga
PPXX7085
Patimaian
PPXX7086
Patipai
PPXX7087
Patitaun
PPXX7088
Pativingi
PPXX7089
Patlangat
PPXX7090
Patnubu
PPXX7091
Pauk
PPXX7092
Pauna
PPXX7093
Pekinberiu
PPXX7094
Penamun
PPXX7095
Penapedik
PPXX7096
Perisben
PPXX7097
Piliwa
PPXX7098
Pinikindu
PPXX7099
Pire
PPXX7100
Poliamba
PPXX7101
Poponovuam
PPXX7102
Porabunbun
PPXX7103
Poronbus
PPXX7104
Potikungia
PPXX7105
Potpotingan
PPXX7106
Povalval
PPXX7107
Puas
PPXX7108
Pukenmi
PPXX7109
Pukimano
PPXX7110
Pulpulu
PPXX7111
Punam
PPXX7112
Purinsar
PPXX7113
Purunkum
PPXX7114
Put
PPXX7115
Putput
PPXX7116
Rakubo
PPXX7117
Ramat
PPXX7118
Ramok
PPXX7119
Rapito
PPXX7120
Rapuntemon
PPXX7121
Rasese
PPXX7122
Rasirik
PPXX7123
Ratabu
PPXX7124
Ratavis
PPXX7125
Rebehen
PPXX7126
Rei
PPXX7127
Rukaliklik
PPXX7128
Sali
PPXX7129
Salimun
PPXX7130
Salkangkis
PPXX7131
Sambuari
PPXX7132
Samo
PPXX7133
Sanapari
PPXX7134
Sarakub
PPXX7135
Sasa
PPXX7136
Saula
PPXX7137
Selimun
PPXX7138
Semalu
PPXX7139
Sena
PPXX7140
Sewason
PPXX7141
Shiar
PPXX7142
Siaman
PPXX7143
Sianus
PPXX7144
Siar
PPXX7145
Simberi
PPXX7146
Sinaudo
PPXX7147
Sinikima
PPXX7148
Sopau
PPXX7149
Sos
PPXX7150
Sosson
PPXX7151
Suen
PPXX7152
Sumsum
PPXX7153
Sumuna
PPXX7154
Sunfanus
PPXX7155
Sunkin
PPXX7156
Suralil
PPXX7157
Tabambin
PPXX7158
Tabilu
PPXX7159
Tabolo
PPXX7160
Tabulam
PPXX7161
Tabut
PPXX7162
Tagalop
PPXX7163
Talamuk
PPXX7164
Talis
PPXX7165
Tanaliu
PPXX7166
Tanambia
PPXX7167
Tandes
PPXX7168
Tanga
PPXX7169
Tapak
PPXX7170
Taron
PPXX7171
Tasingina
PPXX7172
Tasitel
PPXX7173
Taskul
PPXX7174
Tatau
PPXX7175
Taubie
PPXX7176
Taunsip
PPXX7177
Tawomla
PPXX7178
Tefa
PPXX7179
Tekedan
PPXX7180
Tekirot
PPXX7181
Tembin
PPXX7182
Tigak
PPXX7183
Tingwon
PPXX7184
Tiopotuk
PPXX7185
Tiripats
PPXX7186
Tiriwan
PPXX7187
Tokara
PPXX7188
Tombavil
PPXX7189
Tome
PPXX7190
Ton
PPXX7191
Totabe Hamlet
PPXX7192
Tsoilik
PPXX7193
Tuaram
PPXX7194
Tugitug
PPXX7195
Tumundar
PPXX7196
Tuorong
PPXX7197
Tutuila
PPXX7198
Ugana
PPXX7199
Ulahato
PPXX7200
Ulam
PPXX7201
Uluputur
PPXX7202
Umbukul
PPXX7203
Umudu
PPXX7204
Ungakum
PPXX7205
Ungalabu
PPXX7206
Ungalik
PPXX7207
Ungat
PPXX7208
Unusa
PPXX7209
Upuos
PPXX7210
Utokol
PPXX7211
Wanawana
PPXX7212
Wang
PPXX7213
Warabana
PPXX7214
Warambif
PPXX7215
Waramung
PPXX7216
Warangansau
PPXX7217
Waranguspik
PPXX7218
Warantuban
PPXX7219
Wassanga
PPXX7220
Watpi
PPXX7221
Weilo
PPXX7222
Woi
PPXX7223
Wurtol
PPXX7224
Aitara
PPXX7225
Aku
PPXX7226
Amapo
PPXX7227
Amun
PPXX7228
Aravia
PPXX7229
Arawa
PPXX7230
Arukawaun
PPXX7231
Atamo
PPXX7232
Atangato
PPXX7233
Atsinima
PPXX7234
Aurui
PPXX7235
Bakaram
PPXX7236
Balil
PPXX7237
Barapina
PPXX7238
Bei
PPXX7239
Beikut
PPXX7240
Birioi
PPXX7241
Biros
PPXX7242
Bogisago
PPXX7243
Boira
PPXX7244
Boku
PPXX7245
Borvi
PPXX7246
Boskombo
PPXX7247
Chabai
PPXX7248
Daratui
PPXX7249
Dios
PPXX7250
Gagan
PPXX7251
Hagis
PPXX7252
Hahalis
PPXX7253
Haisi
PPXX7254
Hanahan
PPXX7255
Hanemo
PPXX7256
Hanpan
PPXX7257
Hapan
PPXX7258
Hiru Hiru
PPXX7259
House Kiape
PPXX7260
Hutjena
PPXX7261
Ibu
PPXX7262
Ieta
PPXX7263
Iltopan
PPXX7264
Isina
PPXX7265
Kakuruai
PPXX7266
Kana
PPXX7267
Kapana
PPXX7268
Kapikavi
PPXX7269
Karakung
PPXX7270
Karekopa
PPXX7271
Kaukauai
PPXX7272
Kaviki
PPXX7273
Kaviroro
PPXX7274
Kekemona
PPXX7275
Ketskets
PPXX7276
Kia Rae
PPXX7277
Kieta
PPXX7278
Kimaku
PPXX7279
Kobeinan
PPXX7280
Koiare
PPXX7281
Konana
PPXX7282
Konga
PPXX7283
Kopani
PPXX7284
Kopikirio
PPXX7285
Korpe
PPXX7286
Kulis
PPXX7287
Kumiki
PPXX7288
Kunua
PPXX7289
Kupei
PPXX7290
Kurur
PPXX7291
Laguai
PPXX7292
Lemankoa
PPXX7293
Lemanmanu
PPXX7294
Lomsis
PPXX7295
Lonahan
PPXX7296
Lontis
PPXX7297
Maika
PPXX7298
Mainuki
PPXX7299
Maituri
PPXX7300
Makaka
PPXX7301
Makapeka
PPXX7302
Malasang
PPXX7303
Mamagota
PPXX7304
Mamayegu
PPXX7305
Manetai
PPXX7306
Mantoia
PPXX7307
Mapiri
PPXX7308
Matsunkei
PPXX7309
Mawaraka
PPXX7310
Moisuru
PPXX7311
Mokokolio
PPXX7312
Mom
PPXX7313
Mongontoro
PPXX7314
Monoitu
PPXX7315
Morokaimoro
PPXX7316
Moronei
PPXX7317
Mosigetta
PPXX7318
Muguai
PPXX7319
Mupesi
PPXX7320
Namatoa
PPXX7321
Namkerio
PPXX7322
Namok
PPXX7323
Natambasi
PPXX7324
Okomo
PPXX7325
Onovi
PPXX7326
Orava
PPXX7327
Orimai
PPXX7328
Paiken
PPXX7329
Panake
PPXX7330
Panguna
PPXX7331
Pateaviavi
PPXX7332
Pidia
PPXX7333
Pipipaia
PPXX7334
Pirineiu
PPXX7335
Piva
PPXX7336
Pokuito
PPXX7337
Popotana
PPXX7338
Pora Pora
PPXX7339
Poriwon
PPXX7340
Puto
PPXX7341
Ratsua
PPXX7342
Rokus
PPXX7343
Rorovana
PPXX7344
Runai
PPXX7345
Ruri
PPXX7346
Salapem
PPXX7347
Siaken
PPXX7348
Siara
PPXX7349
Sikorei
PPXX7350
Sinanai
PPXX7351
Siorovi
PPXX7352
Sipuru
PPXX7353
Sirof
PPXX7354
Siroi
PPXX7355
Sohano
PPXX7356
Suhin
PPXX7357
Tabago
PPXX7358
Taki
PPXX7359
Tanaheran
PPXX7360
Tanamalit
PPXX7361
Tangani
PPXX7362
Tapengal
PPXX7363
Tapsanwara
PPXX7364
Tarara
PPXX7365
Tarbe
PPXX7366
Tarbut
PPXX7367
Taruba
PPXX7368
Tatuptup
PPXX7369
Tavera
PPXX7370
Teah
PPXX7371
Telatu
PPXX7372
Tendu
PPXX7373
Teobuhin
PPXX7374
Teperoi
PPXX7375
Teruatap
PPXX7376
Timetauta
PPXX7377
Toboroi
PPXX7378
Tohatsi
PPXX7379
Toko
PPXX7380
Tokonoitu
PPXX7381
Tokuaka
PPXX7382
Tonu
PPXX7383
Torokina
PPXX7384
Torombei
PPXX7385
Totangal
PPXX7386
Totavi
PPXX7387
Tumuri
PPXX7388
Tutupaia
PPXX7389
Ububakogu
PPXX7390
Umum
PPXX7391
Unanai
PPXX7392
Vito
PPXX7393
Wakunai
PPXX7394
Waspus
PPXX7395
Yotchibol
PPXX7396
Yotchibol Trade Post
PPXX7397
Abuari
PPXX7398
Adau River
PPXX7399
Adiabo
PPXX7400
Afore
PPXX7401
Agenahombo
PPXX7402
Agotami
PPXX7403
Ahora
PPXX7404
Aiare
PPXX7405
Aimare
PPXX7406
Ainsi
PPXX7407
Ajase
PPXX7408
Ajeka
PPXX7409
Ako
PPXX7410
Alola
PPXX7411
Amada
PPXX7412
Ambasi
PPXX7413
Ambeni
PPXX7414
Ambogo
PPXX7415
Ambua
PPXX7416
Amuioan
PPXX7417
Angara
PPXX7418
Angorogo
PPXX7419
Ara'ia
PPXX7420
Aranora
PPXX7421
Arigo
PPXX7422
Arumabai
PPXX7423
Asama
PPXX7424
Asapa
PPXX7425
Asimba
PPXX7426
Asisi
PPXX7427
Aure
PPXX7428
Auro
PPXX7429
Avihasa
PPXX7430
Awaro
PPXX7431
Awoma
PPXX7432
Awowoto
PPXX7433
Badaide
PPXX7434
Baga
PPXX7435
Bakumbari
PPXX7436
Bambiti
PPXX7437
Banguito
PPXX7438
Barabara
PPXX7439
Baradari
PPXX7440
Baravaturu
PPXX7441
Barisari
PPXX7442
Baru
PPXX7443
Basada
PPXX7444
Batari
PPXX7445
Baturu
PPXX7446
Bauwame
PPXX7447
Beama
PPXX7448
Bebewa
PPXX7449
Begara
PPXX7450
Bei-iata
PPXX7451
Beiuru
PPXX7452
Bekabari
PPXX7453
Bekoiana
PPXX7454
Bendoroda
PPXX7455
Beporo
PPXX7456
Bibira
PPXX7457
Bindari
PPXX7458
Binduta
PPXX7459
Biriri
PPXX7460
Bodoimi
PPXX7461
Bofu
PPXX7462
Bonando
PPXX7463
Boreara
PPXX7464
Boro
PPXX7465
Borou
PPXX7466
Boru
PPXX7467
Borugasusu
PPXX7468
Botana
PPXX7469
Bothu
PPXX7470
Botue
PPXX7471
Bovera
PPXX7472
Bua
PPXX7473
Buaroro
PPXX7474
Bububi
PPXX7475
Bumburata
PPXX7476
Buna
PPXX7477
Buri
PPXX7478
Busega
PPXX7479
Cardomom Farm
PPXX7480
Chordillera
PPXX7481
Dantutu
PPXX7482
Datama
PPXX7483
Dawadua
PPXX7484
Dea
PPXX7485
Deboin
PPXX7486
Deunia
PPXX7487
Dirou
PPXX7488
Divinikoiari
PPXX7489
Dobuduru
PPXX7490
Doita
PPXX7491
Doma
PPXX7492
Domara
PPXX7493
Dombada
PPXX7494
Doramusa
PPXX7495
Dove
PPXX7496
Dowaia
PPXX7497
Duau
PPXX7498
Duve
PPXX7499
Ehenabasusu
PPXX7500
Ehu
PPXX7501
Eia
PPXX7502
Ejaro
PPXX7503
Embessa
PPXX7504
Embogo
PPXX7505
Emo
PPXX7506
Enjora
PPXX7507
Eoro
PPXX7508
Epa
PPXX7509
Erarisu
PPXX7510
Eroro
PPXX7511
Evasusu
PPXX7512
Evesa
PPXX7513
Ewore
PPXX7514
Foduma
PPXX7515
Fofoma
PPXX7516
Fonibaru
PPXX7517
Foru
PPXX7518
Founa
PPXX7519
Fuar
PPXX7520
Fufuda
PPXX7521
Gaiari
PPXX7522
Ganana
PPXX7523
Ganjiga
PPXX7524
Garara
PPXX7525
Gararal
PPXX7526
Garari
PPXX7527
Garombi
PPXX7528
Garuro
PPXX7529
Gauora
PPXX7530
Gavida
PPXX7531
Gegerau
PPXX7532
Geite
PPXX7533
Gewa
PPXX7534
Gewoia
PPXX7535
Gewoto
PPXX7536
Gigori
PPXX7537
Girigirita
PPXX7538
Giriwa
PPXX7539
Gobe
PPXX7540
Gobera
PPXX7541
Gombara
PPXX7542
Gona
PPXX7543
Gora
PPXX7544
Gorabuna
PPXX7545
Gugumu
PPXX7546
Guruguru
PPXX7547
Hagutawa
PPXX7548
Haki
PPXX7549
Hamara
PPXX7550
Hamburata
PPXX7551
Hanakiro
PPXX7552
Hanau
PPXX7553
Handarituru
PPXX7554
Hanjiri
PPXX7555
Harigo
PPXX7556
Haugata
PPXX7557
Hohota
PPXX7558
Hojaki
PPXX7559
Hojavohambo
PPXX7560
Horanda
PPXX7561
Horau
PPXX7562
Hovea
PPXX7563
Howaja
PPXX7564
Huembo
PPXX7565
Huhuru
PPXX7566
Hujavasusu
PPXX7567
Hungiri
PPXX7568
Hurata
PPXX7569
Huvivi
PPXX7570
Iagirua
PPXX7571
Iau
PPXX7572
Iaudari
PPXX7573
Iaure
PPXX7574
Iawobo
PPXX7575
Iema
PPXX7576
Ilamororo
PPXX7577
Ilimo
PPXX7578
Imuruwake
PPXX7579
Ina
PPXX7580
Ingi
PPXX7581
Inonda
PPXX7582
Iora Creek
PPXX7583
Isoge
PPXX7584
Isurava
PPXX7585
Ititi
PPXX7586
Itogama
PPXX7587
Itonomata
PPXX7588
Itoto
PPXX7589
Iu-ai-u
PPXX7590
Iubadi
PPXX7591
Ivisusu
PPXX7592
Iwaia
PPXX7593
Iwore
PPXX7594
Iwuji
PPXX7595
Jajau
PPXX7596
Jani
PPXX7597
Jari
PPXX7598
Javeneri
PPXX7599
Jebo
PPXX7600
Jegarata
PPXX7601
Jikuataia
PPXX7602
Jinena
PPXX7603
Jitami
PPXX7604
Jiwari
PPXX7605
Jonita
PPXX7606
Jorara
PPXX7607
Kabubu
PPXX7608
Kabuni
PPXX7609
Kaile
PPXX7610
Kainde
PPXX7611
Kaiwaupi
PPXX7612
Kakandetta
PPXX7613
Kakasa
PPXX7614
Kamabun
PPXX7615
Kamburade
PPXX7616
Kamondo
PPXX7617
Kanandara
PPXX7618
Kanari
PPXX7619
Kanawetu
PPXX7620
Kanga
PPXX7621
Kaparura
PPXX7622
Karaisa
PPXX7623
Karasusi
PPXX7624
Karisoa
PPXX7625
Karukaru
PPXX7626
Kasiawa
PPXX7627
Katokato
PPXX7628
Katuna
PPXX7629
Kaura
PPXX7630
Kawawoki
PPXX7631
Kawoia
PPXX7632
Kekei
PPXX7633
Kendata
PPXX7634
Kepara
PPXX7635
Kero
PPXX7636
Kewansasap
PPXX7637
Kiara
PPXX7638
Kikinonda
PPXX7639
Kikita
PPXX7640
Kinjaki
PPXX7641
Kiorota
PPXX7642
Kira
PPXX7643
Koiasi
PPXX7644
Koipa
PPXX7645
Koirapusi
PPXX7646
Koje
PPXX7647
Kokoda
PPXX7648
Kokoda Village
PPXX7649
Kokora
PPXX7650
Komo
PPXX7651
Konedobu
PPXX7652
Konininda
PPXX7653
Kopure
PPXX7654
Korala
PPXX7655
Koreaf
PPXX7656
Korisata
PPXX7657
Korogo
PPXX7658
Koropata
PPXX7659
Koruwe
PPXX7660
Kotaure
PPXX7661
Kovio
PPXX7662
Kuai
PPXX7663
Kura
PPXX7664
Kurereda
PPXX7665
Kuririka
PPXX7666
Kurou
PPXX7667
Kuruaku
PPXX7668
Kwapulina
PPXX7669
Kwarue
PPXX7670
Kwave
PPXX7671
Kwena
PPXX7672
Leaga
PPXX7673
Liamu
PPXX7674
Lilioa
PPXX7675
Mafuia
PPXX7676
Maioki
PPXX7677
Mamadaborg
PPXX7678
Mambatutu
PPXX7679
Managa
PPXX7680
Managube
PPXX7681
Marasa
PPXX7682
Marasi
PPXX7683
Marua
PPXX7684
Matanuru
PPXX7685
Minawake
PPXX7686
Moiavi
PPXX7687
Moikodi
PPXX7688
Momoiogo
PPXX7689
Momonga
PPXX7690
Mongi
PPXX7691
Mongna
PPXX7692
Moro
PPXX7693
Mosou
PPXX7694
Mudi
PPXX7695
Mumuni
PPXX7696
Muni
PPXX7697
Musia
PPXX7698
Namanaia
PPXX7699
Nambisoda
PPXX7700
Namudi
PPXX7701
Natanga
PPXX7702
Natukwaba
PPXX7703
Nauknani
PPXX7704
Nembadi
PPXX7705
New Garara
PPXX7706
New Gona
PPXX7707
New Sairope
PPXX7708
New Warisota
PPXX7709
Nindewari
PPXX7710
Niniure
PPXX7711
Nomota
PPXX7712
Noukwate
PPXX7713
Numba
PPXX7714
Obeia
PPXX7715
Obo
PPXX7716
Oibo
PPXX7717
Oiere
PPXX7718
Oisa
PPXX7719
Oitatandi
PPXX7720
Old Bakumbari
PPXX7721
Ombisusu
PPXX7722
Onabasusu
PPXX7723
Onambatutu
PPXX7724
Ondagipitari
PPXX7725
Ondahari
PPXX7726
Ondoro
PPXX7727
Ongahambo
PPXX7728
Ongoho
PPXX7729
Orarasusu
PPXX7730
Orasusu
PPXX7731
Ordeno
PPXX7732
Oreresan
PPXX7733
Oribiari
PPXX7734
Orotoaba
PPXX7735
Osako
PPXX7736
Oure
PPXX7737
Ovesa
PPXX7738
Paiwa
PPXX7739
Papaki
PPXX7740
Papoga
PPXX7741
Pawa Ha
PPXX7742
Pelai
PPXX7743
Penari
PPXX7744
Perombata
PPXX7745
Perombaturu
PPXX7746
Petikiari
PPXX7747
Piriseta
PPXX7748
Pirive
PPXX7749
Poha
PPXX7750
Pongani
PPXX7751
Popondetta
PPXX7752
Popondota
PPXX7753
Potura
PPXX7754
Pubetan
PPXX7755
Puhemo
PPXX7756
Putemo
PPXX7757
Rabadi
PPXX7758
Rainu
PPXX7759
Rukapa
PPXX7760
Rumara
PPXX7761
Safia
PPXX7762
Saga
PPXX7763
Sagamaisal
PPXX7764
Sagere
PPXX7765
Saiho
PPXX7766
Saisi
PPXX7767
Sakarina
PPXX7768
Samaga
PPXX7769
Samage
PPXX7770
Sanananda
PPXX7771
Saraititi
PPXX7772
Sariri
PPXX7773
Sasaru
PPXX7774
Savaia
PPXX7775
Sebaga
PPXX7776
Sefoa
PPXX7777
Sehoro
PPXX7778
Semari
PPXX7779
Senani
PPXX7780
Sengi
PPXX7781
Sewa
PPXX7782
Sia
PPXX7783
Siabe
PPXX7784
Siai
PPXX7785
Sibia
PPXX7786
Siga
PPXX7787
Sila
PPXX7788
Silimbo
PPXX7789
Silimidi
PPXX7790
Simumu
PPXX7791
Sinapa
PPXX7792
Sinei
PPXX7793
Sinepara
PPXX7794
Singi
PPXX7795
Sinipara
PPXX7796
Sinua
PPXX7797
Sirembi
PPXX7798
Siremi
PPXX7799
Siroga
PPXX7800
Sirorata
PPXX7801
Sisireta
PPXX7802
Siu
PPXX7803
Siurani
PPXX7804
Sivariri
PPXX7805
Sivepe
PPXX7806
Sonegata
PPXX7807
Songadi
PPXX7808
Soputa
PPXX7809
Sorape
PPXX7810
Soroputa
PPXX7811
Spu
PPXX7812
Sui
PPXX7813
Suwari
PPXX7814
Tabara
PPXX7815
Tabueni
PPXX7816
Tahama
PPXX7817
Tainabuna
PPXX7818
Taire
PPXX7819
Taiya
PPXX7820
Tambarua
PPXX7821
Taruba
PPXX7822
Taruma
PPXX7823
Tati
PPXX7824
Taututu
PPXX7825
Tavi
PPXX7826
Teniaru
PPXX7827
Tetebedi
PPXX7828
Tetu
PPXX7829
Tipakofari
PPXX7830
Todinasi
PPXX7831
Togahau
PPXX7832
Togofu
PPXX7833
Toma
PPXX7834
Tonembar
PPXX7835
Torogota
PPXX7836
Totore
PPXX7837
Towayik
PPXX7838
Tubi
PPXX7839
Tufi
PPXX7840
Tufi Village
PPXX7841
Tumari
PPXX7842
Tumina
PPXX7843
Tunana
PPXX7844
Turasusu
PPXX7845
Ubo
PPXX7846
Ufia
PPXX7847
Uhita
PPXX7848
Uiaku
PPXX7849
Ujilo
PPXX7850
Ulove
PPXX7851
Umboworo
PPXX7852
Umwate
PPXX7853
Upuporo
PPXX7854
Urarisusu
PPXX7855
Urarituru
PPXX7856
Urio
PPXX7857
Uruforu
PPXX7858
Ururu
PPXX7859
Usuindari
PPXX7860
Utukwafu
PPXX7861
Uwe
PPXX7862
Vaia-Tutu
PPXX7863
Vivisioni
PPXX7864
Wadi
PPXX7865
Wai'ii
PPXX7866
Waijug
PPXX7867
Waiu
PPXX7868
Waiwai
PPXX7869
Waju
PPXX7870
Warabua
PPXX7871
Warisota
PPXX7872
Waru
PPXX7873
Waseta
PPXX7874
Wautu
PPXX7875
Yodda
PPXX7876
Abaru
PPXX7877
Abau
PPXX7878
Abigu
PPXX7879
Abiontem
PPXX7880
Abouia
PPXX7881
Abrau
PPXX7882
Abunkamun
PPXX7883
Afua
PPXX7884
Afwo
PPXX7885
Aheri
PPXX7886
Aiamina
PPXX7887
Aidadami
PPXX7888
Aiendami
PPXX7889
Aikamun
PPXX7890
Aimukili
PPXX7891
Ainbai
PPXX7892
Airu
PPXX7893
Aitape
PPXX7894
Aiterap
PPXX7895
Aiyawou
PPXX7896
Akraminag
PPXX7897
Akrani
PPXX7898
Akwiemkom
PPXX7899
Akwom
PPXX7900
Alai
PPXX7901
Ali
PPXX7902
Alkula
PPXX7903
Amaitem
PPXX7904
Amanab
PPXX7905
Amandan
PPXX7906
Ambreimaki
PPXX7907
Ambuyan
PPXX7908
Ameni
PPXX7909
Amer
PPXX7910
Amini
PPXX7911
Amoi
PPXX7912
Amsuku
PPXX7913
Amto
PPXX7914
Ana
PPXX7915
Angel
PPXX7916
Angna
PPXX7917
Anguganak
PPXX7918
Anilabip
PPXX7919
Apwambo
PPXX7920
Arop Villages
PPXX7921
Arymei
PPXX7922
Asasapas
PPXX7923
Asier
PPXX7924
Asor
PPXX7925
Atalum
PPXX7926
Atbalmin
PPXX7927
Atbine
PPXX7928
Atebin
PPXX7929
Atemkismin
PPXX7930
Atemtaman
PPXX7931
Aterum
PPXX7932
Auang
PPXX7933
Auli
PPXX7934
Ausini
PPXX7935
Auya
PPXX7936
Awes
PPXX7937
Awol
PPXX7938
Babiang
PPXX7939
Badia
PPXX7940
Bafumbil
PPXX7941
Bahang
PPXX7942
Baibai
PPXX7943
Baiberi
PPXX7944
Baio
PPXX7945
Baiuwai
PPXX7946
Bakdak
PPXX7947
Balup
PPXX7948
Bambol
PPXX7949
Bapa
PPXX7950
Barene
PPXX7951
Baribari
PPXX7952
Barira
PPXX7953
Beido
PPXX7954
Beimap
PPXX7955
Bes
PPXX7956
Betelvip
PPXX7957
Bewan
PPXX7958
Bewani
PPXX7959
Biaka
PPXX7960
Bibia
PPXX7961
Bibyun
PPXX7962
Bin
PPXX7963
Binara
PPXX7964
Bipan
PPXX7965
Birimei
PPXX7966
Bitro
PPXX7967
Blaga Camp
PPXX7968
Bogasip
PPXX7969
Bogut
PPXX7970
Boini
PPXX7971
Bongmabil
PPXX7972
Bonkembil
PPXX7973
Brugap
PPXX7974
Bugatabin
PPXX7975
Bulawa
PPXX7976
Buna
PPXX7977
Buru'um
PPXX7978
Busa
PPXX7979
Butultman
PPXX7980
Charok
PPXX7981
Chinapelli
PPXX7982
Cholossa
PPXX7983
Dakfanbil
PPXX7984
Daonda
PPXX7985
Darfentakin
PPXX7986
Dasi
PPXX7987
Dauchendi
PPXX7988
Dawabil
PPXX7989
Defakbil
PPXX7990
Deia
PPXX7991
Dieru
PPXX7992
Dikiamtambip
PPXX7993
Dila
PPXX7994
Dimansigan
PPXX7995
Dimitemabip
PPXX7996
Dintembil
PPXX7997
Dio
PPXX7998
Dogonabip
PPXX7999
Doponendi
PPXX8000
Drome
PPXX8001
Edwaki
PPXX8002
Eikil
PPXX8003
Einokneri
PPXX8004
Ekas
PPXX8005
Elau
PPXX8006
Elis
PPXX8007
Engiep
PPXX8008
Entibi
PPXX8009
Epmi
PPXX8010
Fatima
PPXX8011
Fiamuk
PPXX8012
Finamoi
PPXX8013
Fisi
PPXX8014
Flobum
PPXX8015
Fongwinam
PPXX8016
Fugari
PPXX8017
Fugiavip
PPXX8018
Funabip
PPXX8019
Fungal
PPXX8020
Galgatu
PPXX8021
Gamo
PPXX8022
Gara
PPXX8023
Gaugutmin
PPXX8024
Geomi
PPXX8025
Giliato
PPXX8026
Giwiniba
PPXX8027
Green River
PPXX8028
Guriaso
PPXX8029
Gutaiya
PPXX8030
Gwidami
PPXX8031
Hambangri
PPXX8032
Hambasamba
PPXX8033
Hapseim
PPXX8034
Hila
PPXX8035
Howaniaum
PPXX8036
Hugufinai
PPXX8037
Hugumon
PPXX8038
Ialindubip
PPXX8039
Iapsiginabip
PPXX8040
Iaptabinabip
PPXX8041
Ibagum
PPXX8042
Ibarfornbek
PPXX8043
Ibiac
PPXX8044
Ibuhu
PPXX8045
Iburu
PPXX8046
Idoli
PPXX8047
Ifigeri
PPXX8048
Ifkindu
PPXX8049
Igasi
PPXX8050
Ilup
PPXX8051
Ilup Camp
PPXX8052
Imbiyip
PPXX8053
Imbrinis
PPXX8054
Imonda
PPXX8055
Imonda on the Rocks
PPXX8056
Inebu
PPXX8057
Iribumkiak
PPXX8058
Isaguam
PPXX8059
Isi
PPXX8060
Itomi
PPXX8061
Itumsigin
PPXX8062
Iualbit
PPXX8063
Ivieg
PPXX8064
Iwani
PPXX8065
Kabaineri
PPXX8066
Kafle
PPXX8067
Kaidagoyin
PPXX8068
Kaiye
PPXX8069
Kakoi
PPXX8070
Kalau
PPXX8071
Kalem
PPXX8072
Kalingum
PPXX8073
Kambriap
PPXX8074
Kamnum
PPXX8075
Kapitdang
PPXX8076
Kapoam
PPXX8077
Kara-Ausi
PPXX8078
Karaite
PPXX8079
Karaitei
PPXX8080
Karaitem
PPXX8081
Karandu
PPXX8082
Karboni
PPXX8083
Karemmin
PPXX8084
Kaseiru
PPXX8085
Katabil
PPXX8086
Keibam
PPXX8087
Kembien
PPXX8088
Kernam
PPXX8089
Kikabim
PPXX8090
Kilifas
PPXX8091
Kilipau
PPXX8092
Kiliwas
PPXX8093
Kiliwis
PPXX8094
Klelbuf
PPXX8095
Kobararu
PPXX8096
Kolosa
PPXX8097
Konabasi
PPXX8098
Kongon
PPXX8099
Krisa
PPXX8100
Kru Kru
PPXX8101
Kuatim
PPXX8102
Kuauk Baru
PPXX8103
Kubienmin
PPXX8104
Kumalvu
PPXX8105
Kumarabip
PPXX8106
Kumnatei
PPXX8107
Kupoam
PPXX8108
Kwaramun
PPXX8109
Kwieftim
PPXX8110
Kwofinau
PPXX8111
Kwomtari
PPXX8112
Kwumtun
PPXX8113
Laeko
PPXX8114
Lalwi
PPXX8115
Lampu
PPXX8116
Lau'um
PPXX8117
Leitre
PPXX8118
Lemieng
PPXX8119
Libuat
PPXX8120
Lilal
PPXX8121
Lingi
PPXX8122
Lipoam
PPXX8123
Lukua
PPXX8124
Lumi
PPXX8125
Lupai
PPXX8126
Mabul
PPXX8127
Machendi
PPXX8128
Mafoka
PPXX8129
Mafuara
PPXX8130
Magadu
PPXX8131
Magaleri
PPXX8132
Magredi
PPXX8133
Mahani
PPXX8135
Maimbel
PPXX8136
Maiu
PPXX8137
Maiwata
PPXX8138
Maiwetum
PPXX8139
Makafim
PPXX8140
Makafu
PPXX8141
Makumba
PPXX8142
Malin
PPXX8143
Malol Villages
PPXX8144
Mamambra
PPXX8145
Mambel
PPXX8146
Mambu
PPXX8147
Mamuf
PPXX8148
Mango
PPXX8149
Maniyun
PPXX8150
Mantsuku
PPXX8151
Maragin
PPXX8152
Marakwini
PPXX8153
Marok
PPXX8154
Masianum Hufi
PPXX8155
Masineri
PPXX8156
Matapau
PPXX8157
Maui
PPXX8158
Maurom
PPXX8159
Mauwil
PPXX8160
Menggau
PPXX8161
Menggau Stone
PPXX8162
Merabu
PPXX8163
Merewe
PPXX8164
Mesan
PPXX8165
Milbil
PPXX8166
Milingbangabip
PPXX8167
Miliom
PPXX8168
Mimbitei
PPXX8169
Miniaburu
PPXX8170
Mink
PPXX8171
Miriyami
PPXX8172
Misenten
PPXX8173
Miuritigi
PPXX8174
Miwautei
PPXX8175
Moari
PPXX8176
Mokai
PPXX8177
Molmo
PPXX8178
Monandin
PPXX8179
Monga
PPXX8180
Mongo
PPXX8181
Mongrovei
PPXX8182
Mori
PPXX8183
Moriu
PPXX8184
Mouri
PPXX8185
Mukili
PPXX8186
Muku
PPXX8187
Mukuasi
PPXX8188
Mulumkon
PPXX8189
Mumuru
PPXX8190
Munumbual
PPXX8191
Mupun
PPXX8193
Muwaineri
PPXX8194
Nabadua
PPXX8195
Nagatman
PPXX8196
Nagum
PPXX8197
Nakil
PPXX8198
Nambainari
PPXX8199
Nambes
PPXX8200
Name
PPXX8201
Nami
PPXX8202
Nanambi
PPXX8203
Nareitei
PPXX8204
Naum
PPXX8205
Nebike
PPXX8206
Neibutemabip
PPXX8207
Nemfukioiabip
PPXX8208
Nenartimun
PPXX8209
Nengian
PPXX8210
Nerangabip
PPXX8211
New Airu
PPXX8212
New Fugumui
PPXX8213
New Kamberatoro
PPXX8214
New Mambruk
PPXX8215
New Menggau
PPXX8216
New Naineri
PPXX8217
New Paw Paw
PPXX8218
New Wahi
PPXX8219
Newawol
PPXX8220
Nigre
PPXX8221
Nimberatoro
PPXX8222
Nimilabip
PPXX8223
Nimilding
PPXX8224
Ninanding
PPXX8225
Nindebai
PPXX8226
Ningera
PPXX8227
Ningil
PPXX8228
No-Iu
PPXX8229
Norambalip
PPXX8230
Nowage
PPXX8231
Nuku
PPXX8232
Numbre
PPXX8233
Numfubil
PPXX8234
Nunggup
PPXX8235
Nunsi
PPXX8236
Ogduruk
PPXX8237
Ogru
PPXX8238
Ogru One
PPXX8239
Ogru Two
PPXX8240
Old Ainbai
PPXX8241
Old Akimari
PPXX8242
Old Buna
PPXX8243
Old Einokneri
PPXX8244
Old Fongwinam
PPXX8245
Old Fugumui
PPXX8246
Old Goiniri
PPXX8247
Old Ibagum
PPXX8248
Old Imbrinis
PPXX8249
Old Kamberatoro
PPXX8250
Old Musu
PPXX8251
Old Paw Paw
PPXX8252
Old Pendesi
PPXX8253
Old Simog
PPXX8254
Olul
PPXX8255
Omol
PPXX8256
Omombule
PPXX8257
Omula
PPXX8258
Onei
PPXX8259
Onepi
PPXX8260
Ongabip
PPXX8261
Ori
PPXX8262
Orkwanda
PPXX8263
Orutei
PPXX8264
Osol
PPXX8265
Ossima
PPXX8266
Otei
PPXX8267
Otemgi
PPXX8268
Otto
PPXX8269
Oweniak
PPXX8270
Pai
PPXX8271
Paiawa
PPXX8272
Pananggan
PPXX8273
Paningan
PPXX8274
Parisko
PPXX8275
Paup
PPXX8276
Pebi
PPXX8277
Pelama
PPXX8278
Pendesi Baru
PPXX8279
Peubi
PPXX8280
Pewe
PPXX8281
Piako
PPXX8282
Piem
PPXX8283
Pieme
PPXX8284
Pimon
PPXX8285
Pinkil
PPXX8286
Pino
PPXX8287
Pisgi
PPXX8288
Pneni
PPXX8289
Po
PPXX8290
Poklo
PPXX8291
Pondi
PPXX8292
Popan
PPXX8293
Pro
PPXX8294
Puang
PPXX8295
Puari
PPXX8296
Puindu
PPXX8297
Pulboa Tua
PPXX8298
Pultalul
PPXX8299
Punda Hamlets
PPXX8300
Purumun
PPXX8301
Raihu
PPXX8302
Rainuk
PPXX8303
Ramu
PPXX8304
Rapaw
PPXX8305
Rauit
PPXX8306
Rauwetei
PPXX8307
Rawei
PPXX8308
Rawo
PPXX8309
Rombigei
PPXX8310
Sabig
PPXX8311
Sabiga
PPXX8312
Sabtei
PPXX8313
Saindei
PPXX8314
Sainendi
PPXX8315
Samanai
PPXX8316
Samararu
PPXX8317
Sambai
PPXX8318
Sanshi
PPXX8319
Sarbotei
PPXX8320
Sawampa
PPXX8321
Seberola
PPXX8322
Seinam
PPXX8323
Seiyum
PPXX8324
Seleo
PPXX8325
Seleput
PPXX8326
Sembati
PPXX8327
Senagi
PPXX8328
Sengi
PPXX8329
Serai
PPXX8330
Seraminag
PPXX8331
Sererian
PPXX8332
Sernion
PPXX8333
Siama
PPXX8334
Siaute
PPXX8335
Sibieium
PPXX8336
Sibitei
PPXX8337
Siboitei
PPXX8338
Siemetamanabip
PPXX8339
Sigaitei
PPXX8340
Sikel
PPXX8341
Simbap
PPXX8342
Simia
PPXX8343
Simog
PPXX8344
Sinimsigin
PPXX8345
Sisilok
PPXX8346
Sissano Villages
PPXX8347
Skotiaho
PPXX8348
Sneilum
PPXX8349
Soloku
PPXX8350
Somsupi
PPXX8351
Sonbui
PPXX8352
Sonbui Nambes
PPXX8353
Sosi
PPXX8354
Sowanda Hamlets
PPXX8355
Suarmin
PPXX8356
Suau
PPXX8357
Suganga
PPXX8358
Sugoitei
PPXX8359
Sugumoru
PPXX8360
Sulebo
PPXX8361
Sulunku
PPXX8362
Sumaikom
PPXX8363
Sumo
PPXX8364
Sumulok
PPXX8365
Sumumini
PPXX8366
Sundum
PPXX8367
Suriap
PPXX8368
Surimorta
PPXX8369
Swach Baru
PPXX8370
Swach Ketjil
PPXX8371
Talbipi
PPXX8372
Tamarbek
PPXX8373
Tangei
PPXX8374
Taris
PPXX8375
Tauwetei
PPXX8376
Tauwitei
PPXX8377
Tebali
PPXX8378
Tegra
PPXX8379
Teimep
PPXX8380
Teles
PPXX8381
Telotei
PPXX8382
Teltembip
PPXX8383
Temara
PPXX8384
Temarnmin
PPXX8385
Tengirabu
PPXX8386
Tera
PPXX8387
Terauwi
PPXX8388
Teremes
PPXX8389
Tila
PPXX8390
Timeni
PPXX8391
Tipas
PPXX8392
Tipmunnumin
PPXX8393
Tofungu
PPXX8394
Tokonendi
PPXX8395
Tolgeti
PPXX8396
Tubum
PPXX8397
Tuganara
PPXX8398
Tugultembip
PPXX8399
Tumentonik
PPXX8400
Tumleo
PPXX8401
Twaitei
PPXX8402
Uan
PPXX8403
Ulap
PPXX8404
Um
PPXX8405
Umeda Hamlets
PPXX8406
Umfokmin
PPXX8407
Undu
PPXX8408
Uniwiabi
PPXX8409
Unupai
PPXX8410
Urutei
PPXX8411
Usari
PPXX8412
Usitamo
PPXX8413
Utai
PPXX8414
Vabauguam
PPXX8415
Vanimo
PPXX8416
Vei'i
PPXX8417
Vokau
PPXX8418
Wabaru
PPXX8419
Wabenabei
PPXX8420
Wabuf
PPXX8421
Wabutei
PPXX8422
Wachtkuppe
PPXX8423
Wagarinda
PPXX8424
Wagoitei
PPXX8425
Wagrir
PPXX8426
Wagroni
PPXX8427
Wagu
PPXX8428
Wahi
PPXX8429
Wai'eli
PPXX8430
Waina Hamlets
PPXX8431
Wainda
PPXX8432
Waineri
PPXX8433
Walgon
PPXX8434
Walihiga
PPXX8435
Walwali
PPXX8436
Wamaru
PPXX8437
Wamaru Hamlets
PPXX8438
Wambi
PPXX8439
Wambiu
PPXX8440
Wamu
PPXX8441
Wanali
PPXX8442
Wandu
PPXX8443
Waniwomaka
PPXX8444
Wantipi
PPXX8445
Warapu
PPXX8446
Warimo
PPXX8447
Warin
PPXX8448
Waro
PPXX8449
Wasera
PPXX8450
Watape
PPXX8451
Waterstone
PPXX8452
Wauningi
PPXX8453
Wauru
PPXX8454
Wawa
PPXX8455
Weigin
PPXX8456
Weiki Villages
PPXX8457
Weisin
PPXX8458
Weitera
PPXX8459
Wemil
PPXX8460
Weranyuwok
PPXX8461
Weteili
PPXX8462
Wiala
PPXX8463
Wigotei
PPXX8464
Wilbeitei
PPXX8465
Wilium
PPXX8466
Wilkili
PPXX8467
Winaluk
PPXX8468
Winbe
PPXX8469
Winkma
PPXX8470
Witikin
PPXX8471
Wititai
PPXX8472
Witweis
PPXX8473
Wiup
PPXX8474
Wofneri
PPXX8475
Wogineri
PPXX8476
Wokbil
PPXX8477
Wokien
PPXX8478
Woloso
PPXX8479
Wom
PPXX8480
Womisis
PPXX8481
Worikori
PPXX8482
Worumu
PPXX8483
Wosapom
PPXX8484
Wosengim
PPXX8485
Wowil
PPXX8486
Wrau Yommi
PPXX8487
Wublagil
PPXX8488
Wugubli
PPXX8489
Wulukum
PPXX8490
Wumerau
PPXX8491
Wurabai
PPXX8492
Wuran
PPXX8493
Wuro
PPXX8494
Wusianam
PPXX8495
Wusme
PPXX8496
Wusoli
PPXX8497
Yadagaro
PPXX8498
Yaini
PPXX8499
Yakeltim
PPXX8500
Yako
PPXX8501
Yalingi
PPXX8502
Yamamainda
PPXX8503
Yambil
PPXX8504
Yamegil
PPXX8505
Yamoum
PPXX8506
Yangwana
PPXX8507
Yaningam
PPXX8508
Yankok
PPXX8509
Yapunda
PPXX8510
Yaseiru
PPXX8511
Yau'uri
PPXX8512
Yauluwape
PPXX8513
Yawari
PPXX8514
Yawaw-Rapaw
PPXX8515
Yebdibi
PPXX8516
Yebil
PPXX8517
Yegarapi
PPXX8518
Yemereba
PPXX8519
Yemlu
PPXX8520
Yemnu
PPXX8521
Yenabi
PPXX8522
Yerisi
PPXX8523
Yili
PPXX8524
Yiliwambil
PPXX8525
Yilui
PPXX8526
Yimduwi
PPXX8527
Yimin
PPXX8528
Yiminum
PPXX8529
Yimut
PPXX8530
Yineiqua
PPXX8531
Yinugen
PPXX8532
Yiriwand
PPXX8533
Yirkin
PPXX8534
Yo
PPXX8535
Yokoma
PPXX8536
Yongitei
PPXX8537
Yongiti
PPXX8538
Yukilo
PPXX8539
Yulem
PPXX8540
Yumoro
PPXX8541
Yuolpa
PPXX8542
Yutabi
PPXX8543
Yuwetla
PPXX8544
Yuwil Hamlets
PPXX8545
Aboba
PPXX8546
Abouma
PPXX8547
Abua
PPXX8548
Agare
PPXX8549
Aginimu
PPXX8551
Ai'iaka
PPXX8552
Aiba
PPXX8553
Aijagaiba
PPXX8554
Aijagate
PPXX8555
Aisaisa
PPXX8556
Alamanda
PPXX8557
Andamil
PPXX8558
Andari
PPXX8559
Andowari
PPXX8560
Angamanda
PPXX8561
Angora
PPXX8562
Apenda
PPXX8563
Arawia
PPXX8564
Aria
PPXX8565
Ariaka
PPXX8566
Arimanda
PPXX8567
Aro
PPXX8568
Aromei
PPXX8569
Aru
PPXX8570
Arupi
PPXX8571
Askam
PPXX8572
Asumawi
PPXX8573
Atare
PPXX8574
Augu
PPXX8575
Awari
PPXX8576
Baiani
PPXX8577
Barena
PPXX8578
Barowoi
PPXX8579
Barutage
PPXX8580
Bata
PPXX8581
Batamai'iu
PPXX8582
Bek
PPXX8583
Bela
PPXX8584
Berisa
PPXX8585
Bimbienye
PPXX8586
Bimbiniu
PPXX8587
Birop
PPXX8588
Boi'ia
PPXX8589
Bona
PPXX8590
Borona
PPXX8591
Bosabura
PPXX8592
Bui-Iebi
PPXX8593
Bunima
PPXX8594
Crocku
PPXX8595
Daviravi
PPXX8596
Dimifa
PPXX8597
Dimu
PPXX8598
Dofasu
PPXX8599
Dogabari
PPXX8600
Dol
PPXX8601
Doma
PPXX8602
Duabadi
PPXX8603
Dueiya
PPXX8604
Duna
PPXX8605
Ebapini
PPXX8606
Ebil
PPXX8607
Egari
PPXX8608
Egauwi
PPXX8609
Egenda
PPXX8610
Eibura
PPXX8611
Ekailoa
PPXX8612
Ekela
PPXX8613
Embetali
PPXX8614
Endowa
PPXX8615
Enip
PPXX8616
Entua
PPXX8617
Erave
PPXX8618
Eskamp
PPXX8619
Evaga
PPXX8620
Fagamajiu
PPXX8621
Fasubaisa
PPXX8622
Feriso
PPXX8623
Geroro
PPXX8624
Gia
PPXX8625
Gorin
PPXX8626
Guiaro
PPXX8627
Hakura
PPXX8628
Halalinja
PPXX8629
Halei
PPXX8630
Hanoi
PPXX8631
Heabo
PPXX8632
Hebinja
PPXX8633
Hedamari
PPXX8634
Hedina
PPXX8635
Hegiso
PPXX8636
Hekara
PPXX8637
Hembi
PPXX8638
Henep
PPXX8639
Heoka
PPXX8640
Herabulo
PPXX8641
Heribu
PPXX8642
Hier
PPXX8643
Hoai
PPXX8644
Homa
PPXX8645
Homaip
PPXX8646
Homan
PPXX8647
Hones
PPXX8648
Hont
PPXX8649
Hoop Pine
PPXX8650
Horare
PPXX8651
Hum
PPXX8652
Husurutae
PPXX8653
Iabim
PPXX8654
Iabugini
PPXX8655
Iagen
PPXX8656
Ialal
PPXX8657
Ialibu
PPXX8658
Iamagu
PPXX8659
Iamala
PPXX8660
Iamanda
PPXX8661
Iame
PPXX8662
Iami-Iami
PPXX8663
Iamjami
PPXX8664
Iamurabegi
PPXX8665
Iande
PPXX8666
Iangari
PPXX8667
Iapi
PPXX8668
Iarena
PPXX8669
Iaria
PPXX8670
Iaro
PPXX8671
Iaru
PPXX8672
Iate
PPXX8673
Iavire
PPXX8674
Iawi
PPXX8675
Ibi
PPXX8676
Ibuka
PPXX8677
Ilunuma
PPXX8678
Imani
PPXX8679
Imapiaka
PPXX8680
Imi
PPXX8681
Imilhama
PPXX8682
Imuna
PPXX8683
Ingin
PPXX8684
Ingirip
PPXX8685
Inja
PPXX8686
Injedl
PPXX8687
Injip
PPXX8688
Iomegi
PPXX8689
Iore
PPXX8690
Iorogabai'iu
PPXX8691
Ipigi
PPXX8692
Irawara
PPXX8693
Ita
PPXX8694
Iwatebu
PPXX8695
Kabana
PPXX8696
Kabet
PPXX8697
Kaborei
PPXX8698
Kabubinie
PPXX8699
Kafa
PPXX8700
Kagua
PPXX8701
Kaipu
PPXX8702
Kaku
PPXX8703
Kalabeli
PPXX8704
Kalabinie
PPXX8705
Kalawida
PPXX8706
Kalpinya
PPXX8707
Kamanaro
PPXX8708
Kamb
PPXX8709
Kambal
PPXX8710
Kambegibu
PPXX8711
Kambirip
PPXX8712
Kambirombi
PPXX8713
Kanda
PPXX8714
Kandi
PPXX8715
Kandoba
PPXX8716
Kanidigi
PPXX8717
Kapokapobil
PPXX8718
Kar
PPXX8719
Karamera
PPXX8720
Karanara
PPXX8721
Karanda
PPXX8722
Karani
PPXX8723
Kari
PPXX8724
Karimabu
PPXX8725
Karue
PPXX8726
Kasumi
PPXX8727
Katepa
PPXX8728
Katiabia'iw
PPXX8729
Kau'uakarua
PPXX8730
Kaupena
PPXX8731
Kauwo
PPXX8732
Kawa
PPXX8733
Kaware
PPXX8734
Kawari
PPXX8735
Keba
PPXX8736
Kebigi
PPXX8737
Keia
PPXX8738
Keketa
PPXX8739
Kela
PPXX8740
Kelta
PPXX8741
Kema
PPXX8742
Kendagl
PPXX8743
Kengawi
PPXX8744
Kerabari
PPXX8745
Keri
PPXX8746
Kerisa
PPXX8747
Kero
PPXX8748
Kerungili
PPXX8749
Kese
PPXX8750
Keseke
PPXX8751
Kesu
PPXX8752
Kiburu
PPXX8753
Kilibimi
PPXX8754
Kinduli
PPXX8755
Kinegi
PPXX8756
Kip
PPXX8757
Kira
PPXX8758
Kireni
PPXX8759
Kisenpoi
PPXX8760
Klareg
PPXX8761
Ko
PPXX8762
Kobilinye
PPXX8763
Kobiri
PPXX8764
Kobolga
PPXX8765
Kogoga
PPXX8766
Koia
PPXX8767
Komap
PPXX8768
Kombemi
PPXX8769
Kombila
PPXX8770
Komboro
PPXX8771
Komia
PPXX8772
Kominge
PPXX8773
Komo
PPXX8774
Komunga
PPXX8775
Kondari
PPXX8776
Konggimbugl
PPXX8777
Kongibugl
PPXX8778
Kongu
PPXX8779
Konoka
PPXX8780
Korewal
PPXX8781
Korn
PPXX8782
Koroba
PPXX8783
Korufa
PPXX8784
Kos
PPXX8785
Kuabini
PPXX8786
Kuare
PPXX8787
Kuari-Lombo
PPXX8788
Kubuga
PPXX8789
Kuianda
PPXX8790
Kumbiandia
PPXX8791
Kumbirepa
PPXX8793
Kumi
PPXX8794
Kumia
PPXX8795
Kumien
PPXX8796
Kuminge
PPXX8797
Kundaga
PPXX8798
Kungu
PPXX8799
Kunjura
PPXX8800
Kurukumbutei
PPXX8801
Kusa
PPXX8802
Kusi
PPXX8803
Kuskusmin
PPXX8804
Kuwi
PPXX8805
Kware
PPXX8806
Kwim
PPXX8807
Lagifuago
PPXX8808
Lagira
PPXX8809
Laite
PPXX8810
Lake Kopiago
PPXX8811
Lake Kutubu
PPXX8812
Lau'u
PPXX8813
Laue
PPXX8814
Lebera
PPXX8815
Lega
PPXX8816
Limbiali
PPXX8817
Loluapu
PPXX8818
Lonk
PPXX8819
Luluabo
PPXX8820
Lumbi
PPXX8821
Mabirei
PPXX8822
Mabuanda
PPXX8823
Magila
PPXX8824
Magura
PPXX8825
Maia
PPXX8826
Maiv
PPXX8827
Mak
PPXX8828
Mambi
PPXX8829
Mamuane
PPXX8830
Mankera
PPXX8831
Map
PPXX8832
Mapkebol
PPXX8833
Marabin
PPXX8834
Maral
PPXX8835
Marasebu
PPXX8836
Margarima
PPXX8837
Maribu
PPXX8838
Marila Hill
PPXX8839
Marime
PPXX8840
Marisere
PPXX8841
Maru
PPXX8842
Masigi
PPXX8843
Mato
PPXX8844
Maubin
PPXX8845
Medesoat
PPXX8846
Megi
PPXX8847
Mela
PPXX8848
Mele
PPXX8849
Mendi
PPXX8850
Mendo
PPXX8851
Mepaita
PPXX8852
Mil
PPXX8853
Milant
PPXX8854
Mindiete
PPXX8855
Mingili
PPXX8856
Moga
PPXX8857
Moguta
PPXX8858
Moisa
PPXX8859
Mondanda
PPXX8860
Mondumap
PPXX8861
Monu
PPXX8862
Moravi
PPXX8863
Moria
PPXX8864
Moro
PPXX8865
Mujish
PPXX8866
Mulim
PPXX8867
Mungemabu
PPXX8868
Mungiri
PPXX8869
Mungoro
PPXX8870
Mungura
PPXX8871
Munhiu
PPXX8872
Munku
PPXX8873
Muru
PPXX8874
Nagop
PPXX8875
Nambip
PPXX8876
Nemba
PPXX8877
Nene
PPXX8878
Nipa
PPXX8879
Noiya
PPXX8880
Nuamasida
PPXX8881
Obabie
PPXX8882
Obamuma
PPXX8883
Obuka
PPXX8884
Obula
PPXX8885
Ogai
PPXX8886
Oiarip
PPXX8887
Omai
PPXX8888
Oman
PPXX8889
Ombal
PPXX8890
One
PPXX8891
Ongai
PPXX8892
Orabia
PPXX8893
Orae
PPXX8894
Orin
PPXX8895
Orndol
PPXX8896
Orokana
PPXX8897
Otare
PPXX8898
Otoma
PPXX8899
Ovage
PPXX8900
Pabaronga
PPXX8901
Padi
PPXX8902
Padua
PPXX8903
Pagluga
PPXX8904
Pagura
PPXX8905
Pai
PPXX8906
Paial
PPXX8907
Paibo
PPXX8908
Paip
PPXX8909
Pami
PPXX8910
Pandaranda
PPXX8911
Panduaka
PPXX8912
Pangal
PPXX8913
Pangia
PPXX8914
Pangipuru
PPXX8915
Para
PPXX8916
Parbita
PPXX8917
Parepare
PPXX8918
Parera
PPXX8919
Pau'ia
PPXX8920
Pau-Ia
PPXX8921
Paubare
PPXX8922
Pauoni
PPXX8923
Paura
PPXX8924
Pauwabi
PPXX8925
Pawaiamu
PPXX8926
Pawari
PPXX8927
Peane
PPXX8928
Pegai'agu
PPXX8929
Pegara
PPXX8930
Peimo
PPXX8931
Pembi
PPXX8932
Penani
PPXX8933
Penarop
PPXX8934
Pialeri
PPXX8935
Piambil
PPXX8936
Pianganda
PPXX8937
Piangwanda
PPXX8938
Pimaga
PPXX8939
Pingirip
PPXX8940
Pinj
PPXX8941
Pinjib
PPXX8942
Pira
PPXX8943
Pogadl
PPXX8944
Pogari
PPXX8945
Poisera
PPXX8946
Pompoli
PPXX8947
Pondi
PPXX8948
Ponk
PPXX8949
Ponogama
PPXX8950
Ponowi
PPXX8951
Pora
PPXX8952
Porago
PPXX8953
Poramanda
PPXX8954
Porani
PPXX8955
Poreio
PPXX8956
Porogo
PPXX8957
Poroma
PPXX8958
Pororo
PPXX8959
Poroyandale
PPXX8960
Poru
PPXX8961
Poruberi
PPXX8962
Posulim
PPXX8963
Pua'a
PPXX8964
Pugamabil
PPXX8965
Pugi
PPXX8966
Puglpiri
PPXX8967
Puins
PPXX8968
Pulabi
PPXX8969
Pumbele
PPXX8970
Pumburel
PPXX8971
Pumi
PPXX8972
Pundia
PPXX8973
Pundura
PPXX8974
Pupu
PPXX8975
Pureni
PPXX8976
Puri
PPXX8977
Puriri
PPXX8978
Puti
PPXX8979
Remali
PPXX8980
Rienda
PPXX8981
Riro
PPXX8982
Runbangenda
PPXX8983
Sagaredigi
PPXX8984
Samberigi
PPXX8985
Sari
PPXX8986
Sebiba
PPXX8987
Sebisalu
PPXX8988
Sebisunda
PPXX8989
Segip
PPXX8990
Semin
PPXX8991
Semp
PPXX8992
Senaga
PPXX8993
Sesani
PPXX8994
Shumbi
PPXX8995
Simo
PPXX8996
Sisimwa
PPXX8997
Siwarima
PPXX8998
Soba
PPXX8999
Sol
PPXX9000
Solwan
PPXX9001
Sonagi
PPXX9002
Songura
PPXX9003
Sorotage
PPXX9004
Sorotagi
PPXX9005
Suabi
PPXX9006
Suabidigi
PPXX9007
Suiaibu
PPXX9008
Suma
PPXX9009
Sumami
PPXX9010
Sumbera
PPXX9011
Sumi
PPXX9012
Sumia
PPXX9013
Sunda
PPXX9014
Tabarip
PPXX9015
Tagaru
PPXX9016
Tage
PPXX9017
Tagenda
PPXX9018
Tagibu
PPXX9019
Tagoma
PPXX9020
Tagu
PPXX9021
Taguanda
PPXX9022
Taguere
PPXX9023
Taleloma
PPXX9024
Tamadigi
PPXX9025
Tambera
PPXX9026
Tani
PPXX9027
Tari
PPXX9028
Tawanda
PPXX9029
Tebi
PPXX9030
Tegibo
PPXX9031
Tempikeni
PPXX9032
Tengor
PPXX9033
Tente
PPXX9034
Teta
PPXX9035
Tibirubegi
PPXX9036
Tibura Mission
PPXX9037
Tidiparu
PPXX9038
Tigirimi
PPXX9039
Tigisbi
PPXX9040
Timbari
PPXX9041
Tindane
PPXX9042
Tindom
PPXX9043
Tindua
PPXX9044
Tiri
PPXX9045
Tiribi
PPXX9046
Tisigenom
PPXX9047
Tobandi
PPXX9048
Tobo
PPXX9049
Tobua
PPXX9050
Togomagob
PPXX9051
Togwa
PPXX9052
Toiawaro
PPXX9053
Tombu
PPXX9055
Tona
PPXX9056
Tongka
PPXX9057
Tongoma
PPXX9058
Topani
PPXX9059
Trunte
PPXX9060
Tubip
PPXX9061
Tubiri
PPXX9062
Tugabungi
PPXX9063
Tugiri
PPXX9064
Tugup
PPXX9065
Tukte
PPXX9066
Tuli
PPXX9067
Tulum
PPXX9068
Tumbarere
PPXX9069
Tumia
PPXX9070
Tunda
PPXX9071
Tunglunda
PPXX9072
Tunisagu
PPXX9073
Tunt
PPXX9074
Tunuhugu
PPXX9075
Turubi
PPXX9076
Tururi
PPXX9077
Tusuku
PPXX9078
Tutama
PPXX9079
Twalemanda
PPXX9080
Uba
PPXX9081
Udjabia
PPXX9082
Uial
PPXX9083
Uma
PPXX9084
Umberam
PPXX9085
Umbimi
PPXX9086
Undiapu
PPXX9087
Ungubi
PPXX9088
Unja
PPXX9089
Urandorie
PPXX9090
Uria
PPXX9091
Urida
PPXX9092
Urinadi
PPXX9093
Urisawe
PPXX9094
Urume
PPXX9095
Usa
PPXX9096
Voenia
PPXX9097
Wa
PPXX9098
Wabi
PPXX9099
Wabia
PPXX9100
Wabimis
PPXX9101
Wabinama
PPXX9102
Wabusu
PPXX9103
Wagela
PPXX9104
Waimap
PPXX9105
Walu
PPXX9106
Waluboi
PPXX9107
Wambu
PPXX9108
Wammai-Iu
PPXX9109
Wandiri
PPXX9110
Wangai
PPXX9111
Waparago
PPXX9112
Warababe
PPXX9113
Wariaputi
PPXX9114
Wariba
PPXX9115
Waruanda
PPXX9116
Waruni
PPXX9117
Was
PPXX9118
Wasa
PPXX9119
Wasemi
PPXX9120
Wasu
PPXX9121
Wasuma
PPXX9122
Wembu
PPXX9123
Wesunda
PPXX9124
Williame
PPXX9125
Winja
PPXX9126
Wiwi
PPXX9127
Wogia
PPXX9128
Woiya
PPXX9129
Wopasali
PPXX9130
Wowabi
PPXX9131
Yandali
PPXX9132
Yarapi
PPXX9133
Yawiangil
PPXX9134
Yendanmin
PPXX9135
Yenkali
PPXX9136
Yo'obo
PPXX9137
Yogoso
PPXX9138
Yombi
PPXX9139
Yugua
PPXX9140
Yunguli
PPXX9141
Aepukl
PPXX9142
Agiliga
PPXX9143
Ambang
PPXX9144
Amgal
PPXX9145
Amulibanth
PPXX9146
Andubi
PPXX9147
Anjibal
PPXX9148
Aravan
PPXX9149
Arufa
PPXX9150
Aviamp
PPXX9151
Bagaga
PPXX9152
Bagina
PPXX9153
Baiyer River
PPXX9154
Baldan
PPXX9155
Bamina
PPXX9156
Banz
PPXX9157
Bigagu
PPXX9158
Binzkhu
PPXX9159
Bitam
PPXX9160
Bokapap
PPXX9161
Bonga
PPXX9162
Bublsanga
PPXX9163
Buk
PPXX9164
Bukul
PPXX9165
Dobei
PPXX9166
Dobug
PPXX9167
Domil
PPXX9168
Dorenaup
PPXX9169
Drogaka
PPXX9170
Engawagl
PPXX9171
Gagrea
PPXX9172
Gebal
PPXX9173
Geg
PPXX9174
Gobemoge
PPXX9175
Guga
PPXX9176
Gumbamango
PPXX9177
Gurap
PPXX9178
Iabagl
PPXX9179
Ika
PPXX9180
Isenga
PPXX9181
Iworamon
PPXX9182
Iwuribi
PPXX9183
Jibulger
PPXX9184
Jugana
PPXX9185
Kagamuga
PPXX9186
Kagop
PPXX9187
Kaid
PPXX9188
Kaikona
PPXX9189
Kamdega
PPXX9190
Kamensiba
PPXX9191
Kami
PPXX9192
Kangal
PPXX9193
Karep
PPXX9194
Kauil
PPXX9195
Kawbenaberi
PPXX9196
Kawga
PPXX9197
Kendeng
PPXX9198
Kendu
PPXX9199
Kentib
PPXX9200
Kerowil
PPXX9201
Kewibun
PPXX9202
Kigabah
PPXX9203
Kiliga
PPXX9204
Kimil
PPXX9205
Kinjibi
PPXX9206
Kip
PPXX9207
Koabij
PPXX9208
Koban
PPXX9209
Kogi
PPXX9210
Koibaga
PPXX9211
Koimba
PPXX9212
Koinambi
PPXX9213
Kol
PPXX9214
Kolt
PPXX9215
Komboga
PPXX9216
Kombugal
PPXX9217
Kompia
PPXX9218
Komum
PPXX9219
Kondabi
PPXX9220
Kondipi
PPXX9221
Konger
PPXX9222
Kongumbug
PPXX9223
Korendiu
PPXX9224
Korgua
PPXX9225
Korium
PPXX9226
Korn
PPXX9227
Kotna
PPXX9228
Kudjip
PPXX9229
Kulbenin
PPXX9230
Kuli
PPXX9231
Kulimp
PPXX9232
Kumdi
PPXX9233
Kumi
PPXX9234
Kunduga
PPXX9235
Kundumbo
PPXX9236
Kungars
PPXX9237
Kurumuil
PPXX9238
Kwibin
PPXX9239
Kwibingil
PPXX9240
Kwiena
PPXX9241
Kwima
PPXX9242
Kwiop
PPXX9243
Mabulga
PPXX9244
Maigbivl
PPXX9245
Mainis
PPXX9246
Makubene
PPXX9247
Mala
PPXX9248
Malgi
PPXX9249
Maninga
PPXX9250
Mararong
PPXX9251
Marengal
PPXX9252
Meginro
PPXX9253
Meneimbi
PPXX9254
Menjim
PPXX9255
Miliga
PPXX9256
Minj
PPXX9257
Minyima
PPXX9258
Monger
PPXX9259
Mount Ambra
PPXX9260
Mount Hagen
PPXX9261
Mugami
PPXX9262
Nambaga
PPXX9263
Nangamp
PPXX9264
Niliga
PPXX9265
Noindil
PPXX9266
Nunga
PPXX9267
Oega
PPXX9268
Ogelbeng
PPXX9269
Ongulma
PPXX9270
Opiabus
PPXX9271
Oreta
PPXX9272
Ougini
PPXX9273
Pabarabuk
PPXX9274
Pakalise
PPXX9275
Poko
PPXX9276
Ranaw
PPXX9277
Ranjaguber
PPXX9278
Rogomo
PPXX9279
Ronimbo
PPXX9280
Rugi
PPXX9281
Sibil
PPXX9282
Simbai
PPXX9283
Tabibuga
PPXX9284
Talu
PPXX9285
Tambul
PPXX9286
Tigi
PPXX9287
Timbunki
PPXX9288
Togban
PPXX9289
Togoba
PPXX9290
Toli
PPXX9291
Tomba
PPXX9292
Tsoingbak
PPXX9293
Tupa
PPXX9294
Uinba
PPXX9295
Ulga
PPXX9296
Vomunk
PPXX9297
Wadji
PPXX9298
Wagumin
PPXX9299
Walia
PPXX9300
Wanaga
PPXX9301
Wik
PPXX9302
Wum
PPXX9303
Wurerb
PPXX9304
Yim
PPXX9305
Ablingi
PPXX9306
Aduap
PPXX9307
Agulupella
PPXX9308
Ahi
PPXX9309
Aikon
PPXX9310
Aiku
PPXX9311
Aimaga
PPXX9312
Aimola
PPXX9313
Aisega
PPXX9314
Aivet
PPXX9315
Aiwo
PPXX9316
Aka
PPXX9317
Akam
PPXX9318
Akinum
PPXX9319
Akiuli
PPXX9320
Akiwok
PPXX9321
Akonga
PPXX9322
Akur
PPXX9323
Alaido
PPXX9324
Alimbit
PPXX9325
Aliwo
PPXX9326
Alu
PPXX9327
Ama
PPXX9328
Ambungi
PPXX9329
Amenpa
PPXX9330
Amgoreng
PPXX9331
Ami
PPXX9332
Analo
PPXX9333
Anato
PPXX9334
Anepmete
PPXX9335
Angal
PPXX9336
Angelek
PPXX9337
Apugi
PPXX9338
Arat
PPXX9339
Arawe
PPXX9340
Aringlo
PPXX9341
Asepsep
PPXX9342
Asiam
PPXX9343
Asilimapua
PPXX9344
Asit
PPXX9345
Aslingpun
PPXX9346
Assalau
PPXX9347
Atit
PPXX9348
Atui
PPXX9349
Atuo
PPXX9350
Au
PPXX9351
Audi
PPXX9352
Augitni
PPXX9353
Aumo
PPXX9354
Aure
PPXX9355
Auruku
PPXX9356
Avihain
PPXX9357
Aviklo
PPXX9358
Awanglo
PPXX9359
Awat
PPXX9360
Awio
PPXX9361
Awirin
PPXX9362
Babata
PPXX9363
Bagai
PPXX9364
Bagela
PPXX9365
Bagum
PPXX9366
Baia
PPXX9367
Bamba
PPXX9368
Bambak
PPXX9369
Batada
PPXX9370
Batiuling
PPXX9371
Benaule
PPXX9372
Benim
PPXX9373
Bereme
PPXX9374
Bialla
PPXX9375
Bibisi
PPXX9376
Bitokara
PPXX9377
Bola
PPXX9378
Bolo
PPXX9379
Borowai
PPXX9380
Bubu
PPXX9381
Bulawate
PPXX9382
Buludava
PPXX9383
Buluma
PPXX9384
Bulumuri
PPXX9385
Buluwara
PPXX9386
Bupon
PPXX9387
Butiolo
PPXX9388
Dagi
PPXX9389
Dami
PPXX9390
Dauli
PPXX9391
Demgalu
PPXX9392
Denga
PPXX9393
Dire
PPXX9394
Dulagoa
PPXX9395
Eaea
PPXX9396
Ekrek
PPXX9397
Elobe
PPXX9398
Eseli
PPXX9399
Ewasse
PPXX9400
Fulleborn
PPXX9401
Gaho
PPXX9402
Galilo
PPXX9403
Galoale
PPXX9404
Ganemboku
PPXX9405
Garili
PPXX9406
Garimati
PPXX9407
Garu
PPXX9408
Gasmata
PPXX9409
Gaungo
PPXX9410
Gavaiva
PPXX9411
Gavuvu
PPXX9412
Gelei
PPXX9413
Getmata
PPXX9414
Gigina
PPXX9415
Gigipuna
PPXX9416
Gilau
PPXX9417
Gilinit
PPXX9418
Giring
PPXX9419
Gisamolo
PPXX9420
Gloucester
PPXX9421
Gogola
PPXX9422
Gogosi
PPXX9423
Gomu
PPXX9424
Guhi
PPXX9425
Gulei
PPXX9426
Gurissi
PPXX9427
Gusi
PPXX9428
Hakhak
PPXX9429
Hoskins
PPXX9430
Hualil
PPXX9431
Hulem
PPXX9432
I'igi
PPXX9433
Iakas
PPXX9434
Iok
PPXX9435
Iombon
PPXX9436
Ipuk
PPXX9437
Iumielo
PPXX9438
Iungpun
PPXX9439
Kahei
PPXX9440
Kai
PPXX9441
Kaiamu
PPXX9442
Kakumo
PPXX9443
Kalagen
PPXX9444
Kalapiai
PPXX9445
Kambili
PPXX9446
Kandoka
PPXX9447
Kandrian
PPXX9448
Kanglo
PPXX9449
Kapo
PPXX9450
Karaiai
PPXX9451
Karedek
PPXX9452
Kasia
PPXX9453
Kaskas
PPXX9454
Kauptimete
PPXX9455
Kaveng
PPXX9456
Kavutu
PPXX9457
Kerapi
PPXX9458
Ketenge
PPXX9459
Kiava
PPXX9460
Kilu
PPXX9461
Kimbe
PPXX9462
Koimumu
PPXX9463
Kokopo
PPXX9464
Kolaum
PPXX9465
Kololo
PPXX9466
Komaraki
PPXX9467
Korvasi
PPXX9468
Kulungi
PPXX9469
Kulwango
PPXX9470
Kumavavu
PPXX9471
Kumbun
PPXX9472
Kwako
PPXX9473
Kwalakesi
PPXX9474
Laiama
PPXX9475
Lakungkung
PPXX9476
Lama
PPXX9477
Lambe
PPXX9478
Lamogai
PPXX9479
Langalanga
PPXX9480
Langela
PPXX9481
Lapalam
PPXX9482
Lapau
PPXX9483
Lapunum
PPXX9484
Lasibu
PPXX9485
Lauhuring
PPXX9486
Laut
PPXX9487
Lauvore
PPXX9488
Lavege
PPXX9489
Lavilelo
PPXX9490
Liapo
PPXX9491
Lualu
PPXX9492
Lulakevi
PPXX9493
Lunua
PPXX9494
Luonglil
PPXX9495
Lupon
PPXX9496
Madidua
PPXX9497
Magien
PPXX9498
Mai
PPXX9499
Mai'ieo
PPXX9500
Makasangno
PPXX9501
Makasili
PPXX9502
Makiri
PPXX9503
Maklo
PPXX9504
Maklongmerang
PPXX9505
Malasi
PPXX9506
Malenglo
PPXX9507
Mang
PPXX9508
Mangailapua
PPXX9509
Manopo
PPXX9510
Mapua
PPXX9511
Maputu
PPXX9512
Mareka
PPXX9513
Mataburu
PPXX9514
Matalilu
PPXX9515
Matapupu
PPXX9516
Maum
PPXX9517
Melei
PPXX9518
Meselia
PPXX9519
Metarala
PPXX9520
Mielelek
PPXX9521
Mihak
PPXX9522
Minda
PPXX9523
Mirapu
PPXX9524
Moi'ia
PPXX9525
Moimoi
PPXX9526
Mokukli
PPXX9527
Molo
PPXX9528
Molopun
PPXX9529
Moluor
PPXX9530
Moro
PPXX9531
Morokia
PPXX9532
Mosa
PPXX9533
Movasi
PPXX9534
Muliagani
PPXX9535
Mulusi
PPXX9536
Murien
PPXX9537
Nahavio
PPXX9538
Namaklongklong
PPXX9539
Namaramanga
PPXX9540
Nangwe
PPXX9541
Natamu
PPXX9542
Ndolli
PPXX9543
Nekarop
PPXX9544
Ngati
PPXX9545
Noala
PPXX9546
Nukakau
PPXX9547
Nukuhu
PPXX9548
Numundo
PPXX9549
Nusasi
PPXX9550
Nutanuvua
PPXX9551
Okur
PPXX9552
Old Kiava
PPXX9553
Omoi
PPXX9554
Paligmete
PPXX9555
Pangalu
PPXX9556
Papsa
PPXX9557
Paraga
PPXX9558
Paronga
PPXX9559
Parwa
PPXX9560
Pasiloke
PPXX9561
Passim
PPXX9562
Pasusu
PPXX9563
Patanga
PPXX9564
Penatabotong
PPXX9565
Penlolo
PPXX9566
Pinir
PPXX9567
Poanus
PPXX9568
Podu
PPXX9569
Poi'iek
PPXX9570
Poi-Makati
PPXX9571
Pomalal
PPXX9572
Pomete
PPXX9573
Pomugu
PPXX9574
Pongual
PPXX9575
Porapora
PPXX9576
Potne
PPXX9577
Potpot
PPXX9578
Pulpaleis
PPXX9579
Pureling
PPXX9580
Rangihi
PPXX9581
Rapuri
PPXX9582
Relmen
PPXX9583
Renglemente
PPXX9584
Rereng
PPXX9585
Rikau
PPXX9586
Ringring
PPXX9587
Robos
PPXX9588
Roko
PPXX9589
Ruango
PPXX9590
Runglo
PPXX9591
Sabdidi
PPXX9592
Sag Sag
PPXX9593
Saihi
PPXX9594
Sale
PPXX9595
Salelubu
PPXX9596
Salke
PPXX9597
Sangkiap
PPXX9598
Sapulo
PPXX9599
Sarakolok
PPXX9600
Saro
PPXX9601
Sauren
PPXX9602
Sege
PPXX9603
Seiagit
PPXX9604
Seleng
PPXX9605
Senekaul
PPXX9606
Senemsi
PPXX9607
Siamatai
PPXX9608
Sigilwa
PPXX9609
Siki
PPXX9610
Silanga
PPXX9611
Silimate
PPXX9612
Simimla
PPXX9613
Sipa
PPXX9614
Sipul
PPXX9615
Sisimi
PPXX9616
Sosoli
PPXX9617
Sule
PPXX9618
Sulu
PPXX9619
Sumalani
PPXX9620
Takamap
PPXX9621
Talangonal
PPXX9622
Talasea
PPXX9623
Taliwaga
PPXX9624
Tamuniai
PPXX9625
Taraua
PPXX9626
Tarobi
PPXX9627
Tauali
PPXX9628
Taveliai
PPXX9629
Tekarapana
PPXX9630
Togolo
PPXX9631
Togotogo
PPXX9632
Turuk
PPXX9633
Uasilau
PPXX9634
Ubai
PPXX9635
Ubili
PPXX9636
Umbi
PPXX9637
Umu
PPXX9638
Umus
PPXX9639
Upmadung
PPXX9640
Ura
PPXX9641
Urubalne
PPXX9642
Utkihu
PPXX9643
Utkumbu
PPXX9644
Uwilaitno
PPXX9645
Valoka
PPXX9646
Vavua
PPXX9647
Vessi
PPXX9648
Volupai
PPXX9649
Vovosi
PPXX9650
Waisisi
PPXX9651
Wakis
PPXX9652
Wako
PPXX9653
Walawalapua
PPXX9654
Walo
PPXX9655
Wanguwangu
PPXX9656
Warimo
PPXX9657
Warou
PPXX9658
Wasum
PPXX9659
Widat
PPXX9660
Widu
PPXX9661
Winguru
PPXX9662
Witnari
PPXX9663
Woganakai
PPXX9664
Wogewoge
PPXX9665
Woro
PPXX9666
Yangaura
PPXX9667
Yauyau
PPXX9668
Zebu
PPXX9669
Zitus
PPXX9670
Abam
PPXX9671
Aberagerema
PPXX9672
Adiba
PPXX9673
Adjmari
PPXX9674
Adu
PPXX9675
Adulu
PPXX9676
Aeba
PPXX9677
Aewa
PPXX9678
Afanal
PPXX9679
Agobara
PPXX9680
Aiambak
PPXX9681
Aibinio
PPXX9682
Airua
PPXX9683
Aita
PPXX9684
Aketa
PPXX9685
Aluwatkolemgo
PPXX9686
Amagoa
PPXX9687
Amare
PPXX9688
Ambaga
PPXX9689
Amrae
PPXX9690
Andumosom
PPXX9691
Aneiga
PPXX9692
Angamarut
PPXX9693
Antriemsomae
PPXX9694
Apkomrae
PPXX9695
Apram
PPXX9696
Arik
PPXX9697
Asalibi
PPXX9698
Asaramio
PPXX9699
Asiopoana
PPXX9700
Asoatutuma
PPXX9701
Atbit
PPXX9702
Atembip
PPXX9703
Atemin
PPXX9704
Aukopmin
PPXX9705
Aumi
PPXX9706
Aurump
PPXX9707
Auti
PPXX9708
Awangalimin
PPXX9709
Awangibinna
PPXX9710
Awobi
PPXX9711
Aworro
PPXX9712
Awutit
PPXX9713
Azidoro
PPXX9714
Baktamin
PPXX9715
Balamula
PPXX9716
Balangdeng
PPXX9717
Balimo
PPXX9718
Bambiran
PPXX9719
Bamio
PPXX9720
Bandaber
PPXX9721
Bankim
PPXX9722
Bankin
PPXX9723
Baranapi
PPXX9724
Bebelubi
PPXX9725
Bebisa
PPXX9726
Bederina
PPXX9727
Belevi
PPXX9728
Benkuta
PPXX9729
Benkwim
PPXX9730
Benna
PPXX9731
Ber
PPXX9732
Berewogo
PPXX9733
Beri
PPXX9734
Biambod
PPXX9735
Bikim
PPXX9736
Bimedebun
PPXX9737
Bimin
PPXX9738
Birimkamba
PPXX9739
Bizigi
PPXX9740
Blebil
PPXX9741
Boete
PPXX9742
Boga Bank
PPXX9743
Boieta
PPXX9744
Boikmava
PPXX9745
Boimbalavu
PPXX9746
Boiwah
PPXX9747
Bolburo
PPXX9748
Bolim
PPXX9749
Bolivip
PPXX9750
Bongabun
PPXX9751
Borabi
PPXX9752
Borbuga
PPXX9753
Boria
PPXX9754
Borisubi
PPXX9755
Bornbilr
PPXX9756
Borsi
PPXX9757
Bosabi
PPXX9758
Boset
PPXX9759
Boze
PPXX9760
Briompene
PPXX9761
Brunai
PPXX9762
Bubua
PPXX9763
Bubuji
PPXX9764
Bubusamabi
PPXX9765
Budanga
PPXX9766
Buguhai
PPXX9767
Buja
PPXX9768
Buji
PPXX9769
Buk
PPXX9770
Bula
PPXX9771
Buloleng
PPXX9772
Bultem
PPXX9773
Bumbin
PPXX9774
Bunigi
PPXX9775
Buniki
PPXX9776
Burema
PPXX9777
Burtemvip
PPXX9778
Buseki
PPXX9779
Butipkawok
PPXX9780
Bwakim
PPXX9781
Bweiuse
PPXX9782
Dadalibi
PPXX9783
Dadbia
PPXX9784
Dadi
PPXX9785
Dahgo
PPXX9786
Damera
PPXX9787
Dameratamu
PPXX9788
Dande
PPXX9789
Dangurum
PPXX9790
Daraia
PPXX9791
Daru
PPXX9792
Dawari
PPXX9793
Debbatana
PPXX9794
Debionne
PPXX9795
Deborena
PPXX9796
Debromosom
PPXX9797
Dede
PPXX9798
Deikwi
PPXX9799
Demasuka
PPXX9800
Deme
PPXX9801
Demeri
PPXX9802
Derideri
PPXX9803
Derongo
PPXX9804
Detau
PPXX9805
Dibiri
PPXX9806
Dimabi
PPXX9807
Dimarifi
PPXX9808
Dimina
PPXX9809
Dimiri
PPXX9810
Dimsibi
PPXX9811
Dimu
PPXX9812
Dimugu
PPXX9813
Disina
PPXX9814
Diwami
PPXX9815
Dme
PPXX9816
Dogona
PPXX9817
Dogora
PPXX9818
Dogwa
PPXX9819
Donegan
PPXX9820
Dorogor
PPXX9821
Dorogori
PPXX9822
Doropo
PPXX9823
Dragele
PPXX9824
Drimdemasuk
PPXX9825
Drimgas
PPXX9826
Dua'a
PPXX9827
Duaba
PPXX9828
Duana
PPXX9829
Dugudamobi
PPXX9830
Duinne
PPXX9831
Dumaguna
PPXX9832
Dumara
PPXX9833
Dunami
PPXX9834
Duombonkim
PPXX9835
Durar
PPXX9836
Duru
PPXX9837
Eddiguna
PPXX9838
Emeti
PPXX9839
Emmissuna
PPXX9840
Enkaiakmin
PPXX9841
Erambo
PPXX9842
Erekta
PPXX9843
Etere
PPXX9844
Euopina
PPXX9845
Fabi
PPXX9846
Fakreptuebib
PPXX9847
Feramin
PPXX9848
Fifiobi
PPXX9849
Forusio
PPXX9850
Fuanevu
PPXX9851
Fungobi
PPXX9852
Gabiomosom
PPXX9853
Gagoro
PPXX9854
Gaima
PPXX9855
Galodamlu
PPXX9856
Gamaeve
PPXX9857
Gamise
PPXX9858
Gamo
PPXX9859
Garandimok
PPXX9860
Garawna
PPXX9861
Garu
PPXX9862
Gastobi
PPXX9863
Gatumsan
PPXX9864
Gawa
PPXX9865
Geavi
PPXX9866
Geigemmada
PPXX9867
Geremundari
PPXX9868
Gesoa
PPXX9869
Gesuama
PPXX9870
Gi
PPXX9871
Gige
PPXX9872
Gimena
PPXX9873
Giporibi
PPXX9874
Giringarede
PPXX9875
Gisatarau
PPXX9876
Giwafi
PPXX9877
Giwobi
PPXX9878
Glabi
PPXX9879
Gnao
PPXX9880
Goe
PPXX9881
Goiyobom
PPXX9882
Golgubip
PPXX9883
Gomskai
PPXX9884
Goraita
PPXX9885
Gre
PPXX9886
Grebike
PPXX9887
Gredemasuk
PPXX9888
Grehorsorae
PPXX9889
Grenai
PPXX9890
Griengas
PPXX9891
Grumena
PPXX9892
Grumepu
PPXX9893
Guamari
PPXX9894
Gubam
PPXX9895
Gubiatta
PPXX9896
Gueretmin
PPXX9897
Gurumai
PPXX9898
Gusiore
PPXX9899
Gwaku
PPXX9900
Gwammwa
PPXX9901
Gwamuse
PPXX9902
Gwiabinna
PPXX9903
Gwibaku
PPXX9904
Gwikata
PPXX9905
Gwiribiana
PPXX9906
Haeobi
PPXX9907
Hafiami
PPXX9908
Hafimi
PPXX9909
Haidauwogam
PPXX9910
Halimobi
PPXX9911
Hamlet of Togo
PPXX9912
Haragomi
PPXX9913
Hawanisi
PPXX9914
Hawauisi
PPXX9915
Hawenai
PPXX9916
Headubi
PPXX9917
Hedamabi
PPXX9918
Hilobi
PPXX9919
Hiorenkia
PPXX9920
Honinabi
PPXX9921
Honobi
PPXX9922
Horihori
PPXX9923
Horohomrae
PPXX9924
Hosamrai
PPXX9925
Hosanai
PPXX9926
Hosokomgu
PPXX9927
Huhunobi
PPXX9928
Huhwalubi
PPXX9929
Hukim
PPXX9930
Iagamabi
PPXX9931
Iakrimas
PPXX9932
Iamara
PPXX9933
Iamega
PPXX9934
Iamiga
PPXX9935
Iangapo
PPXX9936
Ianowabi
PPXX9937
Iaptun
PPXX9938
Iasa
PPXX9939
Ibitida
PPXX9940
Ibou
PPXX9941
Idiena
PPXX9942
Iegiea
PPXX9943
Iekenai
PPXX9944
Iemdan
PPXX9945
Ieran
PPXX9946
Iessa
PPXX9947
Igasira
PPXX9948
Igfibia
PPXX9949
Igibira
PPXX9950
Iguni
PPXX9951
Igurobi
PPXX9952
Ihore
PPXX9953
Imigabip
PPXX9954
Inawai
PPXX9955
Indorodoro
PPXX9956
Ingis
PPXX9957
Iogi
PPXX9958
Iokwa
PPXX9959
Iongoromgo
PPXX9960
Iou
PPXX9961
Iowa
PPXX9962
Iowi
PPXX9963
Iowiteda
PPXX9964
Ipisia
PPXX9965
Ipoknai
PPXX9966
Irana
PPXX9967
Irinkwi
PPXX9968
Irupi
PPXX9969
Isagu
PPXX9970
Isara
PPXX9971
Isibi
PPXX9972
Itubma
PPXX9973
Iumora
PPXX9974
Iwewe
PPXX9975
Jarai
PPXX9976
Jibu
PPXX9977
Kablifi
PPXX9978
Kabomdan
PPXX9979
Kabrenmin
PPXX9980
Kadir
PPXX9981
Kaiangabip
PPXX9982
Kaiumevim
PPXX9983
Kaiumguim
PPXX9984
Kala
PPXX9985
Kandarisa
PPXX9986
Kanel
PPXX9987
Kanum
PPXX9988
Kapal
PPXX9989
Kapitamena
PPXX9990
Karemgu
PPXX9991
Karp
PPXX9992
Kartituka
PPXX9993
Kasanmin
PPXX9994
Kasrenai
PPXX9995
Kasua
PPXX9996
Katatai
PPXX9997
Katobip
PPXX9998
Kaukwi
PPXX9999
Kauruti