Weather Location Codes/IDs for Equatorial Guinea

Below are the weather location codes for Equatorial Guinea as used by AOL Weather, The Weather Channel (weather.com), Yahoo! Weather and many more.

EKXX0001
Bata
EKXX0002
Luba
EKXX0003
Malabo
EKXX0004
Anguma
EKXX0006
Biboco
EKXX0009
Macora
EKXX0011
Mindyiminve
EKXX0012
Mongomeyen
EKXX0013
Puerto Iradier
EKXX0014
Rio Benito
EKXX0015
San Antonio de Ureca
EKXX0016
San Carlos
EKXX0017
Senye
EKXX0018
Sevilla de Niefang
EKXX0019
Anganchi
EKXX0020
Aual
EKXX0021
Mabana
EKXX0022
Pale
EKXX0023
San Juan
EKXX0024
Bacake Grande
EKXX0025
Bacake Pequeno
EKXX0026
Baloeri de Cristo Rey
EKXX0027
Bao Basuala
EKXX0028
Bareso
EKXX0029
Bariobe
EKXX0030
Basacato del Este
EKXX0031
Basile
EKXX0032
Basile Bubi
EKXX0033
Basuala
EKXX0034
Basupu
EKXX0035
Bososo
EKXX0036
Botenos
EKXX0037
Ciudad de Ela Nguema
EKXX0038
Cupapa
EKXX0039
Rebola
EKXX0040
Sacriba
EKXX0041
Santiago de Baney
EKXX0042
Tepe
EKXX0043
Zaragoza
EKXX0044
Balacha de Concepcion
EKXX0045
Balombe
EKXX0046
Bantabare
EKXX0047
Bantabare Pequeno
EKXX0048
Bao Grande
EKXX0049
Bao Pequeno
EKXX0050
Barrio Las Palmas
EKXX0051
Basacato del Oeste
EKXX0052
Basapo
EKXX0053
Batete
EKXX0054
Batoicopo
EKXX0055
Belebu Balacha
EKXX0056
Bilelipa
EKXX0057
Bioco
EKXX0058
Bococo
EKXX0059
Bocoricho Balacha
EKXX0060
Bocoricho Ombori
EKXX0061
Boemeriba
EKXX0062
Bohe
EKXX0063
Boloco
EKXX0064
Bombe
EKXX0065
Ciudad de Riaba
EKXX0066
Eburu
EKXX0067
Eoco
EKXX0068
Eori
EKXX0069
Malabo
EKXX0070
Maule
EKXX0071
Maule de Gaesa
EKXX0072
Moca
EKXX0073
Moeri
EKXX0074
Musola
EKXX0075
Parador de Musola
EKXX0076
Rilaja
EKXX0077
Ruiche
EKXX0078
Abang
EKXX0079
Abe
EKXX0080
Abenelang
EKXX0081
Abeng-Nam
EKXX0082
Abenye
EKXX0083
Abomdama
EKXX0084
Abomenvila
EKXX0085
Abongsu
EKXX0086
Aboramban
EKXX0087
Aboransama
EKXX0088
Abumbem
EKXX0089
Abumnsoc
EKXX0090
Acaasi
EKXX0091
Acalayong
EKXX0092
Acam
EKXX0093
Acan
EKXX0095
Acas
EKXX0096
Acoc
EKXX0097
Acoga
EKXX0098
Acom
EKXX0099
Acombele
EKXX0100
Acon
EKXX0101
Aconangui
EKXX0102
Aconcemento
EKXX0103
Aconekie
EKXX0104
Aconekien
EKXX0105
Acot
EKXX0106
Acurenam
EKXX0107
Acurensoc
EKXX0108
Acurnam
EKXX0109
Acuse
EKXX0110
Adyabasi
EKXX0111
Adyamibang
EKXX0112
Adyap
EKXX0113
Adyebe
EKXX0114
Adyelon
EKXX0115
Afaanam
EKXX0116
Afansoc
EKXX0117
Alar
EKXX0118
Alarmintang
EKXX0119
Alarmitang
EKXX0120
Alen
EKXX0121
Alenasi
EKXX0122
Alogoecog
EKXX0123
Alum
EKXX0124
Amanening
EKXX0125
Amvam
EKXX0126
Amvamg
EKXX0127
Amvangsi
EKXX0128
Amvonga
EKXX0129
Andom
EKXX0130
Aneng
EKXX0131
Angala
EKXX0132
Angua
EKXX0133
Anisoc
EKXX0134
Ansem
EKXX0135
Aseng
EKXX0136
Asoc
EKXX0137
Asocleme
EKXX0138
Asoclon
EKXX0139
Asocndoba
EKXX0140
Asogabo
EKXX0141
Asoguebenga
EKXX0142
Asoo
EKXX0143
Atom
EKXX0144
Avang
EKXX0145
Avangnam
EKXX0146
Avensoc
EKXX0148
Ayacmbong
EKXX0149
Ayacntang
EKXX0150
Ayan
EKXX0151
Ayeguening
EKXX0152
Ayene
EKXX0153
Bang
EKXX0154
Bas
EKXX0155
Basile
EKXX0156
Bedya
EKXX0158
Bemvong
EKXX0159
Benito
EKXX0160
Besabeba
EKXX0161
Besongo
EKXX0162
Beyibe
EKXX0163
Bibe
EKXX0164
Bibobindoc
EKXX0165
Bicaba
EKXX0166
Bicurga
EKXX0167
Bidoa
EKXX0168
Bidyangobibere
EKXX0169
Bidyigdyiga
EKXX0170
Bigueme
EKXX0171
Biguoba
EKXX0172
Bilen
EKXX0173
Bilene
EKXX0174
Bilon
EKXX0175
Binguenguen
EKXX0176
Binsan
EKXX0177
Bisega
EKXX0178
Bisobinam
EKXX0179
Bisobinbong
EKXX0180
Bison
EKXX0181
Bisong
EKXX0182
Bisun
EKXX0183
Bocondo
EKXX0184
Caangan
EKXX0185
Compania
EKXX0186
Corro
EKXX0187
Dumandui
EKXX0188
Dumanduin
EKXX0189
Dyaambem
EKXX0190
Dyio
EKXX0191
Ebain
EKXX0192
Ebam
EKXX0193
Ebamoyong
EKXX0194
Ebana
EKXX0195
Ebane
EKXX0196
Ebansoc
EKXX0197
Ebasoc
EKXX0198
Ebcua Meyene
EKXX0199
Ebebiyin
EKXX0200
Ebengon
EKXX0201
Ebensam
EKXX0202
Ebiane
EKXX0203
Ebien
EKXX0204
Eboafan
EKXX0205
Ebobut
EKXX0206
Eboloua
EKXX0207
Ebomicu
EKXX0208
Ebomncu
EKXX0209
Echaesia
EKXX0210
Echam
EKXX0211
Ecoguong
EKXX0212
Econeguon
EKXX0213
Ecuc
EKXX0214
Ecumdum
EKXX0215
Ecumeben
EKXX0216
Edolo
EKXX0217
Edum
EKXX0218
Edyomeete
EKXX0219
Efon
EKXX0220
Efula
EKXX0222
Efulayong
EKXX0224
Elebelaba
EKXX0225
Elon
EKXX0226
Elong
EKXX0227
Elonsam
EKXX0228
Emaraboc
EKXX0229
Emvemve
EKXX0230
Enang
EKXX0231
Endenden
EKXX0232
Enengmelen
EKXX0233
Engomngom
EKXX0234
Engong
EKXX0235
Eniacugu
EKXX0236
Enigaco
EKXX0237
Enuc
EKXX0238
Esomo
EKXX0240
Esong
EKXX0241
Eteng
EKXX0242
Etom
EKXX0243
Euonanam
EKXX0244
Evenam
EKXX0245
Evinayong
EKXX0246
Evoardulu
EKXX0247
Evoaryulu
EKXX0248
Evodulu
EKXX0249
Evuennan
EKXX0250
Eyamayong
EKXX0251
Eyamoyong
EKXX0252
Fegayong
EKXX0253
Fenayop
EKXX0254
Fimacoc
EKXX0255
Fublia
EKXX0256
Fula
EKXX0257
Idolo
EKXX0258
Kim
EKXX0259
Kiri
EKXX0260
Leng
EKXX0261
Loa
EKXX0262
Loayop
EKXX0263
Lobe
EKXX0264
Mabam
EKXX0265
Mabeguele
EKXX0266
Mabeguolo
EKXX0267
Mabele
EKXX0268
Mabono
EKXX0269
Macamensoc
EKXX0270
Macoete
EKXX0271
Macoga
EKXX0272
Macomo
EKXX0273
Maconanam
EKXX0274
Maconanan
EKXX0275
Madyamabe
EKXX0276
Madyamebe
EKXX0277
Malen
EKXX0278
Mameni
EKXX0279
Mandum
EKXX0280
Manduma
EKXX0281
Mane
EKXX0282
Manseng
EKXX0283
Masa
EKXX0284
Masam
EKXX0286
Mavo
EKXX0287
Mavuno
EKXX0288
Mayala
EKXX0289
Mba
EKXX0291
Mbe
EKXX0292
Mbenam
EKXX0293
Mbintang
EKXX0294
Mbiombio
EKXX0295
Mboete
EKXX0296
Mbubui
EKXX0297
Mbut
EKXX0298
Mebain
EKXX0299
Mebametan
EKXX0300
Mecac
EKXX0301
Medouneau
EKXX0302
Medyanga
EKXX0303
Mefo
EKXX0304
Melan
EKXX0305
Melong
EKXX0306
Mendemayop
EKXX0307
Mendung
EKXX0308
Mesoc
EKXX0309
Meta
EKXX0310
Metemelete
EKXX0311
Mfama
EKXX0312
Mfaman
EKXX0313
Mfan
EKXX0314
Mfeme
EKXX0315
Mfua
EKXX0316
Mfulacom
EKXX0317
Mfulayong
EKXX0318
Mfulesong
EKXX0319
Mfurencoc
EKXX0320
Mibamenga
EKXX0321
Mibonde
EKXX0322
Micala
EKXX0323
Micaosi
EKXX0324
Michoo
EKXX0325
Micong
EKXX0326
Midumo
EKXX0327
Midyobo
EKXX0328
Mindyimasia
EKXX0329
Minsengminsoc
EKXX0330
Miselgue
EKXX0331
Mitemele
EKXX0332
Mococ
EKXX0333
Mocoga
EKXX0334
Mofono
EKXX0335
Mofui
EKXX0336
Moga
EKXX0337
Moguomo
EKXX0338
Molomo
EKXX0339
Molon
EKXX0340
Mondoc
EKXX0341
Mongo
EKXX0342
Mongola
EKXX0343
Mongong
EKXX0344
Monte Alen
EKXX0345
Mosoc
EKXX0346
Mosumo
EKXX0347
Motom
EKXX0348
Motuin
EKXX0349
Motup
EKXX0350
Movo
EKXX0351
Mvain
EKXX0352
Mveayong
EKXX0354
Mvengayong
EKXX0355
Mviga
EKXX0356
Mvoayop
EKXX0357
Mvom
EKXX0358
Mvometom
EKXX0359
Mvong
EKXX0360
Mvubu
EKXX0361
Nanama
EKXX0362
Nbona
EKXX0363
Nbono
EKXX0364
Nbubui
EKXX0365
Ncamanvi
EKXX0366
Nchengayong
EKXX0367
Nco
EKXX0368
Ncoadyap
EKXX0369
Ncoaeben
EKXX0370
Ncoasas
EKXX0371
Ncocntono
EKXX0372
Ncoesi
EKXX0373
Ncolabam
EKXX0374
Ncolamvam
EKXX0375
Ncomacac
EKXX0376
Ncomayop
EKXX0377
Ncomo
EKXX0378
Ncorennam
EKXX0379
Ncuara
EKXX0380
Ncumadyap
EKXX0381
Ncumedum
EKXX0382
Ncumekie
EKXX0383
Ncumesong
EKXX0384
Ncumikie
EKXX0385
Ncumuton
EKXX0386
Ndalama
EKXX0387
Ndancong
EKXX0388
Ndomayop
EKXX0389
Ndombo
EKXX0390
Ndomnco
EKXX0391
Nduma
EKXX0392
Ndumnco
EKXX0393
Ndyedum
EKXX0394
Ndyengayong
EKXX0395
Ndyengmiang
EKXX0396
Ndyentum
EKXX0397
Ndyong
EKXX0398
Nfintang
EKXX0399
Ngo
EKXX0400
Ngomasi
EKXX0401
Ngon
EKXX0402
Ngonekie
EKXX0403
Ngong
EKXX0404
Nguelensoc
EKXX0405
Ngungum
EKXX0406
Nguolensoc
EKXX0407
Niadyibe
EKXX0408
Niamayong
EKXX0409
Niasam
EKXX0410
Niefang
EKXX0411
Niemoyong
EKXX0412
Nifala
EKXX0413
Nium
EKXX0414
Nkimi
EKXX0415
Nlosoc
EKXX0416
Nnoayong
EKXX0418
Nom
EKXX0419
Nomenan
EKXX0420
Nonsoc
EKXX0421
Nsangnam
EKXX0422
Nseguete
EKXX0423
Nsem
EKXX0424
Nsengafum
EKXX0425
Nsoagono
EKXX0426
Nsogmitang
EKXX0427
Nsogobor
EKXX0428
Nsogobuot
EKXX0429
Nsokengono
EKXX0430
Nsung
EKXX0431
Nsunga
EKXX0432
Ntang
EKXX0433
Nterenga
EKXX0434
Ntobo
EKXX0435
Ntom
EKXX0436
Nveayong
EKXX0438
Nvengayong
EKXX0439
Nvomosi
EKXX0440
Nyamele
EKXX0441
Nyong
EKXX0442
Obandoc
EKXX0443
Obenelang
EKXX0444
Ocuama
EKXX0445
Oguor
EKXX0446
Oleadyop
EKXX0447
Omonguen
EKXX0448
Omongueng
EKXX0449
Onong
EKXX0450
Ononobere
EKXX0451
Onucanvim
EKXX0452
Otong
EKXX0453
Ouormacoc
EKXX0454
Oveng
EKXX0455
Ovengasi
EKXX0456
Oyem
EKXX0457
San Antonio
EKXX0458
San Carlos
EKXX0459
Sangayong
EKXX0460
Santa Maria
EKXX0461
Sengayong
EKXX0462
Sogo
EKXX0463
Tegaete
EKXX0464
Tobo
EKXX0465
Tom
EKXX0466
Velonelong
EKXX0467
Yama
EKXX0468
Yemven
EKXX0469
Yen
EKXX0470
Yiemvena
EKXX0471
Aban
EKXX0472
Abanengui
EKXX0474
Abebain
EKXX0476
Abiara
EKXX0477
Abomendama
EKXX0478
Abon
EKXX0479
Acam
EKXX0480
Acoc
EKXX0481
Acom
EKXX0482
Aconekien
EKXX0483
Acunse
EKXX0484
Adurelang
EKXX0485
Adyap
EKXX0486
Afanebang
EKXX0487
Afanengui
EKXX0488
Afommanchim
EKXX0489
Agua
EKXX0490
Alen
EKXX0491
Alon
EKXX0492
Alum
EKXX0493
Alun
EKXX0494
Amvamg
EKXX0495
Andoc
EKXX0496
Andom
EKXX0497
Andon
EKXX0498
Angoc
EKXX0499
Angomayop
EKXX0500
Angonbibana
EKXX0501
Angonuain
EKXX0502
Anomo
EKXX0504
Aseosi
EKXX0505
Asoc
EKXX0506
Asuiabe
EKXX0507
Atom
EKXX0508
Atud
EKXX0509
Atut
EKXX0510
Avam
EKXX0511
Ayaaman
EKXX0512
Ayaamang
EKXX0513
Ayaamvele
EKXX0514
Ayene
EKXX0515
Banga
EKXX0516
Be
EKXX0517
Beayop
EKXX0518
Bebulu
EKXX0519
Bedumo
EKXX0520
Bibe
EKXX0521
Bibulubam
EKXX0522
Bicuama
EKXX0523
Bidobo
EKXX0524
Bifet
EKXX0525
Bilon
EKXX0526
Bilont
EKXX0527
Bindele
EKXX0528
Bingono
EKXX0529
Biok
EKXX0530
Bisabat
EKXX0531
Bison
EKXX0533
Bitet
EKXX0534
Biyabiyan
EKXX0535
Bolonkiein
EKXX0536
Bono
EKXX0537
Cam
EKXX0538
Charman
EKXX0539
Cunoguono
EKXX0540
Dalama
EKXX0541
Dum
EKXX0542
Dumanduin
EKXX0543
Ebain
EKXX0544
Ebang
EKXX0545
Ebe
EKXX0547
Ebemayong
EKXX0548
Ebengon
EKXX0549
Ebo
EKXX0550
Eboamvam
EKXX0551
Ebom
EKXX0552
Ebongo
EKXX0553
Echam
EKXX0554
Ecoc
EKXX0555
Ecoguon
EKXX0556
Ecoguong
EKXX0557
Ecoo
EKXX0558
Ecuc
EKXX0559
Ecuon
EKXX0560
Efulan
EKXX0561
Egon
EKXX0562
Eguom
EKXX0563
Eguong
EKXX0564
Elat
EKXX0565
Eneng
EKXX0566
Enigaco
EKXX0567
Enoc
EKXX0568
Esalan
EKXX0570
Esong
EKXX0571
Eteete
EKXX0572
Eteguevein
EKXX0573
Etom
EKXX0574
Eton
EKXX0575
Evaa
EKXX0576
Evansoc
EKXX0577
Eves
EKXX0578
Evocuon
EKXX0579
Eyen
EKXX0580
Eyina
EKXX0581
Fonete
EKXX0582
Long
EKXX0583
Mabain
EKXX0584
Maboe
EKXX0585
Mabomo
EKXX0586
Macac
EKXX0587
Macoga
EKXX0588
Macogu
EKXX0589
Macom
EKXX0590
Macomo
EKXX0591
Malem
EKXX0592
Malen
EKXX0593
Mandoc
EKXX0595
Manga
EKXX0596
Mangasi
EKXX0597
Mangui
EKXX0598
Manung
EKXX0599
Masama
EKXX0600
Masoc
EKXX0601
Masomo
EKXX0602
Matamasi
EKXX0603
Mayos
EKXX0605
Mban
EKXX0606
Mbangosi
EKXX0607
Mbarangun
EKXX0608
Mbaseng
EKXX0609
Mbe
EKXX0610
Mbedumo
EKXX0611
Mbeme
EKXX0612
Mboma
EKXX0613
Mbum
EKXX0614
Mbun
EKXX0615
Mefeng
EKXX0616
Melen
EKXX0617
Menang
EKXX0618
Mengui
EKXX0619
Mesia
EKXX0620
Meyec
EKXX0621
Mfene
EKXX0622
Mfui
EKXX0623
Mfulacon
EKXX0624
Mibe
EKXX0625
Micheng
EKXX0626
Mico
EKXX0627
Midyimitom
EKXX0628
Midyimiton
EKXX0629
Mikomeseng
EKXX0630
Milang
EKXX0631
Mimbamengui
EKXX0632
Minbamengui
EKXX0633
Mindyimitom
EKXX0634
Minomo
EKXX0635
Misaa
EKXX0636
Mocoa
EKXX0637
Mocoamongona
EKXX0638
Mocomo
EKXX0639
Mogup
EKXX0640
Momvo
EKXX0641
Mongomo-Ngoc
EKXX0642
Movo
EKXX0643
Moyo
EKXX0644
Musoc
EKXX0645
Mvengayong
EKXX0646
Mvomo
EKXX0647
Nbona
EKXX0648
Ncan
EKXX0649
Ncasia
EKXX0650
Nco
EKXX0651
Ncoabang
EKXX0652
Ncoambe
EKXX0653
Ncoanen
EKXX0654
Ncoenco
EKXX0655
Ncomayos
EKXX0656
Ncomo
EKXX0657
Ncorveng
EKXX0658
Ncue
EKXX0659
Ncuefulan
EKXX0660
Ncum
EKXX0661
Ncumecoc
EKXX0662
Ndangueng
EKXX0663
Ndayos
EKXX0664
Ndeng
EKXX0665
Ndogo
EKXX0666
Ndong
EKXX0667
Ndumo
EKXX0668
Ndumuc
EKXX0669
Ndumulu
EKXX0670
Nfeme
EKXX0671
Ngang
EKXX0672
Ngoacua
EKXX0673
Ngomgom
EKXX0674
Ngon
EKXX0675
Ngong
EKXX0676
Ngonsoc
EKXX0677
Ngossoc
EKXX0678
Nguanden
EKXX0679
Ngueayong
EKXX0680
Nguema
EKXX0681
Nguiebe
EKXX0682
Ngumo
EKXX0683
Niamoyong
EKXX0684
Niasang
EKXX0685
Niemayong
EKXX0686
Niemitang
EKXX0687
Nkin
EKXX0688
Nloayong
EKXX0689
Nsang
EKXX0690
Nseleman
EKXX0691
Nsinec
EKXX0692
Nsini
EKXX0693
Nsoc
EKXX0694
Nsogoboot
EKXX0695
Nsokengono
EKXX0696
Ntan
EKXX0697
Nvengayong
EKXX0698
Obocuin
EKXX0699
Oboroncu
EKXX0700
Ocong
EKXX0701
Ocong-osi
EKXX0702
Ocua
EKXX0703
Ofet
EKXX0704
Ongoma
EKXX0705
Ongongo
EKXX0706
Ononebere
EKXX0707
Onsalom
EKXX0708
Otet
EKXX0709
Otunga
EKXX0710
Oveng
EKXX0711
Oyec
EKXX0712
Oyem
EKXX0713
San Carlos
EKXX0714
Sandon
EKXX0715
Sene
EKXX0716
Somoyong
EKXX0717
Tega
EKXX0718
Tom
EKXX0719
Too
EKXX0720
Yaemben
EKXX0721
Yobete
EKXX0722
Yomosomo
EKXX0723
Abanda
EKXX0724
Abenelang
EKXX0725
Abengnam
EKXX0726
Abennam
EKXX0727
Abet
EKXX0728
Abogocola
EKXX0729
Acaasi
EKXX0730
Acalayong
EKXX0731
Acanabor
EKXX0732
Acanabot
EKXX0733
Achimelan
EKXX0734
Achimilang
EKXX0735
Acocnfang
EKXX0736
Acoga
EKXX0738
Aconekie
EKXX0739
Aconikie
EKXX0740
Aconngui
EKXX0741
Acora
EKXX0742
Acurenam
EKXX0743
Adyap
EKXX0744
Afan
EKXX0745
Afanabang
EKXX0746
Akelayong
EKXX0747
Akora
EKXX0748
Alarmitang
EKXX0749
Alen
EKXX0750
Alep
EKXX0751
Alongntang
EKXX0752
Alum
EKXX0753
Aman
EKXX0754
Amanening
EKXX0755
Amyonga
EKXX0756
Andom
EKXX0757
Andum
EKXX0758
Angala
EKXX0759
Anguec
EKXX0760
Anguoc
EKXX0761
Anongue
EKXX0762
Ansem
EKXX0763
Asa
EKXX0764
Asam
EKXX0765
Asamboa
EKXX0766
Asem
EKXX0767
Asen
EKXX0768
Asesoc
EKXX0769
Asobla
EKXX0770
Asoc
EKXX0771
Asuiabe
EKXX0772
Atoasoc
EKXX0773
Atom
EKXX0774
Avelenam
EKXX0775
Avelengong
EKXX0776
Ayaantang
EKXX0777
Ayacbenvila
EKXX0778
Ayacue
EKXX0779
Ayaelon
EKXX0780
Ayagfe
EKXX0781
Ayamboga
EKXX0782
Ayamiken
EKXX0783
Ayanesala
EKXX0784
Aye
EKXX0785
Ayeenin
EKXX0786
Ayene
EKXX0787
Baga
EKXX0788
Balakeke
EKXX0789
Bama
EKXX0790
Banapa
EKXX0791
Bandondolo
EKXX0792
Bandye
EKXX0793
Bangbira
EKXX0794
Bangole
EKXX0795
Bangui
EKXX0796
Bansogo
EKXX0797
Basile
EKXX0798
Bebogo
EKXX0799
Bedubu
EKXX0800
Behopue
EKXX0801
Belen
EKXX0802
Belombo
EKXX0803
Belungu
EKXX0804
Bemvong
EKXX0805
Beningo
EKXX0806
Benvene
EKXX0807
Berbere
EKXX0808
Besu
EKXX0809
Betimbe
EKXX0810
Betimbile
EKXX0811
Biadibe
EKXX0812
Biameno
EKXX0813
Biapa
EKXX0814
Bibono
EKXX0815
Bicaba
EKXX0816
Bicoeme
EKXX0817
Bicomo
EKXX0818
Biconete
EKXX0819
Bicoro
EKXX0820
Bicubini
EKXX0821
Bicueme
EKXX0822
Bicui
EKXX0823
Bicum
EKXX0824
Bicuna
EKXX0825
Bidogo
EKXX0826
Bidoma
EKXX0827
Biduangona
EKXX0828
Bidue
EKXX0829
Bidya Bidyan
EKXX0830
Bigueme
EKXX0831
Bilen
EKXX0832
Bilene
EKXX0833
Bileng
EKXX0834
Bilon
EKXX0835
Bilorto
EKXX0836
Bimbon
EKXX0837
Bindele
EKXX0838
Bindola
EKXX0839
Bindun
EKXX0840
Bindyengue
EKXX0841
Bineng
EKXX0842
Bingacue
EKXX0843
Bingocom
EKXX0844
Bingong
EKXX0845
Binguru
EKXX0846
Bisabicuna
EKXX0847
Bisabinya
EKXX0848
Bisobinam
EKXX0849
Bisum
EKXX0850
Bitica
EKXX0851
Bitom
EKXX0852
Boabele
EKXX0853
Boboba
EKXX0854
Bohoco
EKXX0855
Bolando
EKXX0856
Bolondo
EKXX0857
Bomudi
EKXX0858
Bonche
EKXX0859
Bondei
EKXX0860
Bongo
EKXX0861
Bonobono
EKXX0862
Bonung
EKXX0863
Bonyaambe
EKXX0864
Boo
EKXX0865
Bosoong
EKXX0866
Buabe
EKXX0867
Buma
EKXX0868
Cabo San Juan
EKXX0869
Cadiz
EKXX0870
Calatrava
EKXX0871
Camferec
EKXX0872
Campo
EKXX0873
Canfere
EKXX0874
Cang
EKXX0875
Casablanca
EKXX0876
Churu
EKXX0877
Coes
EKXX0878
Cogo
EKXX0879
Comandakina
EKXX0880
Combere
EKXX0881
Combo
EKXX0882
Combue
EKXX0883
Como
EKXX0884
Cotango
EKXX0885
Coto
EKXX0886
Covadonga
EKXX0887
Culananda
EKXX0888
Cuma
EKXX0889
Cumangul
EKXX0890
Dama
EKXX0891
Deogracias
EKXX0892
Dibanyolo
EKXX0893
Dibolo
EKXX0894
Dogo
EKXX0895
Domande
EKXX0896
Dum
EKXX0897
Dyeng
EKXX0898
Ebacoc
EKXX0899
Ebala
EKXX0900
Ebam
EKXX0901
Ebanguesimba
EKXX0902
Ebara
EKXX0903
Ebendo
EKXX0904
Eboga
EKXX0905
Ebolobur
EKXX0906
Ebomitong
EKXX0907
Ebongle
EKXX0908
Eboto
EKXX0909
Ebuma
EKXX0910
Ecang
EKXX0911
Echam
EKXX0912
Ecobenam
EKXX0913
Ecoguon
EKXX0914
Ecuc
EKXX0915
Ecuco
EKXX0916
Ecumanguma
EKXX0917
Ecumongom
EKXX0918
Ecurudya
EKXX0919
Ecurya
EKXX0920
Edobngong
EKXX0921
Edolo
EKXX0922
Eduba
EKXX0923
Edyuba
EKXX0924
Efulan
EKXX0925
Efule
EKXX0926
Elende
EKXX0927
Eloa
EKXX0928
Elolon
EKXX0929
Elonasi
EKXX0930
Elonglong
EKXX0931
Elongo
EKXX0932
Elonguambane
EKXX0933
Elungu
EKXX0934
Emvila
EKXX0935
Encuantang
EKXX0936
Endembe
EKXX0937
Endendem
EKXX0938
Engong
EKXX0939
Enigayong
EKXX0940
Eningabe
EKXX0941
Enusoc
EKXX0942
Epole
EKXX0943
Esantua
EKXX0944
Espana
EKXX0945
Esperanza
EKXX0946
Esua
EKXX0947
Esun
EKXX0948
Etembue
EKXX0949
Etoantan
EKXX0950
Etogo
EKXX0951
Euonanam
EKXX0952
Eves
EKXX0953
Evesasi
EKXX0954
Evina
EKXX0955
Evoaryulu
EKXX0956
Evongo
EKXX0957
Evor
EKXX0958
Evuenam
EKXX0959
Eyabe
EKXX0960
Eyameyong
EKXX0961
Eyamoyong
EKXX0962
Eyanebot
EKXX0963
Eyang
EKXX0964
Eyiyielon
EKXX0965
Eyubu
EKXX0966
Feme
EKXX0967
Fua
EKXX0968
Gabongobo
EKXX0969
Ginguina
EKXX0970
Gobe
EKXX0971
Hoba-Capi
EKXX0972
Ibenga
EKXX0973
Ibimbo
EKXX0974
Ibinamae
EKXX0975
Ibonga
EKXX0976
Icanicobi
EKXX0977
Ichime
EKXX0978
Idolo
EKXX0979
Iduma
EKXX0980
Iguene
EKXX0981
Ihoni-Yandonu
EKXX0982
Ikunde
EKXX0983
Ilale
EKXX0984
Ilende
EKXX0985
Italamanga
EKXX0986
Izaguirre
EKXX0987
Jaaye
EKXX0988
Janga
EKXX0989
Janye
EKXX0990
Kinanongo
EKXX0991
King
EKXX0992
Laca
EKXX0993
Lea
EKXX0994
Lembue
EKXX0995
Liengue
EKXX0996
Lisboa
EKXX0997
London
EKXX0998
Luango
EKXX0999
Lungu
EKXX1000
Maan
EKXX1001
Mabem
EKXX1002
Mabeman
EKXX1003
Mabuki
EKXX1004
Mabumuom
EKXX1005
Macac
EKXX1006
Machaua
EKXX1007
Machinda
EKXX1008
Macoga
EKXX1009
Macomo
EKXX1010
Macon
EKXX1012
Macoraete
EKXX1013
Madrid
EKXX1014
Madyamebe
EKXX1015
Madyap
EKXX1016
Magane
EKXX1017
Malancha
EKXX1018
Malangale
EKXX1019
Malen
EKXX1020
Mandoc
EKXX1021
Mangala
EKXX1022
Mangola
EKXX1023
Mangone
EKXX1024
Manguma
EKXX1025
Mangumala
EKXX1026
Manumone
EKXX1027
Manyanga
EKXX1028
Maseng
EKXX1029
Masoc
EKXX1030
Masugmening
EKXX1031
Masungmening
EKXX1032
Mataamalong
EKXX1033
Matadiate
EKXX1034
Matondo
EKXX1035
Matungu
EKXX1036
Mavo
EKXX1037
Mayang
EKXX1038
Mayeme
EKXX1039
Mba
EKXX1040
Mbabiyegue
EKXX1041
Mbanenvila
EKXX1042
Mbe
EKXX1043
Mbeenam
EKXX1044
Mbelobi
EKXX1045
Mbifala
EKXX1046
Mbinda
EKXX1047
Mbini
EKXX1048
Mbiralen
EKXX1049
Mboete
EKXX1050
Mbola
EKXX1051
Mbonda
EKXX1052
Mbondo
EKXX1053
Mbonete
EKXX1054
Mbubuin
EKXX1055
Mbuc
EKXX1056
Mebang
EKXX1057
Mebaya
EKXX1058
Mebing
EKXX1059
Meboman
EKXX1060
Meguombo
EKXX1061
Mejocoloque
EKXX1062
Melega
EKXX1063
Melimbinambongo
EKXX1065
Melongmelong
EKXX1066
Mendanga
EKXX1067
Meseng
EKXX1068
Metolo
EKXX1069
Mfaman
EKXX1070
Mgundu
EKXX1071
Miang
EKXX1072
Mibonde
EKXX1073
Micamitan
EKXX1074
Mican
EKXX1075
Micha
EKXX1076
Micombo
EKXX1078
Micomocomo
EKXX1079
Micongmikie
EKXX1080
Midyobo
EKXX1081
Miguala
EKXX1082
Miguase
EKXX1083
Milega
EKXX1084
Minague
EKXX1085
Minang
EKXX1086
Mindyimitom
EKXX1087
Minlom
EKXX1088
Minsenminsoc
EKXX1089
Mipemba
EKXX1090
Misega
EKXX1091
Misegue
EKXX1092
Misobong
EKXX1093
Mitang
EKXX1094
Mitombo
EKXX1095
Miuma
EKXX1096
Miyoman
EKXX1097
Mocoa
EKXX1098
Mocomo
EKXX1099
Moconaman
EKXX1100
Mocuu
EKXX1101
Moganda
EKXX1102
Moguomo
EKXX1103
Molomebe
EKXX1104
Mondoc
EKXX1105
Mongola
EKXX1106
Mongoy
EKXX1107
Monte Bata
EKXX1108
Monung
EKXX1109
Mosoc
EKXX1110
Motom
EKXX1111
Movo
EKXX1112
Mumbe
EKXX1113
Mvomayoc
EKXX1114
Namelen
EKXX1115
Namicale
EKXX1116
Nanda
EKXX1117
Nasanga
EKXX1118
Nco
EKXX1119
Ncoabeben
EKXX1120
Ncoacom
EKXX1121
Ncoaeben
EKXX1122
Ncoaecuc
EKXX1123
Ncoaekie
EKXX1124
Ncoaelon
EKXX1125
Ncoangala
EKXX1126
Ncoatom
EKXX1127
Ncobeben
EKXX1128
Ncoesi
EKXX1129
Ncogoekie
EKXX1131
Ncolamvan
EKXX1132
Ncomacac
EKXX1133
Ncombia
EKXX1134
Ncomedyi
EKXX1135
Ncomococ
EKXX1136
Ncumadyap
EKXX1137
Ncumekie
EKXX1138
Ndaga
EKXX1139
Ndale
EKXX1140
Ndengue
EKXX1141
Ndomnco
EKXX1142
Ndong
EKXX1143
Ndorocui
EKXX1144
Ndote
EKXX1145
Ndyengayong
EKXX1146
Ndyengmendyim
EKXX1147
Ndyengmiang
EKXX1148
Ndyiacom
EKXX1149
Ndyumengue
EKXX1150
Nemalen
EKXX1151
Nfonga
EKXX1152
Ngamb
EKXX1153
Ngana
EKXX1154
Ngobi
EKXX1155
Ngole
EKXX1156
Ngoma
EKXX1157
Ngonekie
EKXX1158
Ngonemanga
EKXX1159
Ngono
EKXX1160
Nguanda
EKXX1161
Nguba
EKXX1162
Nguele
EKXX1163
Nguelensoc
EKXX1164
Ngueogo
EKXX1165
Nguinasom
EKXX1166
Nguotnsoc
EKXX1167
Niabiguo
EKXX1168
Niasam
EKXX1169
Niefang
EKXX1170
Nkinfala
EKXX1172
Noayong
EKXX1173
Nomenam
EKXX1174
Nomenan
EKXX1175
Nondo
EKXX1176
Nono
EKXX1177
Nosoc
EKXX1178
Nsamata
EKXX1179
Nsangnam
EKXX1180
Nsangnan
EKXX1181
Nsengamvoa
EKXX1182
Nsengbeyem
EKXX1183
Nsogobot
EKXX1184
Nsogobuot
EKXX1185
Nsueeman
EKXX1186
Nsuemam
EKXX1188
Ntuba
EKXX1189
Nume
EKXX1190
Nyale
EKXX1191
Nyeche
EKXX1192
Nyong
EKXX1193
Ocola
EKXX1194
Ocula
EKXX1195
Oduma
EKXX1196
Ofos
EKXX1197
Oguama
EKXX1198
Oguom
EKXX1199
Okeva
EKXX1200
Okio
EKXX1201
Olong
EKXX1202
Olop
EKXX1203
Ondeng
EKXX1204
Osonengo
EKXX1205
Osuayong
EKXX1206
Otondyang
EKXX1207
Otonserga
EKXX1208
Oveng
EKXX1209
Oyan
EKXX1210
Penta
EKXX1211
Pijaca
EKXX1212
Poto
EKXX1213
Pume
EKXX1214
Punta Yeke
EKXX1215
Rio Campo
EKXX1216
Saba
EKXX1217
Salom
EKXX1218
Samanguila
EKXX1219
Sambimba
EKXX1220
San Carlos
EKXX1221
San Joaquin de Ndyiacom
EKXX1222
Sanduma
EKXX1223
Sangnam
EKXX1224
Santa Cruz
EKXX1225
Santa Maria
EKXX1226
Saue
EKXX1227
Selies
EKXX1228
Sene
EKXX1229
Sinden
EKXX1230
Sipolo
EKXX1231
Soue
EKXX1232
Tica
EKXX1233
Toledo
EKXX1234
Tom
EKXX1235
Tono
EKXX1236
Tubana
EKXX1237
Tundulu
EKXX1238
Uboca
EKXX1239
Ucodi
EKXX1240
Ulando
EKXX1241
Ulato
EKXX1242
Uloba
EKXX1243
Upaca
EKXX1244
Upe
EKXX1245
Utambe
EKXX1246
Utomba
EKXX1247
Utonde
EKXX1248
Vabe
EKXX1249
Victoria
EKXX1250
Vivac
EKXX1251
Yagoebuma
EKXX1252
Yanabote
EKXX1253
Yang
EKXX1254
Yecue
EKXX1255
Yenge
EKXX1256
Yengue
EKXX1257
Yiba
EKXX1258
Yobo
EKXX1259
Yocuguongbo
EKXX1260
Yoni
EKXX1261
Yose
EKXX1262
Yube
EKXX1263
Zaragoza
EKXX1264
Abaamang
EKXX1265
Abama
EKXX1266
Aban
EKXX1267
Abanfang
EKXX1268
Abang
EKXX1269
Abeayop
EKXX1270
Abenelang
EKXX1271
Abengnam
EKXX1272
Abiara
EKXX1273
Abumeyeme
EKXX1274
Acaasi
EKXX1275
Acam
EKXX1276
Acoacan
EKXX1277
Acoaesakira
EKXX1278
Acoc
EKXX1279
Acocseng
EKXX1280
Acocsi
EKXX1281
Acoga
EKXX1282
Acom
EKXX1283
Acon
EKXX1284
Aconekie
EKXX1285
Aconibe
EKXX1286
Aconikie
EKXX1287
Acueton
EKXX1288
Acurensoc
EKXX1289
Adyap
EKXX1290
Afaanam
EKXX1291
Afaansoc
EKXX1292
Afabitom
EKXX1293
Afansoc
EKXX1294
Aguanam
EKXX1295
Akinebitom
EKXX1297
Alon
EKXX1298
Alum
EKXX1299
Andoc
EKXX1300
Andom
EKXX1301
Angon
EKXX1302
Angonuain
EKXX1303
Anisoc
EKXX1304
Anunga
EKXX1305
Asasi
EKXX1306
Asia
EKXX1307
Asoc
EKXX1308
Asoc-Ncama
EKXX1309
Asogabia
EKXX1310
Asogomansuein
EKXX1311
Avam
EKXX1312
Avangnam
EKXX1313
Ayabifara
EKXX1314
Ayana
EKXX1315
Ayap
EKXX1316
Ayeguening
EKXX1317
Ayene
EKXX1318
Bengonbeyene
EKXX1319
Bibain
EKXX1320
Bibara
EKXX1321
Bibas
EKXX1322
Bicaba
EKXX1323
Bicat
EKXX1324
Bicon
EKXX1325
Bicugo
EKXX1326
Bidogo
EKXX1327
Bigumo
EKXX1328
Biguogo
EKXX1329
Bileosi
EKXX1330
Bindoc
EKXX1331
Binguengueng
EKXX1332
Bisobinam
EKXX1333
Bisobinnam
EKXX1335
Bon
EKXX1336
Chimi
EKXX1337
Cnesis
EKXX1338
Com
EKXX1339
Cucumancoc
EKXX1340
Dibolo
EKXX1341
Dumosi
EKXX1342
Dun
EKXX1343
Ebain
EKXX1344
Ebam
EKXX1345
Ebang
EKXX1346
Ebebeng
EKXX1347
Ebesang
EKXX1348
Ebom
EKXX1349
Ebomicu
EKXX1351
Echam
EKXX1352
Ecoco
EKXX1353
Ecog
EKXX1354
Ecoguong
EKXX1355
Ecuac
EKXX1356
Ecuamayene
EKXX1357
Ecumdum
EKXX1358
Edumzam
EKXX1359
Efulan
EKXX1361
Elonesang
EKXX1362
Elong
EKXX1363
Elosoc
EKXX1364
Embiert
EKXX1365
Encoembe
EKXX1366
Encoengoon
EKXX1367
Engas
EKXX1368
Engongom
EKXX1369
Enguez
EKXX1370
Enoc
EKXX1371
Enormebei
EKXX1372
Ensalga
EKXX1373
Enuc
EKXX1374
Esam
EKXX1375
Esangui
EKXX1376
Eson
EKXX1377
Esong
EKXX1378
Etom
EKXX1379
Etong
EKXX1380
Evinayong
EKXX1381
Eyamayong
EKXX1382
Eyom
EKXX1383
Foo
EKXX1384
Kinbendag
EKXX1385
Mabama
EKXX1386
Mabere
EKXX1387
Mabesan
EKXX1388
Mabo
EKXX1389
Maboo
EKXX1390
Mabuno
EKXX1392
Machine
EKXX1393
Macoc
EKXX1394
Macomo
EKXX1395
Maconanam
EKXX1396
Macula
EKXX1397
Mae
EKXX1398
Malen
EKXX1399
Man
EKXX1400
Manchine
EKXX1401
Mandame
EKXX1402
Mandoc
EKXX1404
Manga
EKXX1405
Mangola
EKXX1406
Masa
EKXX1407
Masama
EKXX1408
Maseng
EKXX1409
Maseyem
EKXX1410
Masoc
EKXX1411
Matuin
EKXX1412
Mayang
EKXX1413
Mayom
EKXX1414
Mbam
EKXX1415
Mbamansoc
EKXX1416
Mban
EKXX1417
Mbe
EKXX1418
Mboete
EKXX1419
Mbominang
EKXX1420
Mbomo
EKXX1421
Mbubuin
EKXX1422
Mbula
EKXX1423
Mbut
EKXX1425
Mesomoboc
EKXX1426
Mfaman
EKXX1427
Mfana
EKXX1428
Mfulayong
EKXX1429
Mfulu
EKXX1430
Mfumayop
EKXX1431
Miba-Menga
EKXX1432
Mibam
EKXX1433
Micomibe
EKXX1434
Micueme
EKXX1435
Midong
EKXX1436
Midyimitom
EKXX1437
Milong
EKXX1438
Misere
EKXX1439
Mitomo
EKXX1440
Mitong
EKXX1441
Mocomo
EKXX1442
Mondoo
EKXX1443
Mongomo
EKXX1444
Motomo
EKXX1445
Mveayong
EKXX1446
Mveng
EKXX1447
Mvom
EKXX1448
Mvongo
EKXX1449
Namenu
EKXX1450
Nboman
EKXX1451
Ncalayong
EKXX1452
Ncama
EKXX1453
Ncamanvi
EKXX1454
Ncamayop
EKXX1455
Ncan
EKXX1456
Nchegayong
EKXX1457
Nchengbor
EKXX1458
Nco
EKXX1459
Ncolayop
EKXX1460
Ncolete
EKXX1461
Ncomacoc
EKXX1462
Ncomayang
EKXX1463
Ncomo
EKXX1464
Ncooveng
EKXX1465
Ncum
EKXX1466
Ncumekie
EKXX1467
Ncut
EKXX1468
Ndama
EKXX1469
Ndele
EKXX1470
Nduma
EKXX1471
Ndumensoc
EKXX1472
Ndumo
EKXX1473
Ndyengom
EKXX1474
Ndyomso
EKXX1475
Nfumu
EKXX1476
Nganayong
EKXX1477
Ngolomo
EKXX1478
Ngon
EKXX1479
Ngona
EKXX1480
Ngondum
EKXX1481
Ngong
EKXX1482
Nguele
EKXX1483
Nguolensoc
EKXX1484
Niamayong
EKXX1485
Nianam
EKXX1486
Niefang
EKXX1487
Niemitang
EKXX1488
Nkecnsoc
EKXX1490
Nlang
EKXX1491
Nlangmang
EKXX1492
Nloayong
EKXX1493
Nniemayong
EKXX1494
Nniemitang
EKXX1496
Nonkien
EKXX1497
Nsaaca
EKXX1498
Nsangayong
EKXX1499
Nseelang
EKXX1500
Nsemensoc
EKXX1501
Nsimi
EKXX1502
Nsinengosi
EKXX1503
Nsoc
EKXX1504
Nsoengono
EKXX1505
Nsogobot
EKXX1506
Nsok
EKXX1507
Nsomo
EKXX1508
Nsumu
EKXX1509
Nsung
EKXX1511
Ntoayop
EKXX1513
Ntoroayop
EKXX1514
Nveng
EKXX1515
Obamicu
EKXX1516
Obe
EKXX1517
Obut
EKXX1518
Ocong
EKXX1519
Olenam
EKXX1520
Olong
EKXX1521
Olumeten
EKXX1522
Olun-Man
EKXX1523
Omvang
EKXX1524
Ondeng
EKXX1525
Ongoma
EKXX1526
Ongon
EKXX1527
Osamvain
EKXX1528
Osuallong
EKXX1529
Oveng
EKXX1530
Ovengansem
EKXX1531
Ovengasem
EKXX1532
Oyac
EKXX1533
Oyala
EKXX1534
Sanayong
EKXX1535
Saugon
EKXX1536
Sisacang
EKXX1537
Song
EKXX1538
Temelon
EKXX1539
Too
EKXX1540
Valladolid de los Bimbiles
EKXX1541
Yecuo
EKXX1542
Yem